Mariusz Zdanowski

mgr inż. Mariusz Zdanowski

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-71-39
fax (+48 22) 625-66-33
mariusz.zdanowski@ee.pw.edu.pl

Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji


Życiorys zawodowy.

W 2009 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej otrzymując stopień naukowy mgr inż. za pracę pt.: „Trójfazowy falownik prądu z tranzystorami SiC JFET o podwyższonej częstotliwości przełączeń”. Praca ta została doceniona ze strony przemysłu uzyskując wyróżnienie w konkursie o nagrodę ABB (2011) oraz zajęła II miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez HUETTINGER Electronic Sp. z o.o oraz Politechnikę Warszawską (2010). Aktywny udział w zajęciach ponadprogramowych w toku studiów przyczynił się również do uzyskania wyróżnienia z rąk Dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej za udział w rozbudowie i modernizacji jednego z laboratoriów dydaktycznych w czerwcu 2009. Od 2010 roku był uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PW, a od 2013 roku jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym na stanowisku asystenta w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na analizie i projektowaniu układów energoelektronicznych, służących do efektywnego energetycznie przekształcania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy parametrów energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne) lub magazynów energii (superkondensatory, baterie elektrochemiczne). Zasadniczy nurt badań jest ukierunkowany na zagadnienia związane z wprowadzeniem na obszar energoelektroniki nowych elementów wykonanych z węglika krzemu (ang. SiC – Silicon Carbide) w miejsce dotychczas stosowanych elementów krzemowych. Celem prowadzonych prac jest opracowanie urządzeń energoelektronicznych o nieosiągalnych dotąd właściwościach użytkowych, w tym przede wszystkim związanych z wysoką sprawnością energetyczną. W szczególności prowadzi badania nad opracowaniem i udoskonaleniem metod projektowania i realizacji podzespołów półprzewodnikowych z węglika krzemu i wysokoczęstotliwościowych elementów magnetycznych, z przeznaczeniem do zastosowań w elektroenergetyce odnawialnej i technice samochodowej, gdzie oprócz wysokiej efektywności energetycznej wymagana jest duża gęstość przekształcanej energii, miniaturyzacja i odporność na wysoką temperaturę. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą również zagadnienia związane z wzajemnym oddziaływaniem nowych, szybkich elementów półprzewodnikowych mocy z parametrami pasożytniczymi obwodu głównego, zwłaszcza pojemnością pasożytniczą uzwojeń elementów magnetycznych. Jest autorem innowacyjnego pomysłu realizacji uzwojeń elementów magnetycznych, który pozwolił uzyskać znaczną (ponad 10 – krotną) redukcję pojemności pasożytniczej uzwojeń, co przyczyniło się do wzrostu sprawności energetycznej i redukcji poziomu zaburzeń elektromagnetycznych w układach przekształcania energii elektrycznej prądu stałego.

Podczas działalności naukowo – badawczej brał czynny udział w wielu projektach badawczych prowadzonych w ISEP PW. Był również kierownikiem oraz głównym wykonawcą projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu VENTURES pt.: „Kompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości”.

W 2011 roku został laureatem stypendium wyjazdowego Centrum Studiów Zaawansowanych PW, które odbył w Electrical Energy Conversion Laboratory, KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie. Podczas 4 – miesięcznego pobytu w ośrodku zagranicznym rozwijał zainteresowania dot. określenia wpływu pojemności pasożytniczej uzwojeń elementów magnetycznych na pracę układów energoelektronicznych. W 2012 roku otrzymał stypendium stacjonarne dla doktorantów PW, przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Jest autorem lub współautorem blisko 50 publikacji naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR oraz referatach prezentowanych na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Powrót


Patenty.

(Lista patentów lub zgłoszeń patentowych pracownika)

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

 1. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 (październik 2014)
 2. Stypendium naukowe w ramach programu VENTURES (luty 2013)
 3. Dwuletnie stypendium naukowe dla doktorantów PW przyznane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” (październik 2012)
 4. Stypendium wyjazdowe dla doktorantów PW przyznane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW (4 miesięczny staż w KTH Royal Institute of Technology, sierpień – listopad 2011)
 5. „Dyplom 50-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za wysoko ocenioną przez Komitet Naukowy prezentację referatu wygłoszonego podczas konferencji Modelowanie, Symulacje i Zastosowania w Technice przez młodego pracownika nauki”, 15 czerwca 2011, Kościelisko
 6. Wyróżnienie za pracę pt: „Trójfazowy falownik z tranzystorami SiC JFET o podwyższonej częstotliwości przełączeń” w edycji 2010/2011 konkursu o nagrodę ABB, 13 maja 2011, Kraków
 7. Laureat (II miejsce) drugiej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez HUETTINGER Electronic Sp. z o.o oraz Politechnikę Warszawską, Wydział Elektryczny, Warszawa, październik 2010
 8. Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej za udział w rozbudowie i modernizacji laboratorium Układów Mikroprocesorowych, Warszawa, czerwiec 2009

Powrót


Prowadzone projekty.

 1. Kompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości (VENTURES/2012-10/7 finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej), kierownik i główny wykonawca
 2. Tranzystory węglikowo – krzemowe w falowniku do współpracy z panelami fotowoltaicznymi (grant dziekański zespołowy w roku 2012), wykonawca
 3. Transformator o podwyższonej częstotliwości w energoelektronicznych przekształtnikach prądu stałego z łącznikami z węglika krzemu – badania symulacyjne i eksperymentalne (grant dziekański zespołowy w roku 2011), wykonawca
 4. Budowa i badania przekształtników energoelektronicznych z jedno- i dwukierunkowymi łącznikami z węglika krzemu na bazie tranzystorów SiC JFET (projekt badawczy finansowany przez NCBiR), wykonawca
 5. Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu (Projekt Badawczy Zamawiany – PBZ-MEiN), wykonawca

Powrót


Spis publikacji.

 1. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Trójfazowy, dwupoziomowy falownik napięcia z tranzystorami Z-FET z węglika krzemu (SiC)”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), PL ISSN 0033-2097, R.90, nr 11/2014, s.104-107
 2. M.Zdanowski, R.Barlik, „Topologie dławików wejściowych wielogałęziowego przekształtnika DC/DC”, ”, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, PL ISSN 0033-2089, nr 9/2014, s.106-110, DOI: 10.15199/ELE-2014-148
 3. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Design Issues of the High-Frequency Interleaved DC/DC Boost Converter with Silicon Carbide MOSFETs”, The 16th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE-2014, ISBN 978-1-4799-3014-2, 26-28 sierpień 2014, Lappeenranta, Finlandia, pp. 1-10
 4. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Projekt wysokoczęstotliwościowego i wysokosprawnego trójfazowego falownika napięcia z tranzystorami SiC MOSFET”, Konferencja Naukowa „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” PES – 9, ISBN 978-83-927653-7-0, 16-20 czerwca 2014,  Kościelisko, s.31-34
 5. M.Zdanowski, R.Barlik, „Dławiki filtru wejściowego wielofazowego przekształtnika DC/DC z elementami z węglika krzemu do zastosowań fotowoltaicznych”, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 09-13.06.2014r., s. 380-385, ISBN: 978-83-934712-1-8
 6. M.Zdanowski, K.Kostov, J.Rabkowski, R.Barlik, H-P Nee, „Design and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor in DC/DC Converters with Fast-Switching SiC Transistors”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, vol. 29, no. 5, May 2014, pp. 2492-2499
 7. H.-P..Nee, J.Rabkowski, D.Peftitsis, G.Tolstoy, J.Colmenares, D.Sadik, M.Bakowski, J.-K. Lim, A.Antonopoulos, L.Angquist, M.Zdanowski “High-Efficiency Power Conversion Using SiliconCarbide Power Electronics”, Material Science Forum Vols. 778-780 (2014) pp 1083-1088
 8. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z elementami z węglika krzemu – analiza symulacyjna, Przegląd Elektrotechniczny (ElectricalReview), PL ISSN 0033-2097, R.90, nr 2/2014, s.201-204
 9. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „SiliconCarbide (SiC) converter sapplicable to renewable energy sources”, III Seminarium Naukowo – Przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, 4 październik 2013, Warszawa
 10. M.Zdanowski, J.Rabkowski, M.Patoka, R.Barlik „Badania falownika napięcia z węglikowo – krzemowymi tranzystorami JFET o charakterystykach mieszanych”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), PL ISSN 0033-2097, R.89, nr 10/2013, s.159-162
 11. H.-P..Nee, J.Rabkowski, D.Peftitsis, G.Tolstoy, J.Colmenares, D.Sadik, M.Bakowski, J.-K. Lim, A.Antonopoulos, L.Angquist, M.Zdanowski “High-Efficiency Power Conversion Using Silicon Carbide Power Electronics” The International Conference on Silicon Carbide and Related Materials ICSCRM 2013, September 29 – October 4, Japan
 12. T.Daszczyński, M.Zdanowski, „Vector fitting implementation for use of modeling of reduced self-capacitance inductor”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), PL ISSN 0033-2097, R.89, nr 8/2013, s.329-332
 13. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Analiza symulacyjna wielogałęziowego wysokoczęstotliwościowego przekształtnika DC/DC z łącznikami z węglika krzemu”, Konferencja Naukowa „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” PES – 8, ISBN 978-83-927653-6-3, 24-28 czerwca 2013,  Kościelisko, s.17-20
 14. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Tranzystory z węglika krzemu (SiC) jako łączniki w gałęziach falownika napięcia o wysokiej sprawności energetycznej”, XII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 10-13.06.2013r., s. 256-261
 15. J.Rabkowski, M.Zdanowski, R.Barlik “Concept of the Bridge Leg with Mixed Normally-ON & Normally-OFF SiC JFETs”, 8th International Conference – Workshop Compatibility and Power Electronics CPE 2013, 5-7 June, 2013, Ljubljana, Slovenia, pp 286-291
 16. J.Rabkowski, D.Peftitsis, M.Zdanowski, H-P.Nee „A 6kW, 200kHz boost converter with parallel-connected SiC bipolar transistors”, Twenty-Eight Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition APEC 2013, 17-21 March, 2013, Long Beach, California, pp 1991-1998
 17. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, R.Barlik, „Sterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka”, Elektronika, PL ISSN 0033-2089, nr 12/2012, s.76-79
 18. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Projekt, budowa i badania dławika o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń dla przekształtnika typu DC/DC”, Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN 0033-2097, nr 12b/2012, s.299-302
 19. R.Barlik, M.Nowak, P.Grzejszczak, M.Zdanowski, „Termowizyjna metoda oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości”, Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN 0033-2097, nr 11b/2012, s.60-63
 20. T.Modeer, M.Zdanowski, H.P.Nee, “Design and Evaluation of Tapped Inductor for High-Voltage Auxiliary Power Supplies for Modular Multilevel Converters”, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition EPE-PEMC 2012, September 4-6, 2012, Novi Sad, Serbia
 21. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, K.Kostov, R.Barlik, H.P.Nee, „Design and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor for Fast-Switching SiC BJT dc/dc Converters”, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition EPE-PEMC 2012, September 4-6, 2012, Novi Sad, Serbia
 22. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, R.Barlik, „Nowy sterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka”, Konferencja Naukowa „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice”, 18-22 czerwca 2012,  Kościelisko, s.19-22
 23. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Dławik o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń w układzie przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie”, Konferencja Naukowa „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice”, 18-22 czerwca 2012,  Kościelisko, s.15-18
 24. R.Barlik, M.Nowak, M.Zdanowski, P.Grzejszczak, „Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości”, XI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 11-14.06.2012r., s. 351-356
 25. J.Rabkowski, M.Zdanowski, D.Peftitsis, H.P.Nee, „A Simple High-Performance Low-Loss Current-Source Driver for SiC Bipolar Transistors”, 7th International Power Electronics and Motion Control Conference – ECCE Asia, June 2-5, 2012, Harbin, China, pp 222-228
 26. M.Zdanowski, J.Rabkowski, K.Kostov, H.P.Nee, „The Role of the Parasitic Capacitance of the Inductor in Boost Converters with Normally-On SiC JFETs”, 7th International Power Electronics and Motion Control Conference – ECCE Asia, June 2-5, 2012, Harbin, China, pp 1842-1847
 27. M.Nowak, P.Grzejszczak, M.Zdanowski, R.Barlik, „Pomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy”, Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN 0033-2097, nr 4b/2012, s.163-168
 28. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, R.Barlik, „Sterowniki bramkowe dla tranzystorów z węglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań”, Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN 0033-2097, nr 4b/2012, s.187-192
 29. M.Nowak, P.Grzejszczak, M.Zdanowski, R.Barlik, „Pomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy”, X Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym „SENE 2011”, 16-18 listopada 2011, Łódź, s.41-46
 30. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, R.Barlik, „Sterowniki bramkowe dla tranzystorów z węglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań”, X Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym „SENE 2011”, 16-18 listopada 2011, Łódź, s.68-73
 31. M.Nowak, P.Grzejszczak, M.Zdanowski, R.Barlik, „Dobór tranzystorów falownika 300VDC/100kHz do pracy w podwójnym mostku aktywnym”, Przegląd Elektrotechniczny,  PL ISSN 0033-2097, nr 11/2011, s.60-63
 32. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, K.Tomczuk, H.Supronowicz, „Badania eksperymentalne trójfazowego falownika quasi-Z”, Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN 0033-2097, nr 11/2011, s.72-75
 33. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Analiza porównawcza strat mocy w trójfazowych falownikach PWM z elementami aktywnymi z węglika krzemu”, Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN 0033-2097, nr 10/2011, s.101-105
 34. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, R.Barlik, „Silicon Carbide Inverter with two series Z-networks”, 20th IEEE International Symposium of Industrial Electronics, Gdańsk, 27-30 czerwiec 2011, pp 372-377
 35. M. Nowak, P. Grzejszczak, M.Zdanowski, R. Barlik, „Ocena łączników półprzewodnikowych   do zastosowania w podwójnym mostku aktywnym o częstotliwości pracy 100kHz”, Konferencja Naukowa „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice”, 13-17 czerwca 2011,  Kościelisko, s.57-60
 36. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, K.Tomczuk, H.Supronowicz, „Trójfazowy falownik quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych – badania modelu eksperymentalnego”, Konferencja Naukowa „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice”, 13-17 czerwca 2011,  Kościelisko, s.53-56
 37. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Straty mocy w różnych typach trójfazowych falowników PWM wykonanych z przyrządów krzemowych i z węglika krzemu”, X Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 05-09.06.2011r., s. 696-702
 38. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, M.Nowak, R.Barlik, “Fault protection system for Current Source Inverter with normally on SiC JFETs”, Material Science Forum Vols. 679-680 (2011) pp 750-753
 39. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, M.Nowak, R.Barlik, „Fault protection system for Current  Source Inverter with normally on SiC JFETs”, The 8th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, August 29 – September 2, 2010, University of Oslo
 40. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, R.Barlik, M.Nowak, „Analiza stanów awaryjnych w trójfazowych falownikach z tranzystorami SiC JFET”, Elektronika, PL ISSN 0033-2089, 2/2011, s.110-115
 41. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, H.Supronowicz, „Trójfazowy falownik quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych – analiza symulacyjna i projekt”, Przegląd Elektrotechniczny,
  PL ISSN 0033-2097, nr 1/2011, s.147-152
 42. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, R.Barlik, „Badania symulacyjne baterii ogniw fotowoltaicznych energoelektronicznego systemu uzdatniania energii w środowisku symulatora „SABER”, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja” MiS-6, 21-25 czerwca
  2010, Kościelisko, s.109-112
 43. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, H.Supronowicz, „Analiza symulacyjna trójfazowego falownika typu quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych”, VI Ogólnopolska
  Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja” MiS-6, 21-25 czerwca 2010, Kościelisko, s.105-108
 44. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, R.Barlik, M.Nowak, „Symulacyjna analiza stanów awaryjnych falowników z tranzystorami SiC JFET”, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  „Modelowanie i Symulacja” MiS-6, 21-25 czerwca 2010, Kościelisko, s. 101-104
 45. M.Zdanowski, „Trójfazowy falownik z tranzystorami SiC JFET o podwyższonej częstotliwości przełączeń”, Monografia – Młodzi innowacyjni 2010, s.165-177
 46. J.Rąbkowski, M.Zdanowski, „Trójfazowy falownik prądu PWM z tranzystorami SiC JFET”,   Elektronika, PL ISSN 0033-2089, nr 2/2010, s.23-28
 47. M.Zdanowski, J.Rąbkowski, „Falownik prądu PWM z tranzystorami SiC JFET”, VII ogólnopolska  Konferencja Naukowo –Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” PES-7, 22-26 czerwca 2009, Kościelisko, s.69-72

Powrót