Piotr Grzejszczak


dr inż. Piotr Grzejszczak

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-71-39
fax (+48 22) 625-66-33
piotr.grzejszczak@ee.pw.edu.pl

Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji


Życiorys zawodowy.

W 2009 roku ukończył studia dzienne z wynikiem celującym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, broniąc pracę magisterską pt. „Opracowanie układu do automatycznej kalibracji wyłączników kompaktowych ze sterowaniem mikroprocesorowym i silnikiem skokowym„. Za tę pracę uzyskał wyróżnienie w I ogólnopolskim konkursie Młodzi Innowacyjni 2009 organizowanym przez PIAP w kategorii prac projektowych. Rok później został laureatem I etapu konkursu o nagrodę ABB edycji 2010. W latach 2010-2015 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej. Od roku 2015 pracuje na stanowisku adiunkta.

W 2014 roku obronił pracę doktorską pt.”Metodyka wyznaczania strat energii w łącznikach półprzewodnikowych przekształtnika o cechach podwójnego mostka aktywnego z uwzględnieniem zjawisk termicznych” uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są energoelektroniczne układy przekształtnikowe  i informatyka przemysłowa. Po studiach magisterskich brał czynny udział w wielu aktywnościach i projektach naukowych, wspólpracujac m. in. z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów oraz firmą Dacpol w Piasecznie k/Warszawy. Uczestniczył w kilku pojektach badawczych na Politechnice Warszawskiej. Owocem tej działalności jest autorstwo i współautorstwo kilkunastu publikacji (w tym w czasopismach z Listy Filadelfijskiej) oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i technicznych. W latach 2009-2011 był stypendystą stypendium dla doktorantów przyznawanym przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. W roku 2010 wraz z zespołem naukowym PCG w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej otrzymał  nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora PW za innowacyjne badania nad nowymi elementami półprzewodnikowymi z węglika krzemu (SiC). W 2012 z tym samym zespołem otrzymał II nagrodę w „XXXVI Konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w roku 2011 w prasie stowarzyszeniowej”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W tym samym roku został stypendystą Stypendium „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla Doktorantów” edycja 2012 – 2013, finansowanym z Funduszy Europejskich. W roku 2014 otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe. W 2015 roku został Laureatem XII edycji Konkursu o Nagrodę ABB zdobywając Wyróżnienie za swoją pracę doktorską.

Powrót


Patenty.

(Lista patentów lub zgłoszeń patentowych pracownika)

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

 1. Wyróżnienie w XII edycji Konkursu o Nagrodę ABB w roku 2015.
 2. Dyplom Instytutu Elektrotechniki za wygłoszenie wyróżniającego się referatu na konferencji PES 10 w Kościelisku.
 3. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe 2014.
 4. II nagroda w „XXXVI Konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w roku 2011 w prasie stowarzyszeniowej”, nagroda II stopnia, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (współautor) (2012)
 5. Stypendium „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla Doktorantów” w latach 2012 – 2013
 6. Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej w 2010r.
 7. Stypendium dla doktorantów Centrum Studiów Zaawansowanych PW w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” w latach 2009-2011
 8. Laureat I Etapu konkursu o nagrodę ABB edycja 2010.
 9. II-ga nagroda w I Ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych Młodzi Innowacyjni 2009 organizowanym przez PIAP w 2009r.
 10. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem od JM Rektora PW 2009.

(Lista nagród i wyróżnień w porządku chronologicznym malejąco)

Powrót


Prowadzone projekty.

 1. „Badania właściwości dynamicznych wielomodułowego dwukierunkowego przekształtnika DC-DC z pośredniczącym obwodem prądu przemiennego i dużą przekładnią napięciową”, grant dziekański w roku 2015, Piotr Grzejszczak, Politechnika Warszawska, Wydz. Elektryczny (kierownik)
 2. „Minimalizacja strat energii łączeniowej w przekształtniku mostkowym z wysokonapięciowymi tranzystorami MOSFET pracującymi z twardym przełączaniem”, grant dziekański w roku 2014, 504/01635, Piotr Grzejszczak, Politechnika Warszawska, Wydz. Elektryczny (kierownik)
 3. „Porównanie modeli tranzystorów mocy typu MOSFET nisko- i wysokonapięciowych w aspekcie estymacji strat energii”, grant dziekański w roku 2013, 505M/1523, Piotr Grzejszczak, Politechnika Warszawska, Wydz. Elektryczny (kierownik)
 4. „Opracowanie i optymalizacja dwukierunkowego modułowego przekształtnika sprzęgającego obwody napięcia stałego o dużej przekładni napięciowej”. Projekt badawczy własny Nr N N510 529339 Umowa nr 5293/B/T02/2010/39, dr inż. Mieczysław Nowak, MNiSzW, 2010-2013 (wykonawca)
 5. „Transformator o podwyższonej częstotliwości w energoelektronicznych przekształtnikach prądu stałego z łącznikami z węglika krzemu – badania symulacyjne i eksperymentalne”, grant dziekański w roku 2011, prof. dr hab. inż. Roman Barlik, Politechnika Warszawska, Wydz. Elektryczny (wykonawca)
 6. „Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu”, Projekt badawczy zamawiany MNiSzW – Nr PBZ-MEiN-6/2/T02/200, umowa z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych Nr 16/ES/G 007/T02/2007, 2007-2010, (wykonawca projektu-zadania)
 7. „Budowa i badania przekształtników energoelektronicznych z jedno- i dwukierunkowymi łącznikami z węglika krzemu na bazie tranzystorów SiC JFET”, Projekt badawczy własny MNiSzW, 2008-2010, dr inż. Jacek Rąbkowski
 8. „Foresight na rzecz Automatyki, Robotyki i Techniki Pomiarowej”- projekt, którego głównym celem jest identyfikacja priorytetowych, innowacyjnych technologii oraz kierunków badań o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce, PIAP.

Powrót


Spis publikacji.

 1. Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: „Pomiary energetyczne i termiczne trójfazowego przekształtnika PWM o diodach zwrotnych z węglika krzemu”, materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’09, PBZ-MEiN-6/2/2006/, ISSN 978-83-918622-9-2, pp. 206-218, czerwiec 2009, Darłówko Wschodnie
 2. Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: „Ocena właściwości trójfazowego przekształtnika PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu”, materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’09, płyta CD, ISSN 978-83-918622-7-8, pp. 244, czerwiec 2009, Darłówko Wschodnie
 3. Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: „Badania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami z węglika krzemu”, materiały konferencyjne VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-7, 1, ISBN 978-83-927653-2-5, pp. 77-80, czerwiec 2009, Kościelisko
 4. Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: „Assessment of power silicon carbide Schottky diode as a new component in PWM medium power converters”, materiały konferencyjne międzynarodowej konferencji Microtherm 2009, pp. 1-5, Czerwiec 2009, Łódź
 5. Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: „Badania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu.” Przegląd Elektrotechniczny, R.85, Nr 12/2009, s.199-203 (Lista filadelfijska) – poszerzona wersja referatu wg poz. 3;
 6. M. Sochacki, R. Barlik, M. Nowak, P. Grzejszczak, J. Rąbkowski, J. Szmidt,: „High – frequency, high – power and high – temperature silicon carbide electronics – benefits for power converters”, materiały konferencyjne International Conference on „Power Electronics for PlasmaEngineering”, pp. 2.1-2.12, maj 2010, Huettinger ELEKTRONIK, Zielonka k/Warszawy
 7. Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J., Grzejszczak P., „Badania efektywności zastosowania diod Schottky’ego z węglika krzemu w falownikach na tranzystorach MOSFET”, IX Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’2010 (materiały specjalnej sesji PBZ MEiN 6/2/2006), Darłówko Wschodnie 30.05-02.06.2010, s. 326-339
 8. M. Nowak, P. Grzejszczak, M. Zdanowski, R. Barlik,: „Ocena łączników półprzewodnikowych do zastosowania w podwójnym mostku aktywnym o częstotliwości pracy 100kHz”, materiały konferencyjne XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Modelowanie Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT’11, ISBN 978-83-927653-4-9, pp. 57- 60, 13-17.06.2011, Kościelisko
 9. M. Nowak, R. Barlik, P. Grzejszczak, J. Rąbkowski,: „Diody Schottky’ego z SiC w falownikach napięcia z krzemowymi tranzystorami MOSFET- badania eksperymentalne”, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 10/2011, s. 18-23 (Lista filadelfijska)
 10. M. Nowak, R. Barlik, P. Grzejszczak, J. Rąbkowski,: „Diody Schottky’ego z węglika krzemu w falownikach napięcia z tranzystorami MOSFET- badania symulacyjne”. Przegląd Elektrotechniczny, R87, Nr 10/2011, s. 24-28, (Lista filadelfijska);
 11. M. Nowak, P. Grzejszczak, M. Zdanowski, R. Barlik,: „Dobór tranzystorów falownika 300VDC/100kHz do pracy w podwójnym mostku aktywnym”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 87, ISSN 0033-2097, Nr11/2011, s. 60-63. (Lista filadelfijska). – artykuł na podstawie referatu z poz. 8.
 12. M. Nowak, P. Grzejszczak, M. Zdanowski, R. Barlik,: „Pomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy” materiały konferencyjne X krajowej Konferencji Naukowej Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2011,  1, pp. 41-46, ISBN 978-83-7283-439-3, 16-19.11.2011, Łódź
 13. M. Nowak, P. Grzejszczak, M. Zdanowski, R. Barlik,: „Pomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy” Przegląd Elektrotechniczny, Nr 4b/2012, s. 163-168. (Lista filadelfijska). – artykuł na podstawie referatu z poz. 12.
 14. R. Barlik, M. Nowak, P. Grzejszczak, M. Zdanowski,: „Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości” materiały konferencyjne XI Krajowej Konferencji Elektroniki KKE 2012, pp. 98, 11-14.06.2012, Darłówko Wschodnie
 15. P. Grzejszczak, M. Nowak, R. Barlik,: „Studium nad poprawą procesów łączeniowych tranzystorów MOSFET w mostkach wysokonapięciowych”, materiały konferencyjne XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Modelowanie Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT’12, 1,  ISBN 978-83-927653-5-6, pp. 11-14, 18-22 czerwca 2012
 16. M. Nowak, P. Grzejszczak, R. Wysocki,: „Sterowanie wielomodułowego przekształtnika o dwukierunkowym przepływie energii”, materiały konferencyjne XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Modelowanie Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT’12, 1,  ISBN 978-83-927653-5-6, pp. 47-50, 18-22 czerwca 2012
 17. R. Barlik, M. Nowak, P. Grzejszczak, M. Zdanowski,: „Termowizyjna metoda oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości”, Przegląd Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 60-63, listopad, 11b/2012, (Lista filadelfijska). – poszerzona wersja referatu z poz. 14.
 18. M. Nowak, P. Grzejszczak, R. Wysocki, R. Barlik,: „Sterowanie wielomodułowego, transformatorowego przekształtnika dc/dc o dwukierunkowym przepływie energii”, Przegląd Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 295-298, grudzień, 12b/2012, (Lista filadelfijska). – artykuł na podstawie referatu z poz. 16.
 19. P. Grzejszczak, M. Nowak, R. Barlik,: „Procesy łączeniowe tranzystorów MOSFET w mostkach wysokonapięciowych”, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 12, ISSN 0033-2089, pp. 27-30, grudzień, 12/2012 – artykuł na podstawie referatu z poz. 15.
 20. P. Grzejszczak, M. Nowak, R. Barlik,: „Badania symulacyjne i laboratoryjne mocy strat łączeniowych w tranzystorach MOSFET podwójnego mostka aktywnego”, materiały konferencyjne VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-8, 1, ISBN 978-83-927653-6-3, pp. 25-29, 24-28 czerwca 2013
 21. M. Nowak, P. Grzejszczak, R. Wysocki, R. Barlik,: „Zasilacze napięcia stałego do badania sprzęgów o dwukierunkowym przepływie energii”, materiały konferencyjne VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-8, 1, ISBN 978-83-927653-6-3, pp. 9-11, 24-28 czerwca 2013
 22. P. Grzejszczak, M. Nowak, R. Barlik, R.Wysocki, K. Kozdrój,: „Budowa i badania wielomodułowego przekształtnika DC/DC”, materiały konferencyjne XI krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, CD, pp. 1-6, 20-22 listopada 2013
 23. P. Grzejszczak, M. Nowak, R. Barlik, R.Wysocki, K. Kozdrój,: „High Power, High Frequency Multi-modular DAB based DC-DC Interface”,  materiały konferencyjne III Seminarium naukowo przemysłowe „Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach” EwOZEiN’2013, CD, pp. 1, 4 października 2013
 24. M. Nowak, P. Grzejszczak, R. Wysocki, R. Barlik,: „Zasilacze napięcia stałego do badania sprzęgów o dwukierunkowym przepływie energii”, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 11, ISSN 0033-2089, pp. 26-28, listopad, 11/2013 – artykuł na podstawie referatu z poz. 21.
 25. R. Barlik, M. Nowak, P. Grzejszczak,: “Power transfer analysis in a single phase dual active bridge” Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences, Technical Sciences, Vol. 61, No. 4, 2013, pp 1-20
 26. P. Grzejszczak, M. Nowak, R. Barlik,: „Wykorzystanie modeli symulacyjnych do wyznaczania strat łączeniowych w tranzystorach podwójnego mostka aktywnego”, Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 186-190, luty, 2/2014, – artykuł na podstawie referatu z poz. 20.
 27. P. Grzejszczak, M. Nowak, R. Barlik: „Charakteryzowanie pojemności wysokonapięciowych łączników energoelektronicznych przy wyznaczaniu strat energii”, materiały konferencyjne IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-9, 1, ISBN 978-83-927653-7-0, pp. 23-26, 16-20 czerwca 2014
 28. P. Grzejszczak, M. Nowak, R. Barlik,: „Analityczny opis nieliniowej pojemności  wysokonapięciowych łączników energoelektronicznych przy wyznaczaniu strat energii”, Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 74-77, listopad, 11/2014, – rozszerzona wersja artykułu z poz. 27.

Powrót