Ryszard Zając

dr inż. Ryszard Zając

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-56-12
fax (+48 22) 625-66-33
zajac@isep.pw.edu.pl  

Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji  

Życiorys zawodowy.  

Ryszard Zając urodzony w 1946 roku w Dęblinie. W latach 1960-1965 uczęszczał do pięcioletniego Technikum Kolejowego w Warszawie, które ukończył ze specjalnością – trakcja elektryczna. Pięcio i półletnie magisterskie studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ukończył w 1971 roku i otrzymał tytuł: mgr inż. Elektryk w zakresie elektrotechniki, specjalność; automatyka. Bezpośrednio po ukończeniu studiów otrzymał propozycję pracy naukowej na Uczelni w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowj kierowanym przez Profesora Tadeusza Kaczorka w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej, kierowanym przez Profesora Henryka Tunię. W marcu 1971 roku rozpoczął staż asystencki a od października tegoż roku uzyskał stanowisko asystenta a od 1972 roku starszego asystenta w ww Zakładzie.  

W latach 1972-1973 ukończył dwuletnie Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społeczych i Pedagogicznych Politechniki Warszawskiej  

W 1978 roku obronił pracę doktorską pt. „Kompensacja mocy biernej pieca indukcyjnego”, której promotorem był Profesor Henryk Tunia i w tym samym roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nadała mu tytuł dr nauk technicznych oraz został zatrudniny na stanowisku adiunkta w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej  

W trakcie trwania zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej prowadził szeroko zakrojoną współpracę z szeregiem instytucji zajmujących się różnymi aspektami kultury, (m.in. był):  

- członkiem, a następnie Kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca Poltechniki Warszawskiej,  
- Dyrektorem Fundacji Kultury Wsi ds. Współpracy z Zagranicą,  
- Z-cą Dyrektora Centrum Animacji Kultury – jednostki podległej Ministrowi Kultury i Sztuki –modelującego prce Wojewódzkich Domów Kultury w Polsce,  
- Z-cą Dyrektora Warszawskiego Ośrodka Kultury,  
- Z-cą Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki- obejmującego swym działaniem Warszawski Ośrodek Kultury, Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych i Krajowe Biuro Koncertowe,  
- Kierownikiem Radiowej Akademii Umiejętności Polskiego Radia SA  

Uczestniczy w pracach naukowo-badawczych Zakładu Elektroniki Przemysłowej, realizowanych w ramach działalności statutowej, dla przemysłu i w ramach projektów zleconych przez Komitet Badań Naukowych jak również w ramach projektów celowych. Jest współautorem opracowań i wdrożeń do produkcji przemysłowej szeregu urządzeń energoelektronicznych. Brał udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Za swoje prace naukowo-badawcze i działalność dydaktyczną otrzymywał wielokrotnie nagrody i wyróżnienia Ministra NiSzW, JM Rektora PW, Dziekana Wydz. Elektrycznego PW.  

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół techniki przekształtnikowej w układach napędowych, elektroenergetyce i energoelektronice. Zasadnicze kierunki badań dotyczą kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia w sieciach zasilających oraz prostowników aktywnych z sinusoidalnym poborem prądu i nastawianym współczynnikiem mocy.  

Ukończone szkolenia:  

16.10.2002-Szkolenie obronne dla Kadry PRSA w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – Centrum Edukacji Bespieczeństwa Powszechnego w Warszawie  

28-29.08.2002 – Zarzadzanie Szkoleniami w Firmie – Global Project Achievement w Warszawie  

1998-kurs i zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Skarbu Państwa.  

09.1985-Międzynarodowe Seminarium na temat „Amatorski Ruch Artystyczny w procesie wychowawczym młodzieży”, WSzP w Rzeszowie  

Działalność organizacyjna

Działalnośc organizacyjna w Politechnice Warszawskiej:  

 • Z-ca Kierownika Studium Podyplomowego dla Telekomunikacji Polskiej,1990-1995 o tematyce

a.”Nowoczesne układy energoelektroniczne w systemach zasilania w telekomunikacji”, 
b.”Klimatyzacja i układy sterowania w obiektach telekomunikacji”, organizowane jako Studium Międzywydziałowe wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska,  
c.” Nowoczesne układy energoelektroniczne w systemach zasilania prądem stałym w Energetyce”,  

 • Kierownik Laboratorium układów Elektroniki Przemysłowej, 1984/85/86
 • Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca PW-współpraca przy opracowaniu kilkudziesięciu programów artystycznych z różnych regionów Polski, organizacja kilkudziesięciu tournee artystycznych do kilkudziesięciu krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, prowadzenie Zespołowej Sekcji Fotograficzno-Filmowej -1981-1990
 • Pełnomocnik Dziekana Wydz.Elektrycznego ds. Kultury-81/82-86
 • Członek Kolegium ISEP-81/81-82/83
 • Pełnomocnik Dziekana Wydz. Elektrycznego – ds. Zdrowia-1980/81
 • Inicjator, współorganizator i kierownik kursu Instruktorów Tańca Ludowego dla członków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej i Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI im. Zofii Solarowej SGGW-1978 – 1979
 • Z-ca kierownika ZPiT PW-1976-81
 • Członek zespołu badawczego Zakładu Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej P.W. (od 1973-1986 r.)
 • Członek Rady ZPiTPW ds. kontaktów zagranicznych-1972-1976
 • Członek Komisji Kultury RU ZSP PW-1969-1971
 • Kierownik sekcji tanecznej ZPiTPW-1968-1970
 • Członek ZPiTPW-1965-1990
 • Sekretarz i członek  Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Elektrycznego PW – wielokrotnie

Działalność organizacyjna międzynarodowa:  

 • Z-ca Dyrektora Centrum Animacji Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, podległe działy: Informatyzacji i Wydawnictw, Współpracy z Zagranicą oraz Promocji i Marketingu. Organizacja szkoleń międzynarodowych wspólnie z organizacją niemiecką „Jugendwerk” na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch. – 09.1996-06.1999. 
 • Dyrektor Fundacji Kultury Wsi ds. Współpracy z Zagranicą; prowadzenie impresariatu dla polskich i zagranicznych grup artystycznych, przygotowanie kilkudziesięciu wyjazdów grup artystycznych na międzynarodowe festiwale zagraniczne (Portugalia, Hiszpania, Francja, Anglia, Niemcy, Holandia, Belgia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Grecja, Meksyk, Chiny, Tajwan, USA, Argentyna, Włochy, Rosja), Dyrektor Programowy Międzynarodowych Festiwali Folklorystycznych w: Jaśle, Sanoku, Płocku, Częstochowie, Sierpcu, Ciechanowie, Płońsku, Serocku – przyjęcie kilkudziesięciu zagranicznych grup artystycznych w Polsce, współorganizacja; Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni i Muzyki Ludowej Młodych „EUROFOLK” (pierwszy w Polsce festiwal muzyki folkowej), Festiwali w Zakopanem-„Teatralne Spotkania Obrzeży” i „Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów Wiejskich” w Osjakowie k/Sieradza,  -organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez folklorystycznych, wydawanie i dystrybuowanie audiowizualnych pomocy dydaktycznych oraz książek w tym m.in. wydawnictwo albumowe pt.: „Strój Ludowy w Polsce” i czasopism m.in. kwartalnik społeczno – kulturalny „Regiony”, 20 filmów z cyklu „Tańce Polskie – śladami Oskara Kolberga”, kierownik projektu wydania 10 – ciu specjalistycznych, dydaktycznych filmów pt; „Rolnictwo na świecie”, realizowanego na zlecenie FAPA, 04.1991-02.1998
 • Sekretarz Ogólnopolskiej Rady Studenckich Zespołów Pieśni iTańca-1985/86/87
 • Członek Sekretariatu OR SZPiT-1983/84/85/86/87
 • Członek Krajowej Rady Kultury ZSP-1983/84/85

Działalność organizacyjna krajowa:   

 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Wł. Reymonta-04. 2008-nadal 
 • Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Prawno – Organizacyjnym PR.SA.- Dział zamówień publicznych, monitoring informatycznego systemu rejestracji zamówień publicznych w PR.SA.- 01.2006 – 10.2007
 • Kierownik Radiowej Akademii Umiejętności PR.SA., stworzenie programów szkoleń organizowanych przez Akademię skierowanych do Pracowników PR a w głównej mierze do grona słuchaczy PR – 01.2004 – 12.2005.
 • „MATECZNIK”, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Regionalnych, 2004 – 2005.
 • Wiceprzewodniczący Rady „Fundacji Wspierania Twórczości Ludowej”, 2003 – nadal
 • Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia – ds. Centrum Szkolenia Polskiego Radia S.A., – organizacja szkoleń dla pracowników PR oraz opracowanie wielu programów szkoleń dla osób z poza PR; min; Warsztaty Realizacji Dźwięku, Warsztaty prawidłowej emisji i higieny głosu, Warsztaty dla prezenterów radiowych i dyskotekowych, Warsztaty logopedyczne, Szkolenie i egzamin na Kartę Mikrofonową PR.SA, Sztuka wystąpień publicznych, program zwiedzanie PR, „Sekrety Radia”. •03.2001 – 12.2003
 • Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (działy; tańca, folkloru, działalności klubowej, administracji) •07.2000 – 02.2001
 • Z-ca Dyrektora Warszawskiego Ośrodka Kultury, podległe działy; tańca, folkloru, działalności klubowej, administracji, udział w przekształceniu Ośrodka, Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych i Krajowego Biura Koncertowego w Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuk, 08.1999 – 10.2000 
 • Z-ca Dyrektora Centrum Animacji Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, podległe działy: Informatyzacji i Wydawnictw, Współpracy z Zagranicą oraz Promocji i Marketingu, przygotowanie do druku kilkunastu pozycji książkowych z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, wydawanie corocznej edycji Kalendarza Imprez Kulturalnych MKiSz, Ogólnopolskiego Informatora Co,Gdzie,Kiedy, Biuletynu MKiSz, projekt i wdrożenie systemu komputerowego baz danych na temat społecznego ruchu kulturalnego, współorganizacja Giełdy Programowej, Targów Kultury, seminariów i konferencji.- 09.1996-06.1999
 • Dyrektor Fundacji Kultury Wsi ds. Współpracy z Zagranicą; prowadzenie impresariatu dla polskich i zagranicznych grup artystycznych,: przygotowanie kilkudziesięciu wyjazdów grup artystycznych na międzynarodowe festiwale zagraniczne (Portugalia, Hiszpania, Francja, Anglia, Niemcy, Holandia, Belgia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Grecja, Meksyk, Chiny, USA, Argentyna, Włochy, Rosja, Taiwan), Dyrektor Programowy Międzynarodowych Festiwali Folklorystycznych wPłocku, Częstochowie, Sierpcu, Ciechanowie,- przyjęcie kilkudziesięciu zagranicznych grup artystycznych w Polsce, współorganizacja; Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni i Muzyki Ludowej Młodych „EUROFOLK” (pierwszy w Polsce festiwal muzyki folkowej), Festiwali w Zakopanem-„Teatralne Spotkania Obrzeży” i „Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów Wiejskich” w Osjakowie k/Sieradza,  -organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez folklorystycznych, wydawanie i dystrybuowanie audiowizualnych pomocy dydaktycznych oraz książek w tym m.in. wydawnictwo albumowe pt.: „Strój Ludowy w Polsce” i czasopism m.in. kwartalnik społeczno – kulturalny „Regiony”, 20 filmów z cyklu „Tańce Polskie – śladami Oskara Kolberga”, kierownik projektu wydania 10 – ciu specjalistycznych, dydaktycznych filmów pt; „Rolnictwo na świecie”, realizowanego na zlecenie FAPA, – 04.1991-02.1998
 • Członek Stowarzyszenia Polskich Energetyków od 1999
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 1981
 • Członek Stowarzyszenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1970
 • Członek Krajowej Rady kultury ZSP 1983/84/85 
 • ORSZPiT (Ogólnopolska Rada Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca) inicjator jej powołania, czł.sekretariatu 1983/84/85, Sekretarz Rady ORSZPiT, 1985 – 1989

Powrót

Patenty.  

[7]   1.08.1988- Patent PL 140886- św.aut.-230876-Sposób grupowego zasilania trójfazowych silników asynchronicznych klatkowych i układ do grupowego zasilania trójfazowych silników asynchronicznych klatkowych- współtwórca (R.Zając, H.Tunia, K.Stańkowski, P.Fabijański, L.Palczyński, K.Kulawik, Jerz.Umiński, Zdz.Murawski)  

[6]   30.10.1986- Patent PL 133904- św.aut.-210761-Sposób i układ automatycznej symetryzacji prądów w sieci 3-fazowej dla skompensowanych jednofazowych urządzeń energetycznych, w szczególności pieców indukcyjnych- współtwórca (R.Zając, K.Stańkowski, P.Fabijański, Wł.Adamowicz, Miecz.Kandefer, Józ.Jakóbczyk, Stef.Firlejczyk)  

[5]   23.05.1986- Patent PL 122456- św.aut.-180170-Układ pomiaru kąta przesunięcia fazowego- współtwórca (R.Zając, P.Fabijański, K.Stańkowski, H.Tunia, Wł.Adamowicz, J.Jakóbczyk)  

[4]   17.02.1986- Patent PL 128125- św.aut.-195391-Sposób i układ do sterowania licznikiem rewersyjnym w regulatorze cyfrowym-współtwórca (R.Zając, P.Fabijański, K.Stańkowski, H.Tunia, T.Kwiatkowski, W.Krukowski)  

[3]   22.04.1985- Patent PL 124097- św.aut.-184392-Sposób i układ do zasilania wzbudnika, zwłaszcza wzbudnika do magnesowania rdzeni ferromagnetycznych- współtwórca (R.Zając, J.Przygocki, P.Fabijański, K.Stańkowski, R.Szóstak)  

[2]   1.12.1983- Patent PL 118241-Sposób i układ do włączania tyrystorowego łącznika napięcia przemiennego-współtwórca (R.Zając, K.Stańkowski, P.Fabijański, H.Tunia, W.Krukowski)  

[1]   14.10.1983- Patent PL 120461-św.aut.-174927-Sposób automatycznej kompensacji mocy biernej i tyrystorowy układ kompensacji mocy biernej urządzeń energetycznych w szczególności pieców indukcyjnych- współtwórca (R.Zając, P.Fabijański, K.Stańkowski, H.Tunia, Wł.Adamowicz, Stef.Firlejczyk, Józ.Jakubczyk) 

Powrót

Nagrody i wyróżnienia.

1. 01.10.97-Nagroda Zespołowa stopnia III JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne

2. 01.10.86-Nagroda zespołowa JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

3. 01.10.86-Nagroda MniSzW zespołowa II stopnia z tytułu osiągnięć naukowych, za opracowanie i wykonanie elektromagnetycznego ukł. zasilania urz. do azotowania jonowego

4. 10.05.1986-Nagroda MNiSzW-okolicznościowa

5. 01.06.1983-Nagroda Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego i SEP, zespołowa III st –„Za opracowanie tyrystorowego urządzenia do zasilania silników wysokoobrotowych do pił stosowanych w przemyśle drzewnym i fabrykach mebli”, Ogólnopolski konkurs na najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie energoelektroniki,

6. 29.10.1982-Nagroda JM Rektora PW, „Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”, zespołowa II stopnia

7. 11.12.1981-Nagroda Zespołowa II st ZG PTETiS za pracę na konkurs „Prace eksperymentalne w elektrotechnice” pt „Analiza i badanie układu kompensacji mocy biernej z falownikiem prądu” (KS,PF,KK,RZ)

8. 01.10.1981-Nagroda MNiSzWiT, zespołowa III st –„Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych za pracę pt „Tyrystorowe urządzenia zasilania pieców indukcyjnych”(RZ,KS,PF,JF)

9. 1980-Nagroda Min. Przemysłu Maszynowego i SEP, zespołowa II st , w ogólnopolskim konkursie na najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie energoelektroniki za pracę pt. „System tyrystorowych urz.dla grzania indukcyjnego o sieciowej i podwyższonej częstotliwości” (K.Stańkowski, J.Fabianowski, R.Zając, P.Fabijański, K.Kulawik, Wł.Adamowicz, J.Jakubczyk, S.Firlejczyk)

10. 01.06.1980-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia w realizacji prac badawczych za 1979”

11. 01.07.1979-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia w realizacji prac badawczych za 1978”

12. 01.07.1978-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia w realizacji prac badawczych za 1977”

13. 01.06.1978-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia w realizacji prac badawczych za 1977”

14. 27.10.1977-Nagroda Dziekana Wydz.Elektrycznego PW „ Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej za 1976”

15. 01.05.1977-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia w realizacji prac badawczych za 1976”

16. 02.07.1976-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia w realizacji prac badawczych za 1975”

17. 15.12.1975-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej za 1974”

18. 14.10.1975-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia związane z pracami badawczymi za 1974”

19. 30.12.1972-Nagroda JM Rektora PW „ Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej za 1971”

Odznaczenia:

[1]   Odznaka zasłużony dla Uczelnianej Organizacjii ZSP-1973

[2]   -Odznaka ZSP Zasłżony Działacz Kultury-1976

[3]   -Honorowa Odznaka SZSP-1982

[4]   -Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Warszawy „ RN M st.Wwy-16.12.1985

[5]   -Złoty Krzyż Zasługi – URP-26.02.1986

[6]   -Złota Odznaka – Zsłużony dla PW-13.05.1986, nr leg.604

[7]   -Medal –Zasłużony dla Studenckiego Ruchu Kulturalnego ZSP-22.05.1986

[8]   -Dyplom Honorowy MKiSz za osiągnięcia w upowszechnianiu Kultury-24.05.1986

[9]   -Medal za upowszechnianie kultury w Płocku, Prezydent m Płocka-06.06.1986

[10] -Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski-21.05.99

[11] -Odznaka 80 –lecia Polskiego Radia SA-2005

Powrót

 

Prowadzone Projekty:

1. Grant dziekański – Kształtowanie przebiegów wyjściowych falowników napięcia. Politechnika Warszawska, ISEP –wykonawca, 2000,

2. Założenia merytoryczne do programu informatycznego „Centralny Bank Danych o Kulturze” dla Ministerstwa Kultury i Sztuki, kierownik projektu – 1996-1997.

3. Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych, doradztwa rolniczego i innych organizacji upowszechniających informacje na temat rolnictwa Unii Europejskiej i innych wybranych krajów, pod wspólnym tytułem „Rolniczy biznes” – przygotowanie cyklu dziesięciu filmów wideo ok. 45 min każdy, kierownik projektu, 1996

4. „Tańce polskie śladami Oskara Kolberga” (XVIII tomów), przygotowanie cyklu filmów prezentujących kulturę artystyczną i materialną etnograficznych regionów Polski, kierownik projektu, 1992-1999

5. Opracowanie koncepcji i budowa systemu laboratoryjnego do kształcenia studentów w dziedzinie układów Elektroniki Przemysłowej, 12 stanowisk laboratoryjnych, opr.wew., Dział Aparatury Naukowej PW,opr.oryg.-Kierownik projektu, ISEP,1984

Powrót

Spis publikacji.

Książki i monografie

1. „50 lat z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej”, M.Czupratowska-Semczuk, Komitet redakcyjny: M. Semczuk-Jurska, M. Nowotka, W. Walaszczak, R. Zając, Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej, 2001, 216 str,

2. „Strój ludowy w Polsce”, Stefan Gadomski, przygotowanie do druku albumu kolorowych zdjęć polskich strojów ludowych z ramienia wydawcy, Fundacji Kultury Wsi, 1995, 182 str.

3. „Strój ludowy w Polsce-opisy i wykroje”, Barbara Bazielich, przygotowanie do druku albumu zawierającego opisy i wykroje polskich strojów ludowych z ramienia wydawcy, Fundacji Kultury Wsi, 1997, 202 str.

Podręczniki

1. „Laboratorium układów elektronicznych”. Skrypt PW, Wyd.PW, cz I 1979, 1981, 1982, 1988, Praca zbiorowa pod redakcją A.Baraneckiego czI(R.Zając, M.Dzieniakowski, H.Supronowicz, J.Matysik, K.Stańkowski, A.Smirnow, J.Fabianowski, P.Fabijański)

2. „Laboratorium układów elektronicznych”. Skrypt PW, Wyd.PW, cz II, 1979, 1981, 1982, 1988, Praca zbiorowa pod redakcją A.Baraneckiego czI,( R.Zając, A.Baranecki, M.Dzieniakowski, J.Matysik, T.Płatek, A.Smirnow, K.Kulawik,)

3. „Obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji”(gr. 2p.5) – Materiały szkoleniowe na egzamin kwalifikacyjny gr II, SPE oddz. w Warszawie, wrzesień 2005, Cz.Mackiewicz, W.Zdunek, R.Zając, 48 str,

4. „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne”-akty prawne związane (wybór) – materiały szkoleniowe na egzamin kwalifikacyjny gr I, SPE oddz. W warszawie, wrzesień 2005, W.Zdunek, R. Zając, 132 str,

Artykuły

[1] W.Koczara, M.Patejuk, R.Zając – Tyrystorowy zasilacz palnika plazmowego – TZPP – o mocy 1MVA. Zeszyty Naukowe PW „Elektryka” nr 36, 1975

[2] A.Dmowski, K.Stańkowski, R.Zając, P.Fabijański – Thyristor controller for induction smelting furnace.  II Symp. IFAC. 3-5.10.1977,Dusseldorf,RFN,

[3] R.Zając, P.Fabijański, K.Stańkowski – Kompensacja mocy biernej pieca indukcyjnego. Materiały Krajowej Konferencji Układów Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, Kraków, 1977

[4] R.Zając, K.Stańkowski, – Konferencja RWPG, Moskwa, Kompensacja mocy biernej pieca indukcyjnego. Materiały Krajowej Konferencji Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, Kraków, 1977(RZ,KS,PF)

[5] R.Zając – Analiza stanów nieustalonych przy łączeniu baterii kondensatorów w układach kompensacji mocy biernej. Archiwum Elektrotechniki, Tom XXIX, Zeszyt 1, 1980

[6] R.Zając –Wyznaczanie parametrów łączników tyrystorowych pracujących w obwodach z kondensatorami. Prace Naukowe PW „Elektryka” nr 59, 1980

[7] R.Zając-Funkcja sterowania i dynamika układu kondensatorowej kompensacji mocy biernej pieca indukcyjnego. Archiwum Elektrotechniki, Tom XXIX, Zeszyt 2, 1981

[8] K.Stańkowski, R.Zajac, Circuit controlling the condenser battery for reaktive Power compensation. Materiały Konferencyjne Uniwersytetu w Kairze, 1984

[9] H.Tunia, K. Stańkowski, R. Zajac Tyrystorowe układy kompensacji mocy biernej. Materiały III Krajowej Konferencji Elektroenergetyki Napędu Elektrycznego i Takcji, 1984

[10] R.Zając-Symulacja numeryczna układu kondensatorowej kompensacji mocy biernej. Prce sympozjum – symulacja procesów dynamicznych, SPD-6, Oddz. w-wski PTETiS, 06.1990

[11] R.Zając-Analiza właściwości dynamicznych krokowego kompensatora mocy biernej. Prce sympozjum – symulacja procesów dynamicznych, SPD-8, Oddz. w-wski PTETiS, 06.1994

[12] J.Sikora, S.F.Filipowicz, R.Zając.-Identyfikacja niejednorodnych obiektów przestrzennych, Elektro-info nr 11(39) listopad 2005

Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych

[5] Tyrystorowe układy kompensacji mocy biernej. Materiały III Krajowej Konferencji Elektroenergetyki Napędu Elektrycznego I Trakcji, 1984

[4] Circuit controlling the condenser battery for reaktive Power compensation. Materiały Konferencyjne Uniwersytetu w Kairze, 1984

[3] Konferencja RWPG, Moskwa, Kompensacja mocy biernej pieca indukcyjnego. Materiały Krajowej Konferencji Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, Kraków, 1977(RZ,KS,PF)

[2] P.Fabijański, K.Stańkowski, R.Zając – Kompensacja mocy biernej pieca indukcyjnego. Materiały Krajowej Konferencji Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, Kraków, 1977(RZ,KS,PF)

[1] A.Dmowski, K.Stańkowski, R.Zając, P.Fabijański – Thyristor controller for induction smelting furnace.  II Symp. IFAC. 3-5.10.1977,Dusseldorf,RFN,(RZ,PF,KS,AD)

Prace niepublikowane

28.Programy edukacyjnych dla słuchaczy Radiowej Akademii Umiejętności Polskiego Radia, 2001-2005

27.Założenia merytoryczne do programu informatycznego „Centralny Bank Danych o Kulturze” dla Ministerstwa Kultury i Sztuki, kierownik projektu pt. 1996-1997.

26.Dokumentacja techniczna Energoelektronicznego układu zasilania urządzenia do azotowania jonowego, ISEP PW, 1985, opr.wew. IMP, pr.techn

25.Badanie ukł.automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika pierścieniowego Sukf 250-M8-V3, 30kW, 1985, pr.techn.,COBRPB,”CEBET”,SEP, Izba Rzeczoznawców

24.Dokumentacja techniczna tyrystorowego rozrusznika wirującej lampy rentgenowskiej, SEP, 1985, 26 str., opr.wew.,Instytut budowy sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego PW, projekt techniczny

23.Wyniki badań laboratoryjnych programowalnego tyrystorowego regulatora temperatury do komory jarzeniowej do obróbki cieplno-dyfuzyjnych, ISEP, 1985, opr.wew.,IMP, opr.techn.

22.Dokumentacja techn.Programowalnego tyrystorowego regulatora temperatury do komory jarzeniowej, ISEP PW, 1985, opr.wew. IMP, opr.techn

21.Opracowanie koncepcji i budowa systemu laboratoryjnego do kształcenia studentów w dziedzinie układów Elektroniki Przemysłowej, 12 stanowisk, ISEP,1984-85,opr.wew.,Dział Aparatury Naukowej PW,opr.oryg.

20.Dokumentacja modernizacji szafy sterowniczej z TUR45 do sterowania silnikiem Sukf 250-M8-V3 o mocy 30kW, 1984, COBRPB,”CEBET”,SEP, Ekspertyza Rzeczoznawców

19.Opracowanie koncepcji układów energoelektronicznych do zasilania elektrowrzecion szlifierskich, ISEP, 1984, 30 str, opr.wew.,Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra”-Kielce, opr.orygin.

18. Referat na seminarium w IElektroenergetyki PW-Zastosowania tyrystorów w Energoelektronice, wykładowca, II.1983

17.Programowany tyrystorowy reg. temp. do komory jarzeniowej do obróbek cieplno-dyfuzyjnych, opr.koncepcji, ISEP, 1983, opr.wew., IMP, techn

16.Tyrystorowe przetwornice częstotliwości do zasilania silników szybkobieżnych, ISEP, 1983, opr.wew.,Wyszkowska Fabryka Mebli, opr.oryg.-projekt techn.

15.Opracowanie wyników badań laboratoryjnych energoelektronicznych ukł.zasilania urz.do azotowania jonowego,ISEP, 1983,opr.wew.,IMP, pr. techniczna

14.Opracowanie dokumentacji i wykonanie Trójfazowego tyrystorowego regulatora temperatury do jarzeniowej komory laboratoryjnej z dogrzewaniem oporowym, WCSRN, 1983, opr.wew., IMP,pr.oryg.

13.Referat wygłoszony na seminarium w Inst.Elektroenergetyki „Zastosowanie tyrystorów”, luty 1983

12.Opracowanie koncepcji energoelektronicznego ukł.zasilania urz.do azotowania jonowego, ISEP, 1982, opr.wew.,IMP, pr.oryg.

11.Opracowanie i wykonanie elektronicznego układu sterującego do stanowiska suszenia wzbudników pieca indukcyjnego typu PIKS-20/800Fe, WCSRN, 1982, opr.wew., Prodlew Bytom,pr.oryg.

10.Opracowanie koncepcji i wyniki badań typoszeregu układów napędowych do linii wytłaczakowych i obróbek spawalniczych, WCSRN, 1982, opr.wew., OBR Chemoautomatyka,pr.komp.

9.Opracowanie typoszeregu układów napędowych do obróbki spawalniczych, produkowanych w ZUCg Metalchem w Kościanie, ze szczególnym uwzględnieniem układów TUR 113, WCSRN, 1982, opracowanie wewnętrzne dla OBR Chemoautomatyka,pr.komp.

8.Tyrystorowe układy napędowe wchodzące w skład linii wytłaczakowych produkowanych w ZMCh Metalchem w Gliwicach ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń TUR, WCSRN, 1982, str 130, opr.wew. z dokumentacją badań , OBR Chemoautomatyka, pr.kompil.

7.Opracowanie programu nauczania przedmiotu „Elektronika Przemysłowa” dla Studium Kształcenia Nauczycieli w PW, 1980

6.Energoelektroniczne układy modelowe dla zasilania pieców indukcyjnych o sieciowej i podwyższonej częstotliwości, PRODLEW, Bytom, 1977, IIIetap-cz.II pracy NB/1/74 (H.Tunia, A.Dmowski, J.Fabianowski, K.Stańkowski, R.Zając, P.Fabijański)

5.Opracowanie wytycznych do projektu przemysłowych modeli urządzeń energoelektronicznych dla pieca indukcyjnego, Prodlew, Bytom, 1977

4.Opracowanieprojektu urz. energoelektronicznych dla pieca indukcyjnego oraz zagadnień kompleksowej automatyzacji procesu topienia metali – 1974

3.Dokumentacja i wyniki badań tyrystorowego zasilacza palnika plazmowego o mocy 1MVA dla IBJ Świerk-1972/73

2.Dobór optymalnych nastaw tyrystorowych regulatorów do układów Kramera pracujących w węźle systemu sieci cieplnej miasta st. Warszawy-1972

1.Opracowanie systemu napędu bębna wyślizgowego i rusztu pokrocznego dla Huty Warszawa-1971

Powrót