Roman Barlik


prof. dr hab. inż. Roman Barlik

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-74-69
fax (+48 22) 625-66-33
rbarlik@isep.pw.edu.pl

 

Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji 

 

Życiorys zawodowy.

      Roman Barlik, urodzony w Bydgoszczy w 1947r. Uzyskał tytuł mgra inż., stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej odpowiednio w latach 1972, 1977 i 1989. Tytuł profesora uzyskał w 1997 roku. Obecnie pracuje w PW (jako jedynym miejscu zatrudnienia) na stanowisku profesora zwyczajnego (mianowanie w roku2000). 

   Specjalizuje się w energoelektronice i automatyce napędu elektrycznego. Z tego zakresu jest autorem i współautorem około 200 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych w kraju i zagranicą. 

      Jest autorem i współautorem kilku monografii i książek, m.in. „Poradnika inżyniera energoelektronika” (WNT, 1998), cieszącej się dużą popularnością książki „Technika tyrystorowa” (WNT, 1983, 1988, 1994, 1997) oraz podręcznika akademickiego „Teoria przekształtników” (Oficyna Wyd. PW, 2003).     

    Jest autorem i współautorem dwudziestu pięciu patentów krajowych. Kierował i brał udział w kilkudziesięciu pracach o charakterze wdrożeniowym. Jest współautorem jednego z najistotniejszych wdrożeń w historii Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej, dotyczącego budowy wielosilnikowych systemów napędowych przędzalni włókien sztucznych. Prowadzi liczne projekty badawcze, w tym finansowane przez ministerstwo odpowiednie ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 

      W latach 1989 do1990 oraz 1990 do 1993 pełnił kolejno funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych, a następnie dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1993 do 1999 pełnił funkcję prodziekana do spraw naukowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, a następnie przez dwie kadencje ( 1999-2005) dziekana tegoż Wydziału. W roku 2009 został powołany na funkcję kierownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW. Blisko dwa lata, począwszy od 1982 roku, przebywał na stażach naukowych, m.in. w Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie. 

      Jest członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, SEP-u, PTETiS -u, Zarządu Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych oraz IEEE (od 2003 roku Senior Member).  Promotor ośmiu pomyślnie zakończonych przewodach doktorskich, w tym dwóch wyróżnionych. Recenzent wielu rozpraw doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora. Recenzent artykułów do renomowanych czasopism krajowych i zagranicznych (IEEE, Archives of Electrical Engineering). Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek licznych komitetów naukowych i programowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. 

 Prowadzi działalność naukowo – badawczą w zakresie techniki przekształtnikowej w układach napędowych, elektroenergetyce rozproszonej a także w obszarze zastosowań nowych technologii w energoelektronice. Zasadnicze kierunki badań dotyczą teorii i projektowania struktur przekształtnikowych z pośredniczącymi obwodami prądu stałego a w tym niezależnych falowników prądu i przekształtników sieciowych i prądowych przekształtników sieciowych, sterowanych przy użyciu metod modulacji szerokości impulsów, zapewniających wysoką jakość energii wejściowej i wyjściowej. Rozwija nowe topologie wielopoziomowych (równoległych) falowników prądu i prądowych przekształtników sieciowych, w tym także struktur hybrydowych (napięciowo- energii między obwodami prądu stałego (magazyny i źródła energii) a linia prądu przemiennego. Prowadzi pionierskie badania w zakresie wprowadzenia do energoelektroniki przyrządów półprzewodnikowych realizowanych przy użyciu węglika krzemu (SiC) a także nad prądowych) oraz metod ich sterowania, charakteryzujących się prądami i napięciami o sinusoidalnych wartościach chwilowych i nastawianym współczynniku mocy, umożliwiających dwukierunkową wymianę zastosowaniem w energoelektronice nowoczesnych materiałów magnetycznych (nanokrystalicznych i amorficznych). 

Tematyka szczegółowa i ważniejsze opracowania:  

 • opracowanie teorii komutacji tyrystorowych falowników prądu w stanach zwarcia (1980),
 • opracowanie metody modulacji szerokości impulsów prądu wyjściowego niezależnych tyrystorowych falowników prądu z wykorzystaniem stanów zwarcia w zastosowaniu do układów napędowych (1985),
 • metody regulacji prędkości kątowej maszyn indukcyjnych zasilanych z przekształtników tranzystorowych PWM z pośredniczącymi obwodami prądu stałego, w tym układów wielopoziomowych, z zastosowaniem wektorowych metod modulacji szerokości impulsów prądu, prądowe układy typu „back to back” (1990 – 2000)
 • metody sterowania przekształtników sieciowych PWM o wyjściu prądowym z możliwością nastawiania współczynnika mocy,
 • opracowanie oryginalnych topologii beztransformatorowych dwukierunkowych przekształtników stanowiących układy sprzęgające między magazynami i/lub źródłami energii (odnawialnej) a siecią prądu przemiennego, zapewniających uzdatnianie energii elektrycznej i wykazujących właściwości kompensujące,
 • opracowanie przekształtników energoelektronicznych (trójfazowych falowników napięcia) z elementami z węglika krzemu (SiC).

Działalność organizacyjna w Politechnice Warszawskiej:  

 • Kierownik Zakładu Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej w kadencji 01.09.2009 – 31.08.2013,
 • Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – przewodniczący Rady w kadencjach 1999-2002, 2002-2005,
 • Dziekan Wydziału Elektrycznego w kadencji 1999 – 2002; 2002-2005
 • Prodziekan ds. nauki Wydziału Elektrycznego w kadencjach od 1.09.93 do 31.08.96 i 1.09.96 – 31.08.99,
 • Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej w kadencji 1.05.91 do 31.08.93,
 • Zastępca Dyrektora ds. nauki Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej w okresie od 01.05.89 do 30.04.91,
 • Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Elektrycznego w kadencji 2005 – 2008, 2008 – 2012,
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej w kadencji 2005-2008, 2008-2012,
 • Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencjach 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012, 
 • Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni w kadencji 2002-2005,
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia w kadencji 2008-2012,
 • członek Senackiej Komisji ds. Kadr  w kadencji 2008-2012,
 • Członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji Uczelni w kadencjach 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012,
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich kadencji 2005-2008, 2008-2012,
 • Przewodniczący komisji odwoławczej ds. oceny nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego PW w kadencjach k1999-2002, 2002-2005,
 • Członek Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju PW do roku 2020 (Decyzja nr 2/2010 Rektora PW z dnia 27.01.2010),
 • Członek Komisji ds. Kształcenia Rady Wydziału Elektrycznego PW w kadencji 2005-2008,
 • Członek Komisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. przewodów doktorskich z/z elektrotechniki przy Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW,
 • Członek Komisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. przewodów doktorskich z/z automatyki i robotyki (2005-2008, 2008-2012)
 • Członek Komisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. Historii i Tradycji Wydziału Elektrycznego w kadencji  2008-2012,
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Rozwoju Kadry w kadencji 2005-2008, 2008-2012,
 • Członek Rady Programowej Ośrodka Promocji Badań z/z Energoelektroniki od 09.01.1998,
 • Członek Zespołu Sterującego Porozumienia Politechniki Warszawskiej i Centrum Badań FIATA- Decyzja Rektora PW z dnia 25.01.2005,
 • Sekretarz i członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Elektrycznego P.W. w latach 1973, 1974, 1979, 1980, 1981 (studia dzienne)
 • Członek Komisji Rady Wydziału Elektrycznego P.W. d/s struktury i organizacji Wydziału (1989 – 1991)
 • Członek Komisji Rady Wydziału Elektrycznego P.W. d/s nauki (1993 – 1999)
 • Członek zespołu ds współpracy naukowo-badawczej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW z Institut fuer Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Niemcy, (od 1980 r.)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji d/s oceny i odbioru prac badawczych własnych i statutowych (1993 -1999)
 • Kierownik Laboratorium Energoelektroniki Zakładu Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW w latach 1974 – 1980
 • Kierownik „Laboratorium Urządzeń Energoelektronicznych” Zakładu Elektroniki Przemysłowej P.W., 1984 – 1988,
 • Kierownik „Laboratorium Problemowego Energoelektroniki” Zakładu Elektroniki Przemysłowej P.W., 1988 – 1991,
 • Członek zespołu badawczego Zakładu Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej P.W. (od 1972 r.),

 Działalność poza Uczelnią:  

 • Członek Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2003-2006, 2007-2010 (z wyboru)
 • Członek Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN (od 1990r)
 • Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2007 -2010, (z wyboru)
 • Członek Zespołu Specjalistycznego Nauk Technicznych ds. Projektów Badawczych przy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 15.10.2008-31.12.2010 (Zarządzenie nr 58/2008 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 06.10.2008 i 2009),
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, od 29.09.2003, (z wyboru)
 • Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE (od 1991r),
 • Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineering ( od 15.02.2003)
 • Członek Rady Programowej „Przeglądu Elektrotechnicznego” – od 01.01.2002,
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2010),
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu, (z wyboru) -od 1999 – 2007,
 • Członek komisji ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu, (z wyboru) -od 1999-2007,
 • Członek Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN (1990-1992)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1986r),
 • Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1972r),
 • Przewodniczący Koła Zakładowego SEP Sekcji Elektroniki i Telekomunikacji przy Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej w latach 1984 – 1996
 • Członek Zespołu Usług Technicznych NOT (Nr 189) w zakresie energoelektroniki, napędu elektrycznego i elektroniki przemysłowej (od 1985r),

Inna działalność organizacyjna krajowa i międzynarodowa (członkostwo w Komitetach naukowych, programowych i organizacyjnych konferencji – pozycje wybrane) 

a) konferencje międzynarodowe 

 • West – East Technology Bridge – International Conference on Power Electronics, Motion Control and Associated Applications – PEMC’94, Warsaw, September 1994 – członek National Organizing Committee (Proceeding Committee Chairman)
 • IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE’96, Warsaw, June 1996, – członek Organizing Committee (Publication Co – Chair)
 • I International Conference Safe Power Electronics System, Warsaw, Nov. 1998 (Electrotechnical Institute, PAN, IEEE), członek komitetu naukowego,
 • International Symposium on Control Methods for Power Electronic and Electrical Drives (EPE), Łódź, 1995
 • Fourth International Conference „Drives and Supply Systems for Modern Electric Traction in Integrated XXI Centaury Europe”, Warsaw, Sept. 2000
 • International Scientific Conference „Energy Saving in Electrical Engineering”, Warsaw University of Technology Faculty of Electrical Engineering, Warszawa , maj 2001,
 • członek komitetu programowego International Conference on Power Electronics and Intelligent Control For Energy Conservation – PELINCEC 2005, Warsaw, October 16-19, 2005

b) konferencje krajowe 

 • Krajowe Sympozjum Naukowe nt.: Teoria i Zastosowanie Układów Energoelektronicznych, Warszawa, październik 1984
 • III Krajowa Konferencja Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Trakcji, Warszawa, październik 1984
 • VIII Krajowa Konferencja SPD-8 Symulacja Procesów Dynamicznych (PTETiS), czerwiec 1994
 • V Krajowa Konferencja ľCE-5 Mikrokomputery w Edukacji (PTETiS), czerwiec 1995
 • stały członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji nt. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE, Łódź 1993/95/97/99/2001-2009;
 • Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko, Politechnika Koszalińska, stały członek Komitetu Naukowgo od 2008,
 • Krajowa Konferencja Postępu w Elektrotechnice Stosowanej (PTETiS), czerwiec 1997, czerwiec 1999
 • VIII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki – PPEE’99, Wisła, marzec 1999
 • Krajowa Konferencja Energoelektronika na Przełomie Wieków – Energoelektronika w Zastosowaniach Przemysłowych – EPZ’2000 (Instytut Elektrotechniki, Komitet Energoelektroniki SEP, OPT-NOT), Warszawa-Międzylesie, czerwiec 2000,
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Energetyce, Kozienice, marzec 2000; Zakopane, marzec 2008,
 • Seminarium Naukowe „80 lat nauczania trakcji elektrycznej w Politechnice Warszawskiej” Warszawa, 2000
 • Krajowa Konferencja MiS – 1 „Modelowanie i Symulacja – technika i ekologia”, Zakopane – Kościelisko,  od 2000,
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna PES – 3 „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, Zakopane – Kościelisko, 2001.

Współpraca, staże zagraniczne:  

 • Rheinisch – Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Institut fuer Stromrichtertechnik, prof. H. – Ch. Skudelny, od 1982, łącznie ok. 2 lata
 • Technische Universitaet Berlin, Institut fuer Allgemeine Elektrotechnik, prof. K.Heumann, wykład zaprosz., czerwiec 1989
 • Fach.-Hochschule Köln, prof. H. Heisterkampf, wykład zaprosz., czerwiec 1991
 • Katholike Universiteit. Luoven, May 1999
 • Ecole Centrale des Arts et Metries – ECAM, Bruksela , may 2002
 • Politechnika Lwowska, Lwów , maj 2004

Powrót 

 

Patenty.

[27] Rąbkowski J., Barlik R.: Układ trójfazowego szeregowego falownika typu Z. Zgłoszenie patentowe Nr P.390485 z dnia 18.02.2010 

[26] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Układ jedno – trójfazowego dwukierunkowego falownika    typu Z. Zgłoszenie Patentowe Nr P.381019 z dnia 30.11.2006 

[25] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R., Matulka J.: Układ trójfazowego trójpoziomowego rozszerzonego falownika napięcia i sposób sterowania trójfazowego, trójpoziomowego rozszerzonego falownika napięcia. Zgłoszenie patentowe Nr z dnia (Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 3 (786), 2004. Patent nr 206355 

[24] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R., Matulka J.: Sposób i układ do zmniejszania lub eliminacji harmonicznych prądu w obwodzie wejściowym filtra indukcyjno – pojemnościowego współpracującego z przekształtnikiem prądowym, zasilanym ze źródła napięcia przemiennego, zwłaszcza o dużej zawartości harmonicznych. Patent nr 203011 

[23] Barlik R., Nowak M.: Układ falownika prądu i sposób sterowania falownika prądu. Zgłoszenie patentowe Nr P. 346 357 z dnia 2001.03.09. Patent nr 206001 opublikowany 13.08.2010 

[22] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Układ sterowania przekształtnika energoelektronicznego. Patent nr 177115 opublikowany 30.09.1999 (udział 30%) 

[21] Olesiński R., Grochal P., Barlik R.: Sposób regulacji chwilowych wartości wielkości wielofazowych i układ do regulacji chwilowych wartości wielkości wielofazowych. Patent nr 172 109 opublikowany 29.08.1997 

[20] Grochal P., Olesiński R., Barlik R.: Sposób regulacji wielkości wektorowej i układ do regulacji wielkości wektorowej. Patent nr 167852 opublikowany 30.11.1995 (udział 30%) 

[19] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Sposób sterowania przekształtnika energoelektronicznego. Patent nr 163879 opublikowany 31.05.1994 (udział 30%) 

[18] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Sposób sterowania przekształtników energoelektronicznych i układ do sterowania przekształtników energoelektronicznych. Patent nr 161678 opublikowany 30.07.1993 (udział 30%) 

[17] Nowak M., Barlik R.: Sposób kształtowania napięcia wyjściowego przekształtnika statycznego. Patent nr 159398 opublikowany 31.12.1992 (udział 50% – koncepcja sterowania przekształtnika i sumowania napięć wyjściowych układu wielogałęziowego) 

[16] Barlik R., Nowak M., Kaźmierkowski M.: Sposób sterowania częstotliwościowego maszyny indukcyjnej i układ sterowania częstotliwościowego maszyny indukcyjnej. Patent nr 155637 opublikowany 31.12.1991 (udział 30% – opracowanie układu sterowania maszyny indukcyjnej zasilanej z falownika prądu, zapewniającego stabilizację strumienia wirnika poprzez charakterystykę prąd – poślizg z nadrzędnym sterowaniem napięcie – częstotliwość) 

[15] Dzieniakowski M., Nowak M., Barlik R.: Układ nieliniowego ograniczenia prądu w niezależnych falownikach napięcia. Patent nr 155575 opublikowany 1991.12.31 (udział 30%) 

[14] Barlik R.: Sposób rozruchu trójfazowego falownika prądu o komutacji wewnętrznej i układ do rozruchu trójfazowego falownika prądu o komutacji wewnętrznej. Patent nr 152721 opublikowany 1991.06.28 

[13] Nowak M., Barlik R.: Układ sterowania falownika napięcia. Patent nr 150963 opublikowany 1990.11.30 (udział 50%) 

[12] Nowak M., Maćkowiak K., Barlik R.: Sposób sterowania trójfazowego falownika napięcia o komutacji wewnętrznej i układ do sterowania trójfazowego falownika napięcia o komutacji wewnętrznej. Patent nr 148 443 opublikowany 1990.04.30 (udział 30%) 

[11] Barlik R., Nowak M.: Sposób sterowania trójfazowego falownika prądu z diodami odcinającymi. Patent nr 148 108 opublikowany 1990.02.28 (udział 50%) 

[10] Barlik R., Nowak M.: Przemiennik częstotliwości z tyrystorowym falownikiem napięcia o komutacji centralnej. Patent 148 666 opublikowany 1989.12.31 (udział 50%) 

[9] Nowak M., Barlik R.: Przemiennik częstotliwości z tyrystorowym falownikiem napięcia. Patent nr 148 667 opublikowany 1989.12.31 (udział 50%) 

[8] Nowak M., Barlik R., Przeradzki A.: Sposób porównywania częstotliwości i przełączania sygnałów impulsowych oraz układ do porównywania częstotliwości i przełączania sygnałów impulsowych. Patent nr 136212 opublikowany 30.06.1987 (udział 30%) 

[7] Kaźmierkowski M., Barlik R., Iwanejko J.: Cyfrowy układ sterujący falownikiem z modulacją szerokości impulsów. Patent nr 128492 opublikowany 30.08.1985 (udział 25%) 

[6] Dmowski A., Barlik R., Nowak M., Kaźmierkowski M.: Układ przetwornika napięcie – częstotliwość. Patent nr 120803 opublikowany 30.12.1983 (udział 30%) 

[5] Kaźmierkowski M., Barlik R., Tunia H., Nowak M.: Sposób sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego i układ sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego. Patent nr 114739 opublikowany 03.11.1983 (udział 40%) 

[4] Nowak M., Barlik R., Kaźmierkowski M., Stańkowski K.: Układ trójfazowego falownika prądu. Patent nr 116208 opublikowany 03.01.1983 (udział 40%) 

[3] Nowak M., Barlik R., Kaźmierkowski M., Łastowiecki J.: Układ falownika prądu. Patent nr 116229 opublikowany 03.01.1983 (udział 40%) 

[2] Barlik R., Kaźmierkowski M., Nowak M., Stańkowski K.: Sposób ochrony przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu od przepięć powstających przy zaniku prądu i układ do ochrony przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu od przepięć powstających przy zaniku prądu. Patent nr 111927 opublikowany 10.05.1982 (udział 50%) 

[1] Barlik R., Nowak M.: Układ połączeń jednofazowych sterowników tyrystorowych do sterowania trójfazowego tyrystorowego mostka prostowniczego. Patent nr 90959 opublikowany 30.06.1977 (udział 50%)

Powrót 

 

Nagrody i wyróżnienia.

Nagrody ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego:

 • 1999r        Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, zespołowa, za współautorstwo „Poradnika inżyniera energoelektronika”, WNT, 1998
 • 1990r        Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, indywidualna stopnia trzeciego, z tytułu osiągnięć naukowych za rozprawę habilitacyjną
 • 1988r        Nagroda Ministra Edukacji narodowej, zespołowa stopnia drugiego, z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo – technicznego za wdrożenie tyrystorowych przemienników do częstotliwościowej regulacji prędkości kątowej maszyn prądu przemiennego ( m.in. wdrożenie do ciągłego procesu produkcyjnego wielosilnikowych napędów przędzarki WS -12 w Zakładach Włókien Chemicznych „STILON” w Gorzowie Wielkopolskim- kierownik projektu dr inż. M. Nowak)
 • 1978r        Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualna stopnia trzeciego, za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych za rozprawę doktorską pt.: „Analiza pracy falownika prądu zasilającego silnik klatkowy”
 • 1975r        Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa stopnia trzeciego, za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej (budowa i wdrożenie uniwersalnego systemu laboratoryjnego z/z energoelektroniki)            

Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej:

 • Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za prace organizacyjne i twórcze na rzecz rozwoju Uczelni : 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010
 • Nagrody zespołowe Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze : 1983; 1984; 1985; 1993; 2004; 2008, m.in. za:

- monografię pt.: „Układy energoelektroniczne – modelowanie, projektowanie i obliczanie”, WNT, 1982,
- podręcznik pt.: „Technika tyrystorowa”, WNT 1983,
- skrypt pt.: „Teoria przekształtników”, WPW 1992,
- podręcznik pt.: „Teoria przekształtników”, OWPW 2003 (wyd. II zmienione),
- preskrypt pt.: „Laboratorium teorii przekształtników” , ISEP PW 2003
- podręcznik internetowy z/z „teorii przekształtników”, ISEP PW 2008

 • Nagrody zespołowe Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej : 1982; 1984; 1987; 1989; 1990; 1991; 1997; 2002; 2010

Konkursy ogólnopolskie:

 • 2007r    Nagroda trzeciego stopnia w konkursie im. Prof. Mieczysława Pożarskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2006 roku za artykuł: „Przyrządy półprzewodnikowe z węglika krzemu i ich zastosowania w energoelektronice”, zamieszczony w Przeglądzie Elektro
 • •echnicznym
 • 2006r    Wyróżnienie w konkursie im. Prof. Mieczysława Pożarskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach Stowarzyszenia Elektryków Polskich w roku 2005 za artykuł „Jakość energii elektrycznej – stan obecny i perspektywy”, zamieszczony w Przeglądzie Elektrotechnicznym
 • 2003r    Nagroda drugiego stopnia w konkursie im. Prof. Mieczysława Pożarskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach Stowarzyszenia Elektryków Polskich w roku 2002 za artykuł „Trójfazowe przekształtniki sieciowe PWM o nastawianym współczynniku mocy”, zamieszczony w Przeglądzie Elektrotechnicznym
 • 1997r    Pierwsza nagroda w telewizyjnym konkursie KBN – TV „NOBEL DLA POLAKA”, za projekt KBN nr 8T 10A00812 pt.: „Pośredni przekształtnik prądu przemiennego na przemienny o poprawionej jakości energii wejściowej i wyjściowej”
 • 1996r    Nagroda drugiego stopnia w konkursie Zarządu Głównego SEP im. Prof. Mieczysława Pożarskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach Stowarzyszenia Elektryków Polskich w roku 1995 za artykuł „Symulacja układu napędowego z maszyną asynchroniczną zasilaną z falownika prądu”, zamieszczony w Przeglądzie Elektrotechnicznym
 • 1992r    Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za osiągnięcia naukowe w 1992 roku
 • 1987r    Nagroda Zarządu Głównego PTETiS, stopnia drugiego, w konkursie pt.: „Nowe zagadnienia elektrotechniki teoretycznej i stosowanej” za artykuł „Nowa metoda regulacji wektora przestrzennego prądu wyjściowego falownika prądu” opublikowany w Archiwum Elektrotechniki, Tom XXXIV, z.2/3, 1987
 • 1980r    Nagroda Ministerstwa Przemysłu Maszynowego za zajęcie III miejsca w „Ogólnopolskim Konkursie na Najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie energoelektroniki”

Odznaczenia i medale:

 • Medal 90 lat nauczania trakcji elektrycznej w Politechnice Warszawskiej, 24.09.2010
 • Medal 60-lecia Instytutu Elektrotechniki (14.12.2006)
 • Złota Odznaka PTETiS (2.01.2006)
 • Medal Zarządu Głównego SEP im. Kazimierza Szpotańskiego za zasługi dla przemysłu elektrotechnicznego i polskiej elektryki (Uchwała nr 352 Zarządu Głównego SEP z dnia 23.09.2003)
 • Złoty Krzyż Zasługi, leg. Nr 83-2002-3, Warszawa, 22.05.2002
 • Brązowy Krzyż Zasługi, leg. Nr 159-94-41, Warszawa, 28.09.1994

Powrót 

 

Prowadzone projekty.

[13] Ogólnopolski projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN -6/2/2006 „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”. Zadanie : Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych -Politechnika W

rszawska, 2007 – 2010, kierownik projektu

[12] Projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N51000531/0318 pt.: Beztransformatorowe jedno- i dwukierunkowe przekształtniki energoelektroniczne z falownikiem typu „Z” w układach elektroenergetyki rozproszonej. Warszawa 2006 – 2008, kierownik projektu,

[11] Projekt badawczy KBN nr 8 T 10A00812 pt.: Pośredni przekształtnik prądu przemiennego na przemienny o poprawionej jakości energii wejściowej i wyjściowej. Warszwa 1997 – 1999, kierownik projektu,

[10] Projekt badawczy KBN nr 8 T 10A00912 pt.: Analiza porównawcza i badania struktur przekształtników sieciowych jedno- i dwukierunkowych sterowanych metodą PWM. Warszawa 1977 – kierownik projektu (grant promotorski)

[9] Projekt badawczy KBN nr 8 T 10A00709 pt.: Przetwornice rezonansowe napięcia stałego na napięcie stałe. Warszawa 1996, – kierownik projektu (grant promotorski)

[8] Projekt badawczy KBN nr 8 S 50201306 pt.: Szybkie cyfrowe systemy sterowania sieciowych przekształtników PWM o optymalizowanym oddziaływaniu na sieć. Warszawa 1994 – 1996, kierownik projektu

[7] Projekt badawczy KBN nr 801949101 pt.: Przemienniki częstotliwości o sterowanej wartości współczynnika mocy. Warszawa 1991 – 1993, kierownik projektu

[6] Centralny Program Badawczo-Rozwojowy CPBR 15.1.6. „Rozwój zunifikowanych systemów automatyki i robototechniki w maszynach włókienniczych. Temat 1.5.0.: Tyrystorowy napęd falownikowy z silnikiem asynchronicznym o mocy 22kW. 1988, kierownik Etapu I.5.5. Badania laboratoryjne modelu doświadczalnego.

[5] Centralny Program Badawczo-Rozwojowy CPBR 5.3 „Energetyka jądrowa”. Cel 45 (3.27A) pt. Falownik tyrystorowy o mocy 125 kVA ze sterowaniem mikroprocesorowym, Politechnika Warszawska, 1988 – 1990, kierownik pracy

[4] Zadanie badawcze nr 3.1.4. pt.: Analiza porównawcza reprezentatywnych grup przemienników częstotliwości z obwodami pośredniczącymi napięcia i prądu przeznaczonych do napędów z silnikami asynchronicznymi. Metodyka doboru optymalnego układu przemiennika. Program Resortowy RR.I.04, 1989 – kierownik tematu

[3] Zadanie badawcze nr 3.1. pt.: Analiza właściwości statycznych i dynamicznych obwodu energetycznego w układach napędowych z falownikiem prądu. Program Resortowy RR.1.04 pt.: Rozwój teoretycznych podstaw optymalizacji zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego. 1986 – kierownik tematu

[2] Zadanie badawcze: Analiza i metody projektowania falowników prądu współpracujących z silnikami asynchronicznymi klatkowymi oraz urządzeniami do nagrzewania indukcyjnego. CPBP 1.02.07, 1978, – kierownik tematu

[1] Zadanie badawcze: Przemienniki częstotliwości w układach napędowych prądu przemiennego. Centralny Program Badań Podstawowych -  CPBP 1.02.07, 1977, – kierownik tematu

Powrót 

 

Spis publikacji.

Monografie i książki:

[9] Tunia H., Barlik R.: Teoria przekształtników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Wyd. II poprawione i uzupełnione, Warszawa 2003, s.304. Recenzent: prof. Zbigniew Nowacki (PŁ)

[8] Barlik R., Nowak M.: Układy regulacji i sterowania urządzeń energoelektronicznych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s. 258. Recenzenci: prof. Tadeusz Citko (PB), mgr inż. Remigiusz Hetman (nauczyciel energoelektroniki – Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie) , mgr inż. Henryk Świątek (Komisja Programowa dla Zawodów Elektryczno-Elektronicznych, IEl), mgr Adam Borzęcki (ekspert językowy WSiP).

[7] Tunia H., Barlik R.: Teoria przekształtników. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1993, s. 318 (udział 50%).Recenzenci: prof. Ryszard Kozioł (AGH), prof. Zbigniew Nowacki (PŁ ),

[6] Barlik R., Dzieniakowski M., Nowak M.: Laboratorium energoelektroniki – układy o komutacji wewnętrznej. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1983, s. 128 (udział 60%). Recenzent: prof. Kazimierz Bisztyga (AGH),

[5] Nowak M., Barlik R.: Poradnik inżyniera energoelektronika. Wydawnictwa Nauk

wo-Techniczne, Warszawa 1998, s. 700 (udział 50%).Recenzent: doc. dr inż. Janusz Wdowiak (IEl). Monografia uhonorowana nagrodą MEN

[4] Barlik R., Nowak M.: Technika tyrystorowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. – Wyd  III zmienione 1994, s.368, – Wyd. IV – 1997

[3] Barlik R.: Teoria i projektowanie tyrystorowych falowników prądu zasilających maszyny indukcyjne. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1988, s. 191 (rozprawa habilitacyjna).Recenzenci: prof. Zygmunt Kuczewski (PŚl), prof. Krzysztof Kuźmiński (PŁ),

[2] Barlik R., Nowak M.: Technika tyrystorowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. – Wyd. I – 1983, s.412 (udział 50%); – Wyd. II zmienione 1988, s.414 (udział 50%).Recenzent: doc. dr inż. Janusz Wdowiak, IEl),

[1] Tunia H., Smirnow A., Nowak M., Barlik R.: Układy energoelektroniczne – obliczanie, modelowanie, projektowanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982, s. 728 (udział 25% – monograficzne ujęcie metod matematycznych stosowanych w energoelektronice, układy przemienników częstotliwości bezpośrednich i z pośredniczącym obwodem prądu stałego.)Recenzent: prof. Ludger Szklarski (AGH),

 Artykuły w czasopismach:

 [70] Rąbkowski J., Barlik R.: Three – phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes. Przegląd Elektrotechniczny (LF), ISSN 0033-2097; R.86 NR 11a/2010, s.116 – 119

 [69] Matulka J., Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J.: Sieciowy przekształtnik prądowy PWM z aktywnym tłumieniem obwodu wejściowego. Przegląd Elektrotechniczny (LF), ISSN 0033-2097, R.86 Nr4/2010, s.258 – 265

 [68] Kubiak A., Sochacki M., Lisik Z., Szmidt J., Konczakowska A., Barlik R.: Power devices in Polish National Silicon Carbide Program. Materials science and Engineering B, vol. 165, nr 1-2/2009, s.18-22

 [67] Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: Badania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 85, Nr 12/2009, s. 199-203

 [66] Nowak M., Rąbkowski J., Barlik R.: Przekształtniki energoelektroniczne z elementami z węglik krzemu (Power electronics converter with silicon carbide devices), Elektronika, nr 6/2009, s. 7-12,

 [65] Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J. : Metodyka badań porównawczych krzemowych i węglikowo – krzemowych łączników mocy (Methodology of comparative investigation of silicon – carbide Power switches), Elektronika, nr 7-8/2008, s. 25-30,

 [64] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Badania porównawcze właściwości wybranych krzemowych i węglikowo – krzemowych łączników mocy. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN – 0033-2097, R. 84, Nr 7/2008, s. 17 – 21,

 [63] Nowak M., Rąbkowski J., Barlik R.: Charakteryzacja termoczułych parametrów wybranych krzemowych i węglikowo – krzemowych łączników mocy. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN – 0033-2097, R.84, Nr 7/ 2008 ,s.12-16

[62] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Falownik typu Z współpracujący z siecią trójfazową- wybrane zagadnienia doboru elementów. Przegląd Elektrotechniczny, Rok LXXXIII, Nr 12/2007, s.29-32.

[61] Nowak M., Rabkowski J., Barlik R.: Badania symulacyjne prostych struktur sterowania jednofazowego falownika. Elektronika nr 1/2007, s. 37-41. (poszerzona wersja materiału z Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji „Modelowanie i Symulacja Mis-4″, Kościelisko 20-23 czerwca 2006, tom I ,s. 97-104, 

[60] Barlik R., Rąbkowski J., Nowak M.: Przyrządy półprzewodnikowe z węglika krzemu (SiC) i ich zastosowanie w energoelektronice. Przegląd Elektrotechniczny Nr 11/2006, s.1-8, (nagrodzony w Konkursie im. M. Pożarskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopiśmie SEP w 2006 roku),

[59] Nowak M., Hildebrandt J., Rąbkowski J., Barlik R.: Digitally controlled interface between supercapacitor energy storage and DC link. Journal of Electrical Power Quality and Utilization, vol. XII, No.2, 2006, pp.27-31, (poszerzony  materiał z konferencji międzynarodowej PELINCEC),

[58] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Features of a single-phase Z-source inverter. Przegląd Elektrotechniczny, Nr 2/2006, s. 89-95.

[57] Rąbkowski J., Barlik., Nowak. M : DC side currents equalization of parallel connected three-phase PWM buck rectifiers, Archives of Electrical Engineering, Vol. LV, No. 3-4/2006, pp.289-299,

[56] Barlik R., Nowak M.: „Jakość energii elektrycznej – stan obecny i perspektywy” Przegląd Elektrotechniczny. R 81, Nr 7-8/2005, s.1-12 (nagrodzony w Konkursie im. M. Pożaryskiego na najlepszy artykuł w 2005 roku w PE)

[55] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Parallel operation of two three phase PWM buck rectifiers. Przegląd Elektrotechniczny, R.80, Nr 5/2004, s.498-501,

[54] Matulka J., Nowak M., Barlik R.: Specyficzne problemy sterowania trójfazowych przekształtników sieciowych o wyjściu prądowym. Przegląd Elektrotechniczny. Rok LXXX, Nr 3/2004, s.211-214,

[53] Rąbkowski J., Nowak M., Matulka J., Barlik R.: Rozszerzona struktura falownika trójpoziomowego do kompensacji impulsowych zmian mocy czynnej. Przegląd Elektrotechniczny, Rok LXXIX, nr 2/2003, str. 131-134,

[52] Barlik R., Nowak M.: Trójfazowe przekształtniki sieciowe PWM o nastawianym współczynniku mocy – układy o wyjściu napięciowym. Przegląd Elektrotechniczny. Rok LXXVIII, Nr 10/2002, s.197-203

[51] Nowak M., Hildebrandt J., Barlik R.: Superkondensatory i ich zastosowania. Przegląd Elektrotechniczny, Rok LXXVIII, Nr 8/2002, s.225-230,

[50] Duszczyk K., Nowak M., Barlik R.: Jakość energii elektrycznej a środowisko naturalne – problemy techniczne, normalizacyjne i prawne. Prace Naukowe Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska. Z. 4, Warszawa 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 38 – 48

[49] Mysiak P., Tunia H., Barlik R., Jankowski P.: Osiemnastopulsowy prostownik diodowy z trójfazowymi dławikami sprzężonymi. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej (PAN),Tom VII, zeszyt 1, 2001, s. 121 – 128 (ISSN 1234 – 6799)

[48] Tunia H., Barlik R., Mysiak P.: Połączenie równoległe dwóch trójfazowych prostowników diodowych w układzie z trójfazowym dławikiem sprzężonym. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej (PAN), Tom IV, Zeszyt 2, 1998, s.21 – 32

[47] Nowak M., Dzieniakowski M., Barlik R.: Trójfazowy prostownik PWM z regulatorem napięcia typu „fuzzy logic”. Przegląd Elektrotechniczny, R. LXXIV 7/1998, s. 165 – 170

[46]        Tunia H., Barlik R., Mysiak M.: Dławiki sprzężone do redukcji wyższych harmonicznych prądów w odbiornikach trójfazowych zasilanych z falowników napięcia. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej (PAN), Tom IV, Zeszyt 1, 1998, s. 13 – 21

[45] Barlik R.: Przekształtniki o zmniejszonym oddziaływaniu na sieć. Biuletyn Informacyjny Energoelektronika, Politechnika Warszawska, Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki, Vol. 1, No 2, ISSN 1428 – 7269, Jesień’97, s. 1 – 4

[44] Nowak M., Barlik R., Grochal P.: Uniwersalny sterownik mikroprocesorowy do trójfazowych energoelektronicznych przekształtników PWM. Przegląd Elektrotechniczny, 1997, R. LXXIII, 1/1997, s. 8-13 (udział 30%)

[43] Dakir A., Nowak M., Barlik R., Grochal P.: Symulacja układu napędowego z maszyną asynchroniczną zasilaną z falownika prądu PWM. Przegląd Elektrotechniczny, 1995, R. LXXI, z. 10, s. 264-267 (udział 30% – opracowanie koncepcji układu sterowania maszyny indukcyjnej zasilanej z falownika prądu PWM) (artykuł otrzymał II nagrodę Zarządu Głównego SEP w konkursie im. prof. M. Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 1995r.)

[42] Grochal P., Barlik R.: Analiza okresowego przerywacza napięcia stałego. Archiwum Elektrotechniki, 1994, tom XLIII, z. 170-4/1994, s. 849-860 (udział 50% – analiza częstotliwościowa napięcia wejściowego i wyjściowego przerywacza – opis analityczny)

[41] Nowak M., Barlik R., Grochal P.: Filtracja napięć wejściowych w trójfazowym impulsowym przekształtniku sieciowym z wyjściowym obwodem napięcia stałego. Archiwum Elektrotechniki, 1994, tom XLIII, z. 170-4/1994, s. 833-847 (udział 30% – charakterystyki przenoszenia filtru i dobór jego parametrów)

[40] Nowak M., Barlik R.: Właściwości statyczne sieciowego przekształtnika PWM z obwodem wyjściowym napięcia stałego. Archiwum Elektrotechniki, 1994, tom XLIII, z. 170-4/1994, s. 817-831 (udział 50% – określenie właściwości kompensujących przy różnych wysterowaniach układu)

[39] Barlik R., Grochal P., Nowak M.: Projektowanie trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z wyjściowym obwodem prądu stałego. Archiwum Elektrotechniki, 1994, tom XLIII, z. 170-4/1994, s. 799-816 (udział 40% – model matematyczny układu, określenie optymalnych parametrów filtru wejściowego i warunków pracy łączników)

[38] Barlik R., Nowak M., Grochal P.: Właściwości statyczne sieciowego przekształtnika PWM z obwodem wyjściowym prądu stałego. Archiwum Elektrotechniki, 1994, tom XLIII, z. 170-4/1994, s. 781-797 (udział 40% – określenie wzmocnień napięciowych i prądowych przekształtnika przy różnych modulacjach i kątach wysterowania przekształtnika)

[37] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Procesy łączeniowe tranzystorów IGBT. Przegląd Elektrotechniczny, 1994, R. LXX, z. 6, s. 128-130 (udział 40%)

[36] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Mikroprocesorowa realizacja filtru cyfrowego. Przegląd Elektrotechniczny, 1994, R. LXX, z. 3, s. 51-53 (udział 40%)

[35] Grochal P., Barlik R., Olesiński R.: A novel polar control method for current controlled VSI-PWM inverters. Modelling, Measurement and Control. Vol. 55, No 3, 1994, s. 1-9 (udział 40% – model matematyczny falownika i maszyny, interpretacja wektorowa optymalnego stanu napięcia wyjściowego falownika)

[34] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Przekształtniki prądu przemiennego na stały o regulowanym współczynniku mocy. Przegląd Elektrotechniczny, 1992, R. LXVIII, z. 6, s. 121-124 (udział 40%)

[33] Nowak M., Barlik R., Kowalczyk W., Grochal P.: Mikroprocesorowy układ sterowania maszyny indukcyjnej zasilanej z tranzystorowego falownika MSI. Przegląd Elektrotechniczny, 1992, R. LXVIII, z. 3, s. 57-60 (udział 30% – opracowanie koncepcji przekazania danych wejściowych do specjalizowanego modulatora cyfrowego typy ASIC)

[32] Nowak M., Barlik R., Grochal P.: Analysis and synthesis of output filter for uninterruptable power source with PWM inverter. Archiwum Elektrotechniki, 1991, tom XL, z. 3/4, s. 631-647 (udział 50% – opis analityczny filtrów wyjściowych i określenie wskaźników porównawczych dla różnych konfiguracji filtrów)

[31] Nowak M., Barlik R.: A new method of voltage wave improvement in multileg PWM inverters. Archiwum Elektrotechniki, 1990, tom XXXIX, z. 1, s. 485-500 (udział 50% – określenie zasady generacji sygnałów sterujących zawory poszczególnych gałęzi przekształtnika)

[30] Tunia H., Barlik R.: Simulation and design of the current sourced inverter with central commutation. Modelling, Simulation and Control. Vol. 25, No 3, 1989, s. 65-69 (udział 50% – badania symulacyjne układu i opracowanie algorytmów projektowania obwodu komutacji centralnej i obwodu głównego falownika)

[29] Barlik R., Tunia H.: Tyrystorowe falowniki prądu o komutacji centralnej. Archiwum Elektrotechniki, 1989, tom XXXVIII, z. 147/150-1/4, s. 153-169 (udział 50%)

[28] Barlik R., Nowak M.: Układ regulacji prędkości kątowej z dwoma obwodami sterowania strumienia silnika indukcyjnego. Przegląd Elektrotechniczny, 1989, nr 3, s. 65- 69 (udział 50%)

[27] Barlik R.: Nowa metoda modulacji prądu wyjściowego trójfazowego falownika prądu. Archiwum Elektrotechniki, 1988, tom XXXVIII, z. 143/146 – 1/4, s. 99-117

[26] Barlik R.: Wpływ parametrów i stanu pracy maszyny indukcyjnej na czas komutacji trójfazowych falowników prądu. Archiwum Elektrotechniki, 1988, tom XXXVII, z. 143/146 – 1/4, s. 81-97

[25] Barlik R., Nowak M.: Układ napędowy z falownikiem napięcia o komutacji centralnej. Przegląd Elektrotechniczny, 1987, nr 1-2, s. 1-5 (udział 50%)

[24] Barlik R.: Synteza trójfazowego falownika prądu o komutacji międzyfazowej. Archiwum Elektrotechniki, 1987, tom XXXVI, z. 139/l42 – 1/4, s. 317-33l

[23] Barlik R.: Pierwszy cykl komutacji falownika prądu z diodami odcinającymi. Archiwum Elektrotechniki, 1987, tom XXXVI, z. l39/l42 – 1/4, s. 309-316

[22] Barlik R.: Nowa metoda regulacji wektora przestrzennego prądu wyjściowego falownika prądu. Archiwum Elektrotechniki, 1985, tom XXXIV, z. 3/4, s. 621-638 (praca wyróżniona II nagrodą Zarządu Głównego PTETiS w konkursie nt. „Nowe zagadnienia elektrotechniki teoretycznej i stosowanej „, Warszawa 1987)

[21] Wójciak A., Barlik R.: Harmonic contents reduction in a three-phase current source inverter output by means of pulse width modulation. Archiwum Elektrotechniki, 1985, tom XXXIV z. 1/2, s. 273-288 (udział 50 %)

[20] Barlik R., Nowak M., Maćkowiak K.: Mikroprocesorowy układ regulacji prędkości silnika asynchronicznego. Przegląd Elektrotechniczny, 1984, nr 7, s. 241-244 (udział 40%)

[19] Barlik R., Koepcke H.-J.: Symulacja przemiennika częstotliwości. Przegląd Elektrotechniczny, 1984, nr 4, s. 126-130 (udział 60%)

[18] Barlik R., Mućko J., Bartosiewicz L.: Dławik w obwodzie zasilania falownika prądu. Przegląd Elektrotechniczny, 1983, nr 3, s. I15-117 (udział 70%)

[17] Barlik R., Mućko J., Bartosiewicz L.: Trójfazowy dwumostkowy falownik prądu. Przegląd Elektrotechniczny, 1983, nr I, s. 9-12 (udział 70%)

[16] Barlik R.: Analiza pierwszego cyklu komutacji w trójfazowym dwumostkowym falowniku prądu. Archiwum Elektrotechniki, 1982, tom. XXXI, z. 314, s. 531-540

[15] Kaźmierkowski M., Barlik R., Iwanejko J.: Napęd asynchroniczny z falownikiem prądu o modulowanej szerokości impulsów. Przegląd Elektrotechniczny, 1982, nr 1-4, s. 11-15 (udział 30%)

[14] Barlik R.: Współczynnik mocy układu napędowego z falownikiem prądu zasilającym silnik klatkowy. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektryka, 1981, z. 65, s. 96-99

[13] Barlik R.: Praca trójfazowego falownika prądu z modulacją prądu wyjściowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektryka, 1981, z. 65, s. 31-45

[12] Barlik R., Kaźmierkowski M., Iwanejko J.: Analiza przebiegu momentu maszyny asynchronicznej zasilanej z falownika prądu. Archiwum Elektrotechniki, 1980, tom XXIX, z. 4, s. 879-892 (udział 40%)

[11] Kaźmierkowski M., Barlik R., Nowak M.: Układ napędowy z silnikiem klatkowym pracującym ze stałą częstotliwością poślizgu. Przegląd Elektrotechniczny, 1980, nr 3, s. 102-106 (udział 40 %)

[10] Barlik R., Nowak M.: Zagadnienie komutacji prądu w wybranych trójfazowych falownikach prądu zasilających silniki klatkowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektryka, 1980, z. 59, s. 129- 143 (udział 80%)

[9] Barlik R.: Regulacja prędkości obrotowej silników klatkowych. Wiadomości Elektrotechniczne, 1979, nr 24, s. 660 – 661

[8] Barlik R., Kaźmierkowski M., Nowak M.: Właściwości układów sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego z pośrednią i bezpośrednią stabilizacją strumienia. Przegląd Elektrotechniczny, 1979, nr 1; s. 467-470 (udział 40%)

[7] Barlik R., Nowak M., Kozera W.: Rozruch trójfazowego falownika prądu z diodami odcinającymi. Przegląd Elektrotechniczny, 1979, nr 4, s. 162-164 (udział 60%)

[6] Barlik R., Żydanowicz W.: Proces komutacji w falowniku prądu zasilającym silnik klatkowy. Archiwum Elektrotechniki, 1979, tom XXVIII, z.1, s. 87-99 (udział 80%)

[5] Tunia H., Barlik R.: Wybrane zagadnienia projektowania falownika prądu z diodami odcinającymi. Przegląd Elektrotechniczny, 1979, nr 2, s. 51-54 (udział 50%)

[4] Kaźmierkowski M., Barlik R., Nowak M.: Układ napędowy z silnikiem klatkowym sterowanym przez przemiennik częstotliwości z falownikiem prądu. Przegląd Elektrotechniczny, 1977, nr 10, s. 433-436 (udział 40%)

[3] Barlik R., Nowak M., Smirnow A.: Nowoczesny układ napędowy przędzarki włókien sztucznych. Przegląd Elektrotechniczny, 1976, nr 2, s. 57-59 (udział 30%). Artykuł ukazał się również w: Polish Technical Review, 1977, No 2, s. 11-13; Technik in Polen, 1977, No 2, s. 11-13 oraz w Technique Polonaise, 1977, No 2, s. 11-13

[2] Smirnow A., Nowak M., Barlik R.: Stanowiska laboratoryjne do modelowania układów energoelektronicznych. Przegląd Elektrotechniczny, 1976, nr 1, s. 5-8, (udział 40%),

[1] Nowak M., Barlik R.: Szybki wyłącznik tyrystorowy prądu stałego. Przegląd Elektrotechniczny, 1974, nr 9, s. 390-393 (udział 50%),

Referaty na konferencjach krajowych:

[73] Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu. IX Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’2010 (materiały specjalnej sesji PBZ MEiN 6/2/2006), Darłówko Wschodnie 30.05-02.06.2010, s. 326 – 339,

[72] Barlik R., Nowak M., Grzejszczak P.: Badania efektywności zastosowania diod Schottky’ego z węglika krzemu w falownikach na tranzystorach MOSFET. IX Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’10 (materiały specjalnej sesji poświęconej Projektowi Badawczemu Zamawianemu PBZ MEiN 6/2/2006 „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”), Darłówko Wschodnie, 30.05.-02.06.2010., s. 380 – 382,

[71] Zdanowski M., Rąbkowski J., Barlik R.: Badania symulacyjne baterii ogniw fotowoltaicznych energoelektronicznego systemu uzdatniania energii w środowisku symulatora „SABER”. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja” MiS – 6, Kościelisko 21 – 25 czerwca 2010, s. 109 – 112 (ISBN 978 – 83-927653-3-2).

[70] Rąbkowski J., Zdanowski M., Barlik R., Nowak M.: Symulacyjna analiza stanów awaryjnych falowników z tranzystorami SiC JFET. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja” MiS – 6, Kościelisko 21 – 25 czerwca 2010, s. 101 – 104 (ISBN 978 – 83-927653-3-2).

[69] Rąbkowski J., Barlik R.: Falownik prądu z elementami z węglika krzemu. IX Krajowa Konferencja Naukowa „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2009”, 18-19 listopada 2009, Łódź, DVD, ISBN: 978-83-7283-319-8.

[68] Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: Badania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu. VII  Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej – PES-7”, Kościelisko, 22-26.06.2009, s.77-80.

[67] Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: Ocena właściwości trójfazowego przekształtnika PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu. VIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’09, Darłówko Wschodnie, 07-10.2009. Materiały specjalnej sesji konferencji poświęconej Projektowi Badawczemu Zamawianemu PBZ – MEiN – 6/2/2006 „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”, Warszawa 2009, s.244-245.

[66] Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: Pomiary energetyczne i termiczne trójfazowego przekształtnika PWM o diodach zwrotnych z węglika krzemu. VIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’09, Darłówko Wschodnie, 07-10.2009. Materiały specjalnej sesji konferencji poświęconej Projektowi Badawczemu Zamawianemu PBZ – MEiN – 6/2/2006 „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”, Warszawa 2009, s.206-218.

[65] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Badania dwukierunkowych łączników energoelektronicznych z diodami Si i SiC w różnych temperaturach pracy. VII Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’08, Darłówko Wschodnie, 02-04 czerwca 2008, s.282-287

[64] Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J.: Symulacyjne studium projektowe trójfazowego przekształtnika PWM z zastosowaniem łączników z węglika krzemu. VII Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’08, Darłówko Wschodnie, 02-04 czerwca 2008, s.250-263

[63] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Falownik typu Z o dwukierunkowym przepływie energii. VIII Krajowa Konferencja Naukowa „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2007″, Łódź, 21-23 listopada 2007, tom II, s. 403-408.

[62] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Dobór elementów obwodu Z dla falownika współpracującego z siecią trójfazową. VI Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-6″, Kościelisko, 18-22 czerwca 2007, s. 137-141,

[61] Barlik R., Rąbkowski J., Nowak M.: Układy energoelektroniczne z przyrządami z węglika krzemu – stan obecny i perspektywy, VI Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE2007, Darłówko Wsch., 11-13 czerwca 2007, tom 2/2 ,s. 583-584

[60] Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J.: Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu, VI Krajowa Konferencja Elektroniki -KKE 2007, Darłówko Wsch.,11-13 czerwca 2007, tom 2/2, s. 581-582,

[59] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Badania laboratoryjne łącznika energoelektronicznego złożonego z tranzystora IGBT i diody Schottky`ego z węglika krzemu. VI Krajowa Konferencja Elektroniki -KKE 2007, Darłówko Wsch, czerwiec . 2007, tom 2/2, s. 541-546

[58] Nowak M., Rąbkowski J., Barlik R.: Badania symulacyjne prostych struktur sterowania jednofazowego falownika PWM. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji „Modelowanie i Symulacja Mis-4″, Kościelisko 20-23 czerwca 2006, tom I ,s. 97-104,

[57] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Uproszczony model obwodu stałoprądowego falownika Z. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji „Modelowanie i Symulacja MiS-4″, Kościelisko 20-23 czerwca 2006, tom I, s. 73-80,

[56] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Jednofazowy falownik typu Z. VII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2005, Łódź 23-25 listopada 2005, t. II s. 483-488.

[55] Nowak M., Rąbkowski J., Hildebrandt J. , Barlik R.: Cyfrowo sterowany przekształtnik DC/DC z pośrednim obwodem napięcia przemiennego. VII Krajowa Konferencja Naukowa „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE 2005″, Łódź 23-25 listopada 2005, t. II s. 403-408.

[54] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Trójfazowy przekształtnik PWM typu prądowego sprzęgający szyny napięcia stałego z siecią zasilającą. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ” Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-5″, Kościelisko 20-24 czerwca 2005, Tom I, s.171-178 (ISBN 83 -917161-5-5),

[53] Hartman M., Hashad M., Hanzelka Z., Bień A., Barlik R.: Wskaźniki migotania światła jako ważny element jakości energii I kontraktu na jej dostawę – sposoby minimalizacji wpływu błędów pomiarowych na ocene jakości energii elektrycznej. IX Sympozjum „Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD 2004″ Poznań 20-22 września 2004, s.77-85 (ISBN 83-906074-9-2),

[52] Nowak M., Hildebrandt J., Barlik R.: Badania dwukierunkowych przekształtników z pośrednim obwodem transformatorowym przeznaczonych jako sprzęgi do superkondensatorów. III Krajowa Konferencja „Modelowanie i Symulacja MiS – 3″, Kościelisko 21-25 czerwca 2004, s.229-236, Tom I (ISBN 83-917161 -3-9),

[51] Rąbkowski, M. Nowak, R. Barlik, J. Matulka, Redukcja efektów akustycznych w trójfazowych przekształtnikach o wyjściu prądowym dzięki losowo wybieranej dystrybucji stanów zerowych, Materiały III Krajowej Konferencji „Modelowanie i Symulacja- Mis-3″, Kościelisko 21-25 czerwca 2004, s.221-228, Tom I (ISBN 83-917161-3-9),

[50] Rąbkowski J., Nowak M., Matulka J., Barlik R.: Symulacyjne badania 4-gałęziowego przekształtnika prądu PWM przy symetrycznym zasilaniu. Materiały Konferencji Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki – X Sympozjum PPEE` 2003- Wisła, 7-10 grudnia 2003, s.35-38,

[49] Nowak M., Hildebrandt J., Łuniewski P., Barlik R.: Badania baterii superkondensatorów 270F/25V. Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki -X Sympozjum PPEE`2003-Wisła, 7-10 grudnia 2003, s.27-30,

[48] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Metody modulacji szerokości impulsów dla równoległych trójfazowych przekształtników typu prądowego. VI Krajowa Konferencja Naukowa „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym- SENE`03″, Łódź, 19-21 listopada 2003, tom II, s.495-500 (ISBN 83-912711-2-9),

[47] Łuniewski P., Nowak M., Barlik R.: Badania symulacyjne nad wyrównywaniem napięć na szeregowo połączonych IGBT. VI Krajowa Konferencja Naukowa „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE` 2008″, Łódź, 19-21 listopada 2003, tom I, s.309 – 314 (ISBN 83-912711-2-9),

[46] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Wyrównywanie obciążeń równolegle połączonych trójfazowych przekształtników sieciowych PWM typu prądowego. IV Krajowa Konferencja „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej- PES-4″, Kościelisko, 23-27 czerwca 2003, s.59-66, Tom I (ISBN 83-197161-1-2),

[45] Matulka J., Nowak M., Barlik R.: Specyficzne problemy sterowania trójfazowych przekształtników sieciowych PWM o wyjściu prądowym. IV Krajowa Konferencja „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej – PES -4″, Kościelisko, 23-27 czerwca 2003, s.51-58, Tom I (ISBN 83-197161-1-2),

[44] Nowak M., Matulka J., Rąbkowski J., Barlik R.: Udoskonalony układ sterowania trójfazowych przekształtników PWM typu prądowego. II Krajowa Konferencja „Modelowanie i Symulacja- MiS`2002″,Kościelisko, 24-28 czerwca 2002, s.285-292, (ISBN-83-909385-9-6),

[43] Rąbkowski J., Nowak M., Matulka J., Barlik R.: Rozszerzona struktura falownika trójpoziomowego do kompensacji impulsowych zmian mocy czynnej. II Krajowa Konferencja „Modelowanie i Symulacja- MiS`2002″, Kościelisko, 24-28 czerwca 2002, 293-300 , (ISBN-83-909385-9-6),

[42] Nowak M., Matulka J., Rąbkowski J., Barlik R.: Zastosowanie kondensatorów do kompensacji udarów mocy czynnej w linii trójfazowej. V Krajowa Konferencja Naukowa „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE`2001″, Łódź – Arturówek, 14 – 16 listopada 2001, tom II, s. 383 -388

[41] Nowak M., Łuniewski P., Barlik R.: Problemy szeregowego łączenia tranzystorów IGBT z uwzględnieniem zagadnień budowy sterowników napięcia bramki. V Krajowa Konferencja Naukowa „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE`2001″, Łódź – Arturówek, 14 – 16 listopada 2001, tom II, s. 377 – 382

[40] Matulka J., Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Trójpoziomowy przekształtnik napięcia PWM – wyniki badań modelu laboratoryjnego. V Krajowa Konferencja Naukowa „Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE`2001″, Łódź – Arturówek, 14 – 16 listopada 2001, tom I, s. 333 – 338 (ISBN 83 – 912711 – 1 – 0)

[39] Nowak M., Matulka J., Barlik R.: Zastosowanie układów magazynowania energii w kondensatorach do poprawy właściwości urządzeń energoelektronicznych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej – PES – 3″, Kościelisko, 18 – 20 czerwca 2001, s. 259 -266

[38] Nowak M., Barlik R.: Badania symulacyjne aktywnego filtru równoległego o właściwościach kompensujących krótkotrwałe udary mocy czynnej. IX Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki – PPEE`2000″, Wisła, 11 – 14 grudnia 2000, s. 272 – 276

[37] Barlik R., Nowak M.: Trójfazowe prostowniki PWM o nastawianym współczynniku mocy. V Konferencja Elektrotechnika – Prądy Niesinusoidalne EPN’2000, PAN, IEEE Poland Section, PTETiS, Zielona Góra, 26 – 28 czerwiec 2000 s. 57-80 (IS BN 83-85911-61-8), referat zapraszany

[36] Nowak M., Barlik R.: Możliwości kompensacji krótkotrwałych zaburzeń wywołanych udarowym poborem mocy przez urządzenia energoelektroniczne. Krajowa Konferencja – Energoelektronika w Zastosowaniach Przemysłowych EZP’2000 – Energoelektronika na Przełomie Wieków, Warszawa – Międzylesie, 16 – 17 maja 2000, s.117 – 124

[35] Nowak M., Duszczyk K., Barlik R.: Jakość energii elektrycznej – problem techniczny, normalizacyjny i prawny w Polsce na początku XXI w. Seminarium Głównych Automatyków Polskich Elektrowni Systemowych, Politechnika Warszawska, 25 luty 2000 r.

[34] Barlik R.: Jakość energii elektrycznej i energoelektroniczne metody jej poprawy. I Ogólnopolska Konferencja nt. Potrzeby Własne w Elektroenergetyce, Szklarska Poręba, 23 – 25 listopada 1999, s. 5 – 9 (ISBN 83909323-4-2) Referat o podobnej treści wygłoszono również na: – Seminarium Naukowo-Technicznym EC Siekierki, Warszawa, 16 luty 2000, – III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., Świerże Górne, 9 – 10 marca 2000, s.4.1 – 4.8 (ISBN 83913468-0-3)

[33] Nowak M., Barlik R.: Trójfazowy prostownik PWM o niewielkim oddziaływaniu na linię zasilającą. II Krajowa Konferencja Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES- 2 (PTETiS, PAN), Zakopane – Kościelisko, 14 – 18 czerwca 1999, s. 89 – 94 (ISBN 83909385-3-7)

[32] Nowak M., Barlik R.: Kompensacja krótkotrwałych udarów mocy w urządzeniach energoelektronicznych. IV Krajowa Konferencja Naukowa nt. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’99 (EPE), Łódź – Arturówek, 17 – 19 listopada 1999, s.467 – 470

[31] Mysiak P., Barlik R., Tunia H.: Przekształtnik osiemnastopulsowy o wyjściu stałoprądowym w warunkach zasilania z sieci automatycznej. IV Krajowa Konferencja Naukowa nt. Sterowanie w Eenergoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’99 (EPE), Łódź – Arturówek, 17- 19 listopada 1999, s.459 – 465

[30] Barlik R., Nowak M.: Pośredni przemiennik PWM o wysokiej jakości energii wejściowej i wyjściowej. IV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’99 (European Power Electronics and Drives Association) Łódź – Arturówek, 17 – 19 listopada 1999, s. 33 – 40 (ISBN 83912711-0-2)

[29] Barlik R.: Regulowane napędy elektryczne dużej mocy. IV Konferencja Naukowo – Techniczna nt. Systemy Gwarantowanego Zasilania w Instalacjach Energetycznych, Klimczok, Szczyrk, 11 – 12 maja 1999, s. 6 – 6/19 (referat podobnej treści wygłoszono na II Konferencji Naukowo – Technicznej nt. Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Energetyce, Elektrownia Kozienice S.A., Świerże Górne, 11- 12 marca 1999 r.)

[28] Nowak M., Barlik R.: Przemiennik częstotliwości o sinusoidalnym prądzie linii zasilającej i sinusoidalnym napięciu maszyny. VIII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki PPEE’99, Wisła 22 – 25 marca 1999, s.91 – 95

[27] Nowak M., Barlik R.: Badania symulacyjne napędu z maszyną asynchroniczną zasilaną z przemiennika PWM o pośrednim obwodzie prądowym. X Krajowa Konferencja SPD-10 Symulacja Procesów Dynamicznych. Zakopane – Kościeliska, 15 – 19 czerwca 1998, s. 295 – 390

[26] Barlik R.: Regulowane napędy elektryczne z poborem sinusoidalnego prądu. I Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. Nowoczesne urządzenia zasilające w elektrowniach. Elektrownia Kozienice S.A., Świerże Górne, 11 – 12 grudnia 1997

[25] Tunia H., Barlik R., Mysiak P.: Wielopulsowy prostownik diodowy w układzie z trójfazowym dławikiem sprzężonym. III Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’97 (EPE – Łódź), 12 -14 listopada 1997, s.671 – 678

[24] Omedi T., Barlik R.: State of the art review of bi-directional PWM voltage – link converters with minimum harmonic contens. III Krajowa Konferencja Naukowa nt. Sterowania w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’97 (EPE – Łódź), Łódź, 12 – 14 listopada 1997, s. 453 – 458

[23] Nowak M., Barlik R., Dakir A.: Problemy sterowania układu napędowego z falownikiem prądu PWM i maszyną zasilaną napięciem sinusoidalnym. III Krajowa Konferencja Naukowa nt. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’97 (EPE – Łódź), Łódź, 12 -14 listopada 1997, s. 433 – 440

[22] Nowak M., Barlik R., Dzieniakowski M. A.: Badania symulacyjne nad zastosowaniem regulatora o parametrach dostrajanych metodą zbiorów rozmytych do sterowania trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM. III Krajowa Konferencja Naukowa nt. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’97(European Electronics and Drives Association), Łódź, 12 -14 listopada 1997, s. 427 – 432

[21] Barlik R., Nowak M.: Współczynnik mocy prostownikowych układów trójfazowych. X Krajowe Sympozjum pn. Nowoczesna Technika w Energetyce. Bielsko-Biała, 24-25 września 1997, s. 161-169,

[20] Nowak M., Barlik R.: Symulacyjne badania porównawcze układów sterowania trójfazowych impulsowych prostowników. IX Krajowa Konferencja nt. Symulacja Procesów Dynamicznych – SPD 9. Polana Chochołowska, 10-14 czerwca 1996, s. 189-194 (udział 50%)

[19] Nowak M., Grochal P., Barlik R.: Modulatory w trójfazowych impulsowych przekształtnikach prądu. II Krajowa Konferencja nt. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE`95, Łódź, listopad 1995, s. 439-443 (udział 30%),

[18] Dakir A., Barlik R., Nowak M., Grochal P.: Mikroprocesorowy obserwator stanu maszyny indukcyjnej. II Krajowa Konferencja nt. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE`95, Łódź 1995, s. 89-96 (udział 30%)

[17] Grochal P.,Barlik R., Nowak M., Dakir A.: Sieciowy przekształtnik PWM o właściwościach kompensujących. II Krajowa Konferencja nt.: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE`95, Łódź, listopad 1995, s. 232 – 237

[16] Olesiński R., Grochal P., Barlik R.: Energooszczędne metody MSI do sterowania i regulacji napędów przemiennoprądowych. Krajowa Konferencja nt. Niekonwencjonalne napędy pojazdów i maszyn roboczych. Politechnika Warszawska, Warszawa, marzec 1994, s. 1-7 (udział 30%)

[15] Nowak M., Barlik R., Grochal P.: Control of three phase PWM line converter with DC voltage output. Krajowa konferencja nt. Nowoczesne Metody Sterowania w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym. Łódź – Dobieszków, grudzień 1993, s.353-361,

[14] Barlik R., Nowak M., Grochal P.: Właściwości statyczne prostownika PWM z obwodem wyjściowym prądu stałego. Krajowa Konferencja nt. Nowoczesne Metody Sterowania w Energoelektronice

[13] Barlik R., Grochal P., Nowak M.: Filtry wyjściowe falowników o napięciu formowanym według metody MSI w źródłach rezerwowego zasilania. IV Krajowa Konferencja Energoelektroniki, Warszawa, wrzesień 1990, tom I, s. 132-150 (udział 30%)

[12] Barlik R., Nowak M., Karbownik M., Krawczyk A.: Układ częstotliwościowej regulacji prędkości kątowej maszyny asynchronicznej zasilanej z falownika prądu. IV Krajowa Konferencja Energoelektroniki, Warszawa, wrzesień 1990, tom I, s. 18-24 (udział 40%)

[11] Barlik R., Nowak M.: Przemiennik częstotliwości z falownikiem prądu w układzie napędowym – badania symulacyjne i laboratoryjne. VII Krajowe Seminarium nt. Rozwój teoretycznych podstaw optymalizacji zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego. Warszawa, listopad 1989, s. 21-38 (udział 60%)

[10] Barlik R.: Nowoczesne elementy półprzewodnikowe i kierunki rozwoju energoelektroniki. Krajowe Seminarium Instytutu Lotnictwa WAT, Warszawa, 1988

[9] Barlik R.: Dobór indukcyjności dławika źródła prądu wejściowego falownika prądu . VI Krajowe Seminarium nt. Rozwój teoretycznych podstaw optymalizacji zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego. Łódź – Sulejów 1988, s.21 – 29

[8] Barlik R.: Nowa metoda regulacji prądu wyjściowego falownika prądu o komutacji międzyfazowej. Krajowa Konferencja nt. Nowoczesne energoelektroniczne napędy prądu przemiennego. Częstochowa, 1987, s. 38 – 53

[7] Barlik R.: Algorytm syntezy trójfazowego falownika prądu z diodami odcinającymi. IV Krajowe Seminarium pt. Rozwój teoretycznych podstaw optymalizacji zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego. Politechnika Świętokrzyska, Sulejów 1986, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej – Elektryka, 1986, z. 17, s. l 7-29

[6] Barlik R.: Wpływ procesorów komutacyjnych trójfazowego falownika prądu na wybrane właściwości układu napędowego z maszyną indukcyjną. III Krajowe Seminarium nt. Wybrane zagadnienia optymalizacji zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego. Politechnika Wrocławska – Sulejów 1985, s. 11-25

[5] Wójciak A., Barlik R., Nowak M.: Mikroprocesorowy układ sterowania silnika klatkowego. IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Zastosowanie mikroprocesorów w automatyce i pomiarach. NOT SEP, Warszawa 1984, t. I, s. I53156 (udział 30%)

[4] Barlik R., Koepcke H.-J.: Model symulacyjny układu napędowego z falownikiem napięcia i maszyną indukcyjną. III Krajowa Konferencja Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Trakcji, PAN – Warszawa 1984, Sekcja Napędu Elektrycznego, t. I, s. 18-35 (udział 60%)

[3] Barlik R.: Kąt komutacji prądu w trójfazowych falownikach prądu zasilających silniki klatkowe. Krajowa Konferencja Naukowa nt. Elektromaszynowe przetworniki energii. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1979

[2] Kaźmierkowski M., Barlik R., Nowak M.: Własności dynamiczne maszyny asynchronicznej w układzie sterowania z wymuszeniem prądu. Krajowa Konferencja Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, PAN – AGH Kraków 1977, tom II, s. 10 (udział 40%)

[1] Barlik R., Nowak M.: Szybki wyłącznik tyrystorowy. Krajowe Sympozjum Naukowe nt. Teoria i zastosowanie układów energoelektronicznych. Politechnika Warszawska- Instytut Elektrotechniki Warszawa – Międzylesie, 1974 (udział 50%)

Referaty na konferencjach międzynarodowych:

[40] Sochacki M., Barlik R., Nowak M., Grzejszczak P., Rąbkowski J., Szmidt J.:High – frequency, high – Power and high – temperature silicon carbide electronics – benefits for power converters. International Conference on “Power Electronics for Plasma Engineering”, Conference Proceedings – Huettinger Electronic, May,19, 2010, Zielonka, Poland, pp.2.1-2.12,

[39] Rąbkowski J., Barlik R.: Three – phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes. Proceedings of Mixed Design of Integrated Circuits and Systems – MIXDES 2009 -Conference, Łódź, czerwiec, 2009

[38] Nowak M., Rąbkowski J., Barlik R.: Application of silicon – carbide devices in power electronics converters. (Zastosowanie przyrządów z węglika krzemu w układach energoelektronicznych). XII Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Kazimierz Dolny, 18-20 marca 2009, ISBN 83-918709-3-6, s.8.1-8.10

[37] Nowak M., Rąbkowski J., Barlik R.: Measurement of Temperature Sensitive Parameter Characteristics of Semiconductor Silicon and Silicon – Carbide Power Devices. 13-th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2008, 1-3 September  2008, Poznań, IEEE Catalog Number CFP0834A-CDR; ISBN 978-1-4244-1742-1, p.84-88

[36] Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M.: Pulse Width Modulation Methods for Bidirectional  High – Performance Z – Source Inverter. 39 –th IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, PESC 2008, Rhodes, Greece, 15-19 June 2008, p.2750-2756

[35 Rąbkowski J., Barlik R.: Przekształtnik sieciowy typu Z do współpracy z magazynem energii. XI Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Energetyce", Zakopane 05-07.2008, s.16.1-16.9 (ISBN 83 - 918709-1-X)

[34] Barlik R., Rąbkowski J., Nowak M.: Investigations of Transistor IGBT and Silicon Carbide Schottky Diode Switch. International Conference Microtechnology and Thermal problems In Electronics MicroTherm`2007, Łódź 2007, s. 233-237.

[33] Konczakowska A., Szewczyk A., Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J.: Silicon Carbide Application Issues, International Conference Microtechnology and Thermal problems In Electronics MicroTherm`2007, Łódź 2007, s. 229-233.

[32] Nowak M., Hildebrandt J., Rąbkowski J., Barlik R.: Digitally controlled interface between supercapacitor energy storage and DC link, Procedings of PELINCEC 2005 Conf., Warsaw, 2005.

[31] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Features of a single-phase Z-source inverter. Procedings of PELINCEC 2005 Conf., Warsaw, 2005,

[30] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R.: Output currents equalization of two parallel connected three-phase PWM buck rectifiers, Proc. of PESC 2004, Aachen, 2004.

[29] Rąbkowski J., Nowak M., Barlik R., Matulka J.: Parallel – connected three – phase PWM buck rectifier units. EDPE`2003 Proc., Podbanskie 2003

[28] Nowak M., Matulka J., Rąbkowski J., Barlik R.: Compensation of buck PWM rectifier input current harmonics caused by distorted line voltage. EPE-PEMEC`2002 Proc., Dubrovnik-Cavtat 2002

[27] Rąbkowski J., Nowak M., Matulka J., Barlik R.: An extended structure of NPC three level converter as a universal power compensator. EPE-PEMEC`2002 Proc., Dubrovnik-Cavtat 2002

[26] Nowak M., Rąbkowski J., Matulka J., Barlik R.: Static and dynamic features of a drive with current type PWM line and induction motor side converter. Proc of Electrical Drives and Power Electronics International Conference – EDPE 2001, Kosice, 3 – 5 October, Slovakia, s. 168 – 174

[25] Nowak M., Matulka J., Barlik R.: Active Power Leveling with Capacitor Energy Storage. Proc. of 9-th European Conference on Power Electronics and Applications, 27 to 29 August 2001, Graz, Austria, p1 – p9, (ISBN 9075815 – 06 – 9)

[24] Barlik R., Nowak M.: Three phase boost rectifier with power factor correction. Proc. of International Scientific Conference „Energy Savings in Electrical Engineering”, Warsaw 2001, 14th – 15th May 2001, s. 310 – 313 (ISBN 83 – 913405 – 3 – 8)

[23] Barlik R., Hartman M., Iwaszkiewicz J.: Current Control of the AC/DC/AC Converter with Help of a Floating Point DSP. Proc.of 9-th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control – EPE – PEMC’2000, Slovak Republic, Kosice, 5 – 7 September, 2000, Vol. 3/7, s. 3 – 59 – 3.64

[22] Nowak M., Barlik R.: Computer Simulations and Practical Investigations of Three Phase Modulators Suitable for Currents Converters. Proc. of 6-th International Conference Modelling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems – ELECTRIMACS’99, Sept. 14 – 16, 1999, Lisboa, Vol. 3/3, pp. III-269 – III – 274

[21] Nowak M., Barlik R.: AC drive with sine – wave motor voltages and line current. I Internationale Conference on Safe Power Electronic System – SPES,98, Warsaw, 24 – 27 Nov. 1998, Vol.2, pp. 55 – 63 (I-sze miejsce w konkursie na najlepszy referat)

[20] Mysiak P., Tunia H., Barlik R.: Voltage waveforms calculation methods in parallel connection of two voltage – source inverters with three-phase coupling reactors. Proc. of 4-th International Conference Electrical Power Quality and Utilization EPQU’97, Cracov, September 23 – 25, 1997, pp. 203  - 208

[19] Dakir A., Barlik R., Nowak M., Grochal P.: Computer simulations for two angular-speed – control systems of a current source inverter feeding an induction machine. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE`96. Warsaw – Poland, June 17-20, 1996, Vol. 2, pp. 940-945 (udział 40%)

[18] Dakir A., Barlik R., Nowak M., Grochal P.: Microprocessor control system with rotor-flux estimator for PWM current source inverter feeding an induction machine. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE`96. Warsaw – Poland, June 17-20, 1996, Vol. 2, pp. 929-934 (udział 40% – opis analityczny estymatora, metodyka badań symulacyjnych)

[17] Omedi T.J., Barlik R., Grochal P.: Selected properties and simulation of three-phase ac-dc unidirectional PWM single-switch rectifier topologies. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE`96. Warsaw – Poland, June 17-20, 1996, Vol. 2, pp. 790-795 (udział 40% – wyznaczenie wskaźników porównawczych różnych struktur przekształtników)

[16] Omedi T.J., Barlik R.: Three-phase ac-dc unidirectional PWM multiple-switch rectifier topologies. Selected properties and critical evaluation. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE`96. Warsaw – Poland, June 17-20, 1996, Vol 2, pp. 784-789 (udział 50% – wyznaczenie wskaźników porównawczych różnych struktur przekształtników)

[15] Grochal P., Barlik R., Nowak M.: Control system for a three-phase PWM current source line converter with compensating properties. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE`96. Warsaw – Poland, June 17-20, 1996, Vol. 2, pp. 772-777 (udział 40%)

[14] Barlik R., Grochal P., Nowak M.: A PWM rectifier with the dc output current link. Internationales Wiss. Kolloqium der Technischen Universitaet Darmstadt, Darmstadt, September 1995 (udział 40%)

[13] Nowak M., Barlik R., Grochal P.: Three phase line converter with optimizing influence on power system. Proc. of the 6-th European Conference on Power Electronics and Applications (IEEE) – EPE`95, Sevilla, Spain, September 1995, Vol. 2, p. 2534-2539 (udział 30% – opracowanie struktury układu sterowania z selektywnym wzmacniaczem wyższych harmonicznych napięcia wejściowego)

[12] Dakir A., Nowak M., Grochal P., Barlik R.: Simulation of an ac-drive with PWM current inverter and induction machine. Proc. of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE`95, Athens – Greece, July 1995, p. 327-331 (udział 30% – optymalizacja struktury i doboru nastaw regulatora kąta obciążenia)

[11] Mysiak P., Barlik R.: An dc-output twelve-pulse converter-results of investigations on an simulation model. Proc. of the International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Slovakia, Kosice 1994, Vol. 2, p. 271-275 (udział 50%)

[10] Olesiński R., Barlik R., Grochal P.: Multilevel hysteresis current control for PWM inverters. Proc. of the International Conference on Power Electronics, Motion Control – PEMC`94, Warsaw, September 1994, p. 1020-1024 (udział 30% – koncepcja histerezowego regulatora prądu o trzech poziomach)

[9] Mysiak P., Barlik R.: An dc-output twelve-pulse converter in the low power network supply conditions. Proc. of the International Conference on Power Electronics, Motion Control – PEMC`94, Warsaw, September 1994, p. 303-308 (udział 50 %)

[8] Barlik R., Nowak M., Grochal P., Dakir A.: Static Properties of a PWM Rectifier with DC Output Current Link. Proc. of the International Conference on Power Electronics, Motion Control – PEMC`94, Warsaw, September 1994, p. 286-290 (udział 30%)

[7] Nowak M., Barlik R., Grochal P.: Control of three phase PWM line converter with dc voltage output. Proc. of the International Conference on Power Electronics, Motion Control – PEMC`94, Warsaw, September 1994, p. 282-285 (udział 40%). Referat stanowi rozwinięcie prac zaprezentowanych na Krajowej Konferencji nt. Nowoczesne Metody Sterowania w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE`94, Łódź, październik 1993, s. 28-36 (udział 30% – badania symulacyjne, optymalizacja nastaw regulatora napięcia wyjściowego)

[6] Olesiński R., Grochal P., Barlik R.: Polar Control of Current for PWM Inverters. Proc. of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE`93, Budapest, June 1993, p. 443-447 (udział 30%)

[5] Barlik R., Grochal P., Nowak M.: Output filter design for UPS with PWM inverter. Proc. of the 6-th Conference on Power Electronics and Motion Control – PEMC`90, Budapest, October 1990, p. 74-78 (udział 30%)

[4] Barlik R.: Neue Bauelementen und die Tendenzen in der Leistungselektronik. Internationales Wiss. Kolloqium der F.-Hochschule Köln, Köln, Juni 1990

[3] Barlik R.: Stromeinpraegender Wechselrichter mit Phasenfolgeloeschung und neue Eigenschaften. – Internationales Wiss. Kolloqium der TU Berlin, Berlin, Juni 1989

[2] Barlik R., Kaźmierkowski M., Nowak M.: Nekotoryje osobennosti sistem uprawlenija asynchronnogo dvigatelja pitajemogo ot invertora toka. Międzynarodowa Konferencja INTERELEKTRO, Warszawa 1979 (udzial 30%)

[1] Kaźmierkowski M., Nowak M., Barlik R.: Induction motor drive systems controlled by frequency converter with current source inverter. IEEE – Industry Applications Society, Annual Meeting, Conference Record, IAS – Toronto 1978, s. 6 (udzial 30%)        

  Tłumaczenia podręczników i monografii (z języka niemieckiego):

[4] Wirsum S.: Najnowsze układy scalone. WKiŁ, Warszawa 1986, s.277. Tłumaczenie z j. niemieckiego (J. Fabianowski, M. Nowak, R. Barlik)

[3] Nuehrmann D.: Elektronika – układy scalone. WKiŁ, Warszawa 1983, s.337. Tłumaczenie z j. niemieckiego (M. Nowak, R. Barlik)

[2] Wirsum S.: Łączenie, sterowanie, regulacja i wzmacnianie. WKiŁ, Warszawa 1982, s.328. Tłumaczenie z j. niemieckiego ( M.P. Kaźmierkowski, R. Barlik)

[1] Nuehrmann D.: Elektronika – układy. WKiŁ, Warszawa 1979, s. 250. Tłumaczenie z j. niemieckiego

 Recenzje książek opublikowane w czasopismach:

[7] Rosłoniec S.: Fundamental Numerical Methods for Electrical Engineering. Springer – Verlag, Heidelberg – Berlin 2008. Recenzja opublikowana w Przeglądzie Elektrotechnicznym R.85. Nr 2/2009

[6] Orłowska – Kowalska T.: Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. Recenzja opublikowana w Przeglądzie Elektrotechnicznym R.82, Nr 4/2006

[5] Strzelecki R., Supronowicz H.: Filtracja harmonicznych w sieciach zasilających prądu przemiennego. Recenzja opublikowana w „Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej”, tom 4, Zeszyt 2/1998

[4] Csaki F., Ganszky K., Ipstis I., Marti S.: Power Electronics. Budapeszt 1983. Akademiai Kiado. Recenzja opublikowana w Przeglądzie Elektrotechnicznym Nr 7, 1984

[3] Kaźmierowski M., Nowak M., Wójciak A.: Urządzenia elektroniki przemysłowej. WKiŁ, 1982. Recenzja opublikowana w Przeglądzie Elektrotechnicznym Nr 10, 1982

[2] Nowak M., Kaźmierowski M., Wójciak A.: Układy przekształtnikowe w elektronice przemysłowej. WKiŁ, 1980. Recenzja opublikowana w Przeglądzie Elektrotechnicznym, Nr 8-9, 1982

[1] Kaźmierkowski M. P., Wójciak A.: Układy sterowania i pomiarów w elektronice przemysłowej. WKiŁ , 1979. Recenzja opublikowana w Przeglądzie Elektrotechnicznym, 1980

 Inne:

[14] Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J., Grzejszczak P.: Stan rozwoju urządzeń i układów energoelektronicznych – perspektywy zastosowania łączników z węglika krzemu (SiC). Centrum Komunikacji Medialnej, debata na temat „Energooszczędna infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna”, Warszawa, 17 listopada 2010, (materiał opublikowany w „Pulsie  Biznesu” z dnia 24 listopada 2010)

 [13] Barlik R., Nowak M., Grzejszczak P., Rąbkowski J.: Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu – etap II. Seminarium Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa, 09.11.2009

 [12] Barlik R., Nowak M., Rąbkowski J.: Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu. Seminarium pt. :”Technologia SiC”. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa, 10.12.2008

[11] Barlik R.: Special issue on „Power Quality” – guest editor. Electrical Power Quality and Utilization, Journal, Vol. XII, Number 2, 2006

[10] Barlik R.: 80 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Nr 1/2001 (5), ISSN 1508 – 0757, s. 6 – 7

[9] Barlik R.: Fachowcy od megawatów – jest taki Wydział. Perspektywy, Nr 5 (36), maj 2001, s. 21, (red. L. Jastrzębska)

[8] Barlik R., Dołowy M., Fabijański P.: Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej – tradycje i perspektywy. Wyd. STOEN – „Pod prąd”, Nr 4 (80), kwiecień 2001, s. 14 – 15

[7] Barlik R.: Szansą polskich firm jest kontakt z klientem. Elektrosystemy, ISSN: 1509-2100, Nr 1(1), 1999, s. 10 – 12

[6] Barlik R.: Jakość energii elektrycznej i metody jej poprawy. Wykład inauguracyjny. Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska, 1.10.98

[5] Barlik R.: Kierunki badań w zakresie energoelektroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. I Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt.: Nowoczesne Urządzenia Zasilające w Elektrowniach. Elektrownia Kozienice S.A., 11 – 12 grudnia 1997

[4] Barlik R.: Zasady oceny badań i bazy danych uzyskanych wyników badań w PW. Seminarium Uczelniane nt.: Organizacja badań w Politechnice Warszawskiej. PW, maj 1997

[3] Czajewski J., Barlik R., Żagan W.: Ocena efektów modernizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. III Krajowa Konferencja Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Elektronicznych, Łódź 1995 (udział 30%)

[2] Czajewski J., Barlik R., Żagan W.: Zasady podziału środków finansowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. III Krajowa Konferencja Dziekanów Wydziałów Elektrycznych. Łódź 1995 (udział 40%)

[1] Żagan W., Barlik R., Czajewski J.: Reforma programu nauczania i zasad studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Przegląd Elektrotechniczny, R. LXXI, Nr 7/1995, ss. 185-187 (udział 30%) 

Powrót