Marek Jasiński

dr inż. Marek Jasiński

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-76-75
fax (+48 22) 625-66-33
mja@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji

Życiorys zawodowy.

Studia ukończył w roku 2000 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 2005r.
Działalność naukową rozpoczął, jako asystent stażysta w 1999 r. w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Politechnice Warszawskiej. Następnie po ukończeniu w 2005 r. Studium Doktoranckiego został zatrudniony w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W 2006 roku rozpoczął badania w ramach grantu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej programu START (2006) oraz NorFA – stypendium w Institute of Energy Technology Uniwersytetu w Aalborgu (2001). W ramach programu VESTAS Power Program w 2009 roku odwiedził Aalborg University jako konsultant merytoryczny. Obecnie prowadzi dwa projekty badawcze związane z integracją odnawialnych źródeł energii w sieci elektroenergetycznej.
Zajmuje się tematyką: elektroniki przemysłowej, energoelektroniki i automatyki napędów przekształtnikowych oraz zagadnieniami kondycjonowania energii odnawialnej.
Główne kierunki działalności naukowej obejmują zagadnienia sterowania wektorowego przekształtnikami energoelektronicznymi (AC-DC-AC) z dwukierunkowym przepływem energii (ang. back-to-back). Badania tych, że przekształtników prowadzone są w kontekście zastosowania do:

  • napędów przekształtnikowych z maszynami indukcyjnymi klatkowymi i synchronicznymi z magnesami trwałymi,
  • kondycjonowania energii ze źródeł alternatywnych, jako sprzęg z siecią elektroenergetyczną.

Posiada również doświadczenie w zagadnieniach sterowania bez czujników pomiarowych (ang. sensorless control) oraz w zastosowaniu logiki rozmytej (ang. fuzzy logic) do sterowania urządzeniami energoelektronicznymi sterowanymi w czasie rzeczywistym na bazie procesorów sygnałowych DSP.

Doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą.

Kraj Instytucja Rodzaj Okres
Dania Vestas Power Program Guest Researcher konsultant sterowanie przekształtnikami AC-DC-AC w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii 3 mies 2009
Polska Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Adiunkt Od 2008
Polska Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Konstruktor 2006-2008
Dania Wave Dragon ApS (WDMW) Praca w międzynarodowym zespole 2006-2009
Francja Cetim – Centre Technique des Industries Mécaniques spotkanie projektowe NESTOR 1 dzień 2007
Norwegia Norvegian Uniwersity Of Science and Technology Prezentacja w ramach Dni Polskich 3 dni 2006
Polska Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. praca w ramach Subsydium na Rzecz Nauki Polskiej 2001-2004
Polska – Niemcy Politechnika Warszawska – TU Berlin organizacja i współ-organizacja seminariów 2-wu dniowe 2001-2003
Dania Uniwersytet w Aalborgu, Institute of Energy Technology subsydium NorFa 3 miesiące 2001
Polska Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. asystent stażysta 1999-2000
Niemcy TU Berlin seminarium naukowe 7 dni 1999
Dania Uniwersytet w Aalborgu współpraca badawcza 7 dni 1999
Belgia Wyższa Szkoła Inżynierska E.C.A.M w Brukseli SOKRATES praktyka studencka w zakresie energetyki 14 dni 1999

Działalność organizacyjna

1. Koordynator ds. Oddziałów Polskiej Sekcji IEEE.

2. Przewodniczący Połączonych Oddziałów Power Electronics i Industrial Electronics Polskiej Sekcji IEEE – IE/PEL IEEE.

3. Organizator i współorganizator seminariów naukowych i naukowo-przemysłowych w ramach działalności Oddziału IE/PEL IEEE

4. Organizatur Sesji Studenckiej na konferencji ISIE 2010 i 2011 – IEEE International Symposium on Intustrial Electronics.

5. Track Chair „Power Systems and Renewable Energy” na konferencji ISIE 2011.

6. Był organizatorem lub współorganizatorem seminariów doktoranckich Polsko-Niemieckich (Power Electronics Seminar), oraz Summer Seminar on Nordick Network for Multi Discip. Optimised Electric Drives – NorFa. A także brał udział w organizacji konferencji IEEE (Pelincec – organizacja i zabezpieczenie techniczne sekretariatu, Eurocon – organizacja Seminariów (ang. Tutorials)).

7. Brał udział w licznych konferencjach organizowanych przez IEEE. Na dwóch z nich (ICIT 2004, IECON2008) pełnił rolę przewodniczącego sesji.

8. Jest recenzentem artykułów zgłaszanych do publikacji w Transactions on Industrial Electronics, Transaction on Power Electronics, Industrial Electronics Magazine, Biuletyn PAN, IECON, ISIE, ICIT Conferences, PESC Conference, oraz 2 innych zagranicznych czasopismach.

Powrót


Patenty.

(Lista patentów lub zgłoszeń patentowych pracownika)

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

[12] Najlepszy artykuł prezentowany w sesji energii odnawialncych na konferencji EVER Monaco 2009 – International Conference & Exhibition on Ecological Vehicles & Renewable Energies

[11]  Stypendium Naukowe „Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej” konkurs CAS/2/POKL

[10] Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za cykl publikacji. (2007r)

[9]   Członek nagrodzonego zespołu Nagrodą Siemensa 2007 – „za szczególne wyniki badań dające się zastosować w praktyce”.

[8]   Laureat konkursu o Nagrodę ABB 2006/2007 – wyróżnienie za pracę doktorską

[7]   Laureat konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o Stypendium krajowe dla młodych uczonych – program START. (2006)

[6]   Nagroda Kierownictwa Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej za najlepsze wyniki naukowe (mierzone punktacją wg zasad (KBN) MNiI) za rok 2004.

[5]   Nagroda IEEE za najlepszą prezentację „Best presentation IEEE ICIT 2004″ na konferencji: The IEEE International Conference on Industrial Technology, Hammamet, Tunezja.

[4]   Nagroda za najlepszy artykuł „Emerald-COMPEL Award for Best Paper” na konferencji EPNC, Poznań, Polska.

[3]   Nagroda IEEE „Student Professional Activity Award” na konferencji IEEE IECON 2002, Sevilla, Hiszpania.

[2]   1 miejsce w Konkursie SEP/IEEE na Najlepszą Pracę Dyplomową w roku 2000 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

[1]   2 miejsce w Konkursie Ogólnopolskim SEP na Najlepszą Pracę Dyplomową w roku 2000, na Wydziałach Elektrycznych i Elektronicznych Wyższych Uczelni, Warszawa.

Powrót


Prowadzone projekty.

[8]„Opracowanie przekształtników AC/DC dla rozproszonych źródeł energii o zwiększonej odporności na zakłócenia i zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na siec (typoszereg 5 – 400 kVA)” (2010-2012) R01 0014 06/2009 (projekt rozwojowy)

[7]„Badania i analiza współpracy przekształtnika AC-DC-AC z siecią elektroenergetyczną w warunkach zakłóceń i zaniku napięcia” (2010-2011) 3316/B/T02/2009/37 (projekt badawczy)

[6]„Rozwój i weryfikacja technicznych i ekonomicznych możliwości przybrzeżnego przekształtnika energii fal morskich MW Wave Dragon na poziomie mocy w zakresie kilku mega watów”, akronim: Wave Dragon MW,  nr 248/6.PRUE/2006/7, wykonawca data rozpoczęcia 01.04.2006, data zakończenia: 31.03.2009.

[5]„Wave Dragon MW: Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore Wave energy converter”, – Contract No 019983, (501B-1044-8866-310), wykonawca, Międzynarodowy projekt Programu VI Unii Europejskiej, data rozpoczęcia 01.04.2006, data zakończenia: 31.03.2009

Ukończone:

[4]„Trójpoziomowy falownik MSI z biegunem zerowym (55kW-630kW) na bazie nowego 32-bitowego procesora sygnałowego”, nr 6 ZR8 2008 C/07056 wykonawca.

[3]„Przekształtnik AC/DC – regulatory predykcyjne” Politechnika Warszawska, nr 3 T10A 059 30 (grant badawczy),  kierownik projektu, data rozpoczęcia: 05 05 2006 termin realizacji: 04 05 2008.

[2]„Nowe algorytmy bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego – analiza porównawcza”, Politechnika Białostocka 3 T10A 016 29 (grant badawczy),  wykonawca, zakończony 30.10.2007.

[1]„Nowa struktura sterowania przekształtnikiem ac-dc-ac i jej realizacja na stanowisku z procesorem sygnałowym” (promotorski), 4 T10A 073 24, wykonawca, zakończony 21.01.2006.

Powrót


Spis publikacji.

I. Lista filadelfijska

[6]          S. Piasecki, M. Jasinski, A. Milicua, „Brief view on Control of Grid-Interfacing AC-DC-AC Converter and Active Filter under Unbalanced and Distorted Voltage Conditions”, International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL) on EVER’09, Emerald, in volume 30, no. 1, 2011 (oddany do druku).

M. P. Kaźmierkowski, M. Jasinski, Hans Ch. Sorensen , „Ocean Waves Energy Converter – Wave Dragon MW”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, r. 84 Nr 2/2008, str. 8-13.

[5]          M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen „Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Generator Subset in Wave-to-Wire Power Train for Renewable Energy System -Wave Dragon MW”, WSEAS Transactions on Power Systems , ISSN1790-5060 pp. 1681 – 1688.

[4]          M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, M. Zelechowski, „Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor”, Recent Developments of Electrical Drives Best papers from the international Conference on Electrical Machines ICEM`04, Springer, 2006, pp. 261-274.

[3]          M. Jasiński, M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski, „Direct control for AC/DC/AC converter-fed induction motor with active filtering function”, Compel, The international jurnal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Selected Paper from the 18th Symposium on Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits 2004, Vol.25, No. 1, 2006, pp. 235-242.

[2]          M. Malinowski, M. Jasiński, and M. P. Kaźmierkowski, „Simple Direct Power Control of three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM),” IEEE Transaction on Industrial Electronics, vol. 51, No. 2, April 2004, pp. 447- 454.

[1]          M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski, and M. Jasiński, „Virtual Flux based Direct Power Control of Tree-Phase PWM Rectifiers,” Electrical Power Quality and Utilization, Volume VII, Sheet 1, Year 2001, pp. 129-138.

II.Czasopisma

[6]          M. Bobrowska, K. Rafał, G. Abad, M. Jasinski, „Control of PWM rectifier under grid voltage dips”, Biuletyn PAN, 2009

[5]          M. Kazmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, „Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Proceedings of Electrotechnical Institute, Issue 231, 2007, pp. 6-16.

[4]          M. Jasinski, M.P. Kazmierkowski, „Direct Power and Torque Control of AC/DC/DC Converter-Generator Subset for Renewable Sea Wave Energy System – Wave Dragon MW”, Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems, Edited by T. Orlowska-Kowalska, OWPWr. ISBN 978-83-7493-344-5, 2007, pp. 434-452.

[3]          M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Napędy indukcyjne zasilane w układzie prostownik PWM /falownik PWM ze sterowaniem wektorowym”, Przegląd Elektrotechniczny, r. 81 Nr 6/2005, str. 1-5.

[2]          M. Jasiński, M. Liserre, and M. P. Kaźmierkowski, „Regulator rozmyty w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM,” Przegląd Elektrotechniczny, 2` 2003, pp. 101-104, (in Polish).

[1]          M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski, M. Jasiński „Bezpośrednie sterowanie mocą prostownika PWM bazujące na strumieniu wirtualnym”, Jakość I Użytkowanie Energii Elektrycznej, Tom VII, Zeszyt 1, Rok 2001, str. 129-138

III. Konferencje miedzynarodowe

[31]        M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, and M. Bobrowska-Rafal, “AC-DC-AC Converter with Grid Voltage Dips Mitigation”, in Proc. of the 14th International Power Electronics and Motion Control Conference – EPE-PEMC2010, str. T11-69-T11-74, Ohrid, Republic of Macedonia, 6-8, IX, 2010 r

[30]        M. Jasinski, G. Wrona, M. P. Kazmierkowski “AC-DC-AC Converter with Induction Machine-modeling and Implementation on Floating Point DSP as a Cost Effective Interface for Renewable Energy Applications”, in Proc. of the ISIE2010, Bari, Italy, na CD str. 620-625, 4-7, VII, 2010 r.

[29]        M.P. Kazmierkowski, M. Jasinski, “Power Electronics for Renewable Sea Wave Energy”, International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment – OPTIM2010, Brasov, Romania, 20-22, V, 2010 r.

[28]        M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, M. Bobrowska, P. Okon, „Control of AC-DC-AC Converter under Unbalanced and Distorted Input Conditions”, Compatibility and Power Electronics, CPE 2009, Badajoz, Spain, 20-22 May, 139-145, on-CD.

[27]        M. Jasinski, P. Okon, and M. P. Kazmierkowski „Control of Grid-Interfacing AC-DC-AC Converter for Variable Speed Energy Generation under Unbalanced and Distorted Voltage Conditions”, EVER 2009, 26-29. 03. 2009, Monaco, on-CD -124. (Awarded)

[26]        M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, M. Bobrowska, „Control Of AC-DC-AC Converter For Variable Speed Energy Generation Under Unbalanced And Distorted Voltage Conditions”, Konferencja: Nowoczesne urządzenia zasilające, 18-20 marca 2009, Kazimierz Dolny.

[25]        K. A. Rothenhagen, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, „Grid Connection of Multi-Megawatt Clean Wave Energy Power Plant under Weak Grid Condition”, EPE-PEMC’08, 1-3 September 2008, Poznan, Polska, on CD.

[24]        P. Antoniewicz, M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, „Comparative Study of Two Direct Power Control Algorithms for AC/DC Converters”, SIBIRCON’08, 21-25 July 2008, Novosibirsk, Russia, on CD.

[23]        A. Sikorski, A. Ruszczyk, M. Korzeniewski, M. P. Kazmierkowski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, M. Jasinski, „Porównanie właściwości metod bezpośredniej regulacji strumienia i momentu (DTC-SVM, DTC- , DTC-2×2)”, SENE, 21-23 November 2007, Lodz, Polska, pp. 427-432.

[22]        Z. Zhou, H. Ch. Sorensen, M. Jasinski, M. Malinowski, W. Knapp, J. MacEnri, E. Fris-Madsen, L. Christiansen, I. Masters, P. Igic „A Frequency Converter Control Strategy for a MW Wave Energy Take-off System”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD). .

[21]        J. Tedd, J.P. Kofoed, M. Jasinski, A. Morris, E. Friis-Madsen, R. Wisniewski, J.D. Bendtsen, „Advenced Control Techniques for WEC Wave Dragon”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD).

[20]        M. Jasinski, W. Knapp, M. Faust, E. Fris-Madsen, „The Power Takeoff System of the Multi-MW Wave Drgon Wave Energy Converter”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD).

[19]        A. Sikorski, M. Korzeniewski, A. Ruszczyk, M. P. Kazmierkowski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, M. Jasinski, „A Comparison of Properties of Direct Torque and Flux Control Methods (DTC-SVM, DTC-d, DTC-2×2, DTFC-3A”, Eurocon, 9-12 September 2007,Warszawa, Polska, pp. 1733-1739.

[18]        M. Jasinski, „Vector Control of AC/DC/AC Converter-Generator Subset in Wave-to-Wire Power Train for Wave Dragon MW”, Eurocon, 9-12 September 2007, Warszawa, Polska, pp.21-24

[17]        M. Jasinski, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, H.C. Sorensen, E. Friis-Madsen, D. Swierczynski, „Control of AC/DC/AC Converter for Multi MW Wave Dragon Offshore Energy Conversion System”, ISIE 4-7 June 2007, Vigo, Spain, pp.2685-2690.

[16]        M. Jasinski, D. Swierczynski, M.P. Kazmierkowski, „Direct Active and Reactive Power Control of AC/DC/AC Converter with Permanent Magnet Synchronous Generator fo Sea Wave Converter”, Powereng 2007, Portugal, Setubal, pp.78-83.

[15]        M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, „Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter with Induction Generator for Renewable Energy System – Wave Dragon MW”, Power 2006 WSEAS Conference, (na CD).

[14]        P. Antoniewicz, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski,”AC/DC/AC Converter with Reduced DC Side Capacitor Value”, for EUROCON, 22-24, Listopad 2005, Belgrade, Serbia-Montenegro, (na CD).

[13]        M. Jasiński, „Direct Power and Torque Control for AC/DC/AC Converter with Reduced DC-link Capacitor”, for PELINCEC Conf., 17-19 Październik 2005, Warszawa, Polska, (na CD)

[12]        M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Vector Control of PWM Rectifier – Inverter Fed Induction Machine – A Comparison”, In. Proc. of the CPE, 1- 3 Czerwiec, Gdańsk, Polska, (CPE2005/2.10 , na CD)

[11]        M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski „Direct Constant Switching Frequency Control for Back-to-Back Converter- fed Induction Motor”, In. Proc. of the ICIT, 8- 10 December, Hammamet, Tunisia, (TF-003104).

[10]        M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski „Sensorless Direct Power and Torque Control of PWM Back-To-Back Converter-Fed Induction Motor”, In. Proc. of the IECON, 2- 6 November, Busan, Korea, (P1608)

[9]          M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, M. Zelechowski „Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC converter- Fed Induction Motor”, In. Proc. of the ICEM, 5- 8 September, Kraków, Polska, (901, on CD)

[8]          M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, M. Zelechowski „Unified Scheme of Direct Power and Torque Control for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter- Fed Induction Motor”, In Proc. of the EPE- PEMC, 2- 4 September, Riga, Latvia, (A31206 on CD).

[7]          M. Jasiński, M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski „Direct Control for AC/DC/AC Converter- fed Induction Motor with Active Filtering Function”, In Proc. of the EPNC 2004, Conf., 28-30 June, Poznan, Poland, pp. 103-105.

[6]          M. Jasiński, D. Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski „Novel Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter”, In Proc. of the ISIE 2004 Conf., 4-7 May, Ajaccio, France, pp.1147- 1152.

[5]          M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, M. Jasiński „Novel active filtering function for DPC based three-phase PWM rectifier”, In. Proc. of the EPE`03, 2- 4 September, France, Toulouse, 0642, on-cd.

[4]          M.P.Kaźmierkowski, M. Cichowlas, M. Jasiński „Artificial Intelligence Based Controllers for Industrial PWM Power Converters”, In. Proc. of the INDIN`03, 21-24 August, 2003, Banff, Alberta, Canada, on-cd.

[3]          M. Cichowlas, M. Malinowski, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, „DSP Based Direct Power Control for three-phase PWM Rectifier with Active Filtering Function”, In. Proc. of the ISIE`03, June 09-11, Brasil, Rio de Janejro, BF-000011, on-cd.

[2]          M. Jasiński, M. Liserre, F. Blaabjerg, M. Cichowlas, „Fuzzy Logic Current Controller for PWM Rectifiers”, In. Proc. of the IECON`02, Sevilla, Spain, na CD-ROM SF-006578, 5-8 listopada 2002 r.

[1]          M. Malinowski, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, „Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation”, In. Proc. of the EPE-PEMC 2002, Dubrovnik & Cavtat, Croatia, na CD-ROM T6-045, 9-11 IX 2002 r,.

IV.Konferencje krajowe

[10]        P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, „Porównanie dwóch algorytmów bezpośredniego sterowania mocą dla trójfazowego przekształtnika AC/DC”, Konferencja krajowa MIS 2008, 23-27 czerwca 2008, Kościelisko.

[9]          M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, „Wave Dragon MW – Sea Wave Energy System”, PPEEm 2007, Wisla, Polska, pp.263-268.

[8]          M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, „Sterowanie wektorowe podsystemu przemiennik częstotliwości AC/DC/AC-generator w elektrowni na fale morskie Wave Dragon MW”, PES-6, 18-22 June 2007, Koscielisko, Polska, pp.21-24

[7]          M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, H. Ch. Soerensen, „Ocean Energy Converter – Wave Dragon MW”, X International Scientifically-Technical Conference, ISBN 83-918709-7-9 pp. 15.1 – 15.11.

[6]          M. Kaźmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, „Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Elektrotechnika 2006 Conference, (na CD).

[5]          P. Antoniewicz , M. Jasiński, „Przekształtnik AC/DC/AC ze zmniejszoną wartością kondensatora w obwodzie pośredniczącym”, Materiały konf. PES-2, 20 – 24 Czerwiec 2005, Zakopane, Polska, TOM I, str.13-20.

[4]          M.Jasiński, D.Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski, M. Żelechowski „Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter- Fed Induction Motor”, In. Proc. of the SENE`03, 19- 21 Listopad, 2003, Łódź, Polska, str. 179-185.

[3]          M. Jasiński, M. Liserre, M.P. Kaźmierkowski, „Regulator rozmyty w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM”, In. Proc. of the MiS-2 Modelowanie i Symulacja, str. 509-517, 24-28 czerwca 2002 r.

[2]          M. Malinowski, M. Jasiński, „DSP Implementation of Sensorless Control Strategies Based on Virtual Flux for PWM Rectifier”, In. Proc. of the Energy Saving in Electrical Engineering Conference, May 2001, Warsaw, pp.335-339.

[1]          M. Jasiński (Angielczyk), M. Malinowski, D. Świerczyński, „Stanowisko laboratoryjne oparte o kartę DSP do sterowania prostownikiem PWM oraz falownikiem zasilającym silnik PMSM”, MiS`2000, 11-14.09.2000, Kamień Śląski, Polska, str.480-487.

V.Inne

[5]          M. Jasiński, P. Antoniewicz, „Vector Control of PWM Rectifier – Inverter Fed Induction Motor – A Comparison”, In. Proc. of the NorFa Summer Seminar, 2- 4 Wrzesień, Jurata, Polska, str. 97-101.

[4]          M. Jasiński „Direct power flow control of a back-to-back converter fed induction motor”, In Proc. of the Norfa Summer Seminar 2004 Conf., 4- 6 June, Tallinn, Estonia, pp.11- 17.

[3]          M.Jasiński, D.Świerczyński, M.P.Kaźmierkowski, M.Malinowski „Direct Torque and Power Control of an ac-dc-ac converter”, In. Proc. of the V Power Electronics Seminar, 7-8 July, 2003, Berlin, Niemcy.

[2]          M.Jasiński, D.Świerczyński, M.P.Kaźmierkowski, M.Malinowski „Direct Control of an ac-dc-ac converter”, In. Proc. of the III Summer Seminar on Nordick Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives, June 21-23, 2003, Zegrze, Poland, str.33-39.

[1]          M. Jasiński, M.Malinowski, „DSP Implementation of Control Strategies for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives”, In. Proc. of the I Summer Seminar on Nordick Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives August 2001, Denmark, pp. 81-85.

Powrót