Marek Jasiński

dr inż. Marek Jasiński

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-76-75
fax (+48 22) 625-66-33
mja@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji

Życiorys zawodowy.

Dr inż. Marek Jasiński ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym (WE) Politechniki Warszawskiej (PW) z wynikiem celującym w 2000 roku. Stopień doktora w zakresie dyscypliny elektrotechnika nadała Mu Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w 2005 roku. Rozprawa doktorska została wyróżniona przez firmę ABB.

W latach 2006 -2008 był zatrudniony na Wydziale Elektrycznym PW na stanowisku naukowo – technicznym jako konstruktor. W uznaniu za wyróżniające się zaangażowanie w pracę na tym stanowisku został nagrodzony przez Rektora PW oraz dziekana WE. Od roku 2008 pracuje w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego PW jako adiunkt naukowo – dydaktyczny. Pracując na tym stanowisku wielokrotnie otrzymał zespołową Nagrodę Rektora oraz inne nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe.

Jego działalność badawcza skupia się na sterowaniu przekształtnikami energoelektronicznymi w zastosowaniu do napędów i odnawialnych źródeł energii. W latach 2006-2009 pracował w zespole wykonawców międzynarodowego projektu elektrowni, pozyskującej energię elektryczną z fal morskich. Obecnie swoje prace naukowe koncentruje na zagadnieniach sterowania energoelektronicznymi przekształtnikami sieciowymi z uwzględnieniem odkształconych napięć i impedancji linii elektroenergetycznej a także na optymalizacji topologii i sterowania przekształtników energoelektronicznych, stosowanych w różnego rodzaju elektrowniach pozyskujących energię z rozproszonych źródeł odnawialnych. W 2009 roku został zaproszony do współpracy z Aalborg University w ramach VESTAS Power Program gdzie pełnił rolę konsultanta ze strony polskiej.

Dr inż. Marek Jasiński w 2006 roku był laureatem Stypendium krajowego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych. Był też stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2009-2010). W latach 2013/2014 otrzymał naukowe stypendium wyjazdowe „Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej” i odbył staż w RWTH – Aachen University – E. ON Energy Research Center Power Generation and Storage Systems w Niemczech (6 miesięcy).

Jest autorem lub współautorem ponad 100-tu publikacji (współczynnik cytowań: 1203 wg  575 wg WOS, 914 wg Scopus) oraz 3 rozdziałów w książkach.

Brał udział w ponad 20 projektach badawczych, rozwojowych i celowych (z czego w pięciu jako kierownik projektu). W ramach tych projektów współpracował z przemysłem, w tym m.in. z firmami TWERD Zakład Energoelektroniki, TRUMPF Huettinger, ABB, PSE. Wyniki niektórych projektów wykonywanych wspólnie z przedstawicielami przemysłu zostały wdrożone i uzyskały prestiżowe nagrody (np. Polski Produkt Przyszłości w 2012 r.).

Dr inż. Marek Jasiński był zapraszany do pełnienia funkcji recenzenta i członka komisji oceniającej prace doktorskie w Uniwersytetach w Hiszpanii, Finlandii oraz Estonii. Był lub nadal jest opiekunem lub opiekunem pomocniczym wielu prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich (łącznie 25) w tym trzech wyróżnionych nagrodą SIEMENS’a (praca inżynierska) i nagrodą ABB (praca magisterska w 2014 roku oraz praca doktorska w 2017 roku). Większość wypromowanych przez Niego podopiecznych obecnie pracuje w zawodzie i odnosi wyróżniające się sukcesy zawodowe.

Jest aktywnym członkiem międzynarodowej organizacji inżynierów IEEE. Obecnie pełni rolę Przewodniczącego Industrial Electronics Society Student and Young Professional Activity Committee. W latach 2008-2012 był Przewodniczącym Oddziału IES/PELS IEEE Polska Sekcja.

Jest recenzentem publikacji w czasopismach IEEE (między innymi Transactions on Industrial Electronics, Transactions on Power Electronics) oraz innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym a także recenzuje prace zgłaszane na prestiżowe konferencje krajowe i międzynarodowe. Ponadto, współpracował jako recenzent z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dr Jasiński bierze czynny udział w organizacji krajowych i międzynarodowych seminariów, warsztatów oraz konferencji. Pełnił również rolę opiekuna regularnych sesji tematycznych. Ciesząc się uznaniem międzynarodowego środowiska naukowego jest zapraszany do organizowania tematycznych sesji specjalnych z zakresu integracji rozproszonych źródeł energii z systemami elektroenergetycznymi.

Prowadzone przez Niego zajęcia dydaktyczne są wysoko oceniane przez studentów.

Powrót


Patenty.

1.            M. Jasinski, K. Rafał, 2014, Układ sterowania przekształtnikiem AC-DC-AC, Polska, Urząd Patentowy RP, Patent Number: PL401702-A1, PAT.223775, Patent Assignee: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2014.05.26. Przyznany.

2.            M. Jasinski, G. Wrona, Sz. Piasecki, 2014, Układ sterowania sieciowym przekształtnikiem AC-DC z dwukierunkowym przesyłem energii, Polska, Urząd Patentowy RP, Patent Number: PL410949-A1, PAT.226667, Patent Assignee: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2016-07-18. Przyznany.

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

 1. Pierwsza nagroda za osiągnięcia naukowo-techniczne Prezesa Rady Ministrów w roku 2017- został nagrodzony zespół, w skład którego wchodzi wnioskodawca: za nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne dla odnawialnych źródeł energii i przemysłu wydobywczego.
 2. Nagroda zespołowa stopnia III, rok przyznania: 2015, nazwa organu przyznającego nagrodę: Rektor Politechniki Warszawskiej, tytuł nagrody: za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014.
 3. Naukowe stypendium wyjazdowe „Programu Rozwoju Politechniki Warszawskiej” w ramach konkursu CAS/30/POKL, rok przyznania: 2013, nazwa organu przyznającego nagrodę: Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej (Center of Advanced Studies Warsaw University of Technology), tytuł nagrody: na realizację sześciomiesięcznego pobytu w roku 2013, w RWTH Aachen University E.ON Energy Research Center, Institute for Power Generation and Storage Systems (PGS), Germany, przyznawane na podstawie dorobku naukowego.
 4. Najlepsza prezentacja w sesji specjalnej, “In recognition of your effort and performance for the best oral presentation during the special session: „Power electronics interfacing of renewable Energy sources and adjustable speed drives – Modelling Reliability Issues and Operation under Grid Voltage Faults”, rok przyznania: 2012, nazwa organu przyznającego nagrodę: The 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2012, Montreal, Canada.
 5. Nagroda zespołowa stopnia I, rok przyznania: 2012, nazwa organu przyznającego nagrodę: Rektor Politechniki Warszawskiej, tytuł nagrody: za osiągnięcia naukowe w latach 2010-2012.
 6. Nagroda zespołowa stopnia I, rok przyznania: 2011, nazwa organu przyznającego nagrodę: Rektor Politechniki Warszawskiej, tytuł nagrody: za osiągnięcia naukowe w latach 2009-2010.
 7. Nagroda Prorektora ds. Ogólnych, rok przyznania: 2007, nazwa organu przyznającego nagrodę: Politechnika Warszawska Prorektor ds. Ogólnych, tytuł nagrody: za „wyróżniającą postawę w pracy i osiągnięcia w Pana działalności na rzecz naszej Uczelni”.
 8. Nagroda Dziekana Wydziału Elektrycznego, rok przyznania: 2007, nazwa organu przyznającego nagrodę: Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, tytuł nagrody: „za wyróżniającą postawę i zaangażowanie w wykonywaniu dodatkowych zadań na rzecz Wydziału”.
 9. Naukowe stypendium stacjonarne „Programu Rozwoju Politechniki Warszawskiej” przyznanego w ramach konkursu CAS/2/POKL, rok przyznania: 2009, nazwa organu przyznającego nagrodę: Centrum Studiów Zaawansowanych PW (Center of Advanced Studies WUT), przyznawane na podstawie dorobku naukowego.
 10. Najlepszy artykuł w tematyce odnawialnych źródeł energii, Best Paper on Renewable Energies, rok przyznania: 2009, nazwa organu przyznającego nagrodę: EVER Monaco 2009 – International Conference & Exhibition on Ecological Vehicles & Renewable Energies, tytuł nagrody: za artykuł zatytułowany “Control of Grid-Interfacing AC-DC-AC Converter for Variable Speed Energy Generation under Unbalanced and Distorted Voltage Conditions Feasibility Study (Ref: EVER09-124).
 11. Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę ABB edycji 2006/2007, rok przyznania: 2007, nazwa organu przyznającego nagrodę: Centrum Badawcze ABB, tytuł nagrody: za pracę doktorską pt. „Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor Drives”.
 12. Nagroda badawcza Siemensa (zespołowo), rok przyznania: 2007, nazwa organu przyznającego nagrodę: Politechnika Warszawska konkurs o nagrodę Siemensa, tytuł przyznania: za „Opracowanie teorii i wdrożenie do produkcji seryjnej typoszeregu trójfazowych przekształtników tranzystorowych (1,5-315kVA) ze sterowaniem wektorowym na bazie procesorów sygnałowych”.
 13. Nagroda zespołowa stopnia I, rok przyznania: 2007, nazwa organu przyznającego nagrodę: Rektor Politechniki Warszawskiej, tytuł nagrody: za osiągnięcia naukowe w roku 2006.
 14. Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla młodych uczonych program START, rok przyznania: 2006, nazwa organu przyznającego nagrodę: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, przyznawane na podstawie dorobku naukowego.
 15. Nagroda Kierownictwa Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej za najlepsze wyniki naukowe (mierzone punktacją wg zasad (KBN) MNiI) za rok 2004.
 16. Nagroda IEEE za najlepszą prezentację „Best presentation IEEE ICIT 2004″ na konferencji: The IEEE International Conference on Industrial Technology, Hammamet, Tunezja.
 17. Nagroda za najlepszy artykuł „Emerald-COMPEL Award for Best Paper” na konferencji EPNC, Poznań, Polska.
 18. Nagroda IEEE „Student Professional Activity Award” na konferencji IEEE IECON 2002, Sevilla, Hiszpania.
 19. 1 miejsce w Konkursie SEP/IEEE na Najlepszą Pracę Dyplomową w roku 2000 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 20. 2 miejsce w Konkursie Ogólnopolskim SEP na Najlepszą Pracę Dyplomową w roku 2000, na Wydziałach Elektrycznych i Elektronicznych Wyższych Uczelni, Warszawa

Powrót


Prowadzone projekty.

Projekty krajowe.

 1. „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego”, nr GEKON2/02/26651/11/2015, 2015 – 2017 , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR – Generator Koncepcji Ekologicznych (Gekon), realizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG S.A.), wykonawca.
 2. „Typoszereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego”, nr INNOTECH-K3/IN3/10/226139/ NCBR/14, umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01, 2014 – 2015, NCBR – Innotech, scieżka In-Tech, realizowany przez TRUMPF Huettinger Electronic Sp. z o.o. z Zielonki i PW-ISEP, główny wykonawca.
 3. „Badania algorytmu sterowania predykcyjnego czterogałęziowym, trójpoziomowym przekształtnikiem z kondensatorami o zmiennym potencjale pracującym jako równoległy filtr aktywny”, nr UMO-2013/09/B/ST7/01608, 2014-2016, Narodowe Centrum Nauki NCN, projekt badawczy OPUS 5, kierownik projektu.
 4. „Badania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/rozproszonej”, nr UMO-2012/05/B/ST7/01183, 2013 – 2015, NCN, projekt badawczy OPUS, główny wykonawca.
 5. „Typoszereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HIPIMS) do zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym, medycznym i solarnym”, nr INNOTECH-K2/IN2/22/181994/NCBR/12; realizowany przez Huettinger Electronic Sp. z o.o. z Zielonki i PW-ISEP; 2013-2015, finansowany przez NCBR – Innotech, scieżka In-Tech, charakter udziału: kierownik prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu w jednostce naukowej.
 6. ”Opracowanie i wdrożenie dwukierunkowego, trójpoziomowego przekształtnika AC-DC-AC z diodami poziomującymi (150kW – 800kW), pracującego w szerokim zakresie zmian amplitudy napięcia zasilającego”, nr ROW-III-232/2012, 2012-2013, Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) – projekt celowy, realizowany przez Zakład Energoelektroniki „TWERD” z Torunia i PW-ISEP, charakter udziału: wykonawca.

Opracowany produkt został wyróżniony.

 1. „Opracowanie przekształtników AC/DC dla rozproszonych źródeł energii o      zwiększonej odporności na zakłócenia i zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na sieć (typoszereg 5-400 kVA)”, nr N R01 0014 06/2009, 2009-2012, MNiSW/NCBR – projekt rozwojowy, realizowany przez PW-ISEP; charakter udziału: kierownik projektu.

Wyniki projektu opatentowano nr. patentu: PL410949-A1.

 1. „Kompleksowe rozwiązanie małej zmiennoobrotowej elektrowni wiatrowej z modułem magazynowania energii do zastosowań w energetyce rozproszonej”, nr N R01 0014 06/2009, 2009-2012, MNiSW/NCBR – projekt rozwojowy, realizowany przez PW-ISEP, charakter udziału: główny wykonawca.
 2. „Przekształtnik energoelektroniczny AC-DC-AC umożliwiający współpracę generatora asynchronicznego z turbiną wodną lub wiatrową”, nr R01 0024 06/2009, 2009-2012, MNiSW/NCBR – projekt rozwojowy, realizowany przez Katedrę Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka, charakter udziału: wykonawca.
 3. „Badania i analiza współpracy przekształtnika AC-DC-AC z siecią elektroenergetyczną w warunkach zakłóceń i zaniku napięcia”, nr 3316/B/T02/2009/37, 2009-2011, MNiSW/NCN – projekt badawczy, realizowany przez PW-ISEP, charakter udziału: kierownik projektu.

Wyniki projektu opatentowano nr. patentu: PL401702-A1.

 1. „Nowa rodzina zasilaczy magnetronowych o budowie modułowej, chłodzonych wodą do zastosowań solarnych”, nr 6 ZR6 2009C/07255, 2010-2011, MNiSW/NCBR – projekt celowy, realizowany przez Huettinger Electronic Sp. z o.o. i PW-ISEP, charakter udziału: kierownik prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu w jednostce naukowej.

Opracowany produkt TruPlasma DC3040 Water został wyróżniony.

 1. „Badania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej”, nr 6511/B/T02/2011/40, 2011-2014, NCN – projekt badawczy, wykonawca.
 2. „Trójpoziomowy falownik MSI z biegunem zerowym (55kW-630kW) na bazie nowego procesora sygnałowego”, nr 6 ZR8 2008 C/07056, 2008-2009, MNiSW – projekt badawczy, wykonawca.
 3. „Rozwój i weryfikacja technicznych i ekonomicznych możliwości przybrzeżnego przekształtnika energii fal morskich MW Wave Dragon na poziomie mocy w zakresie kilku mega watów”, nr 248/6.PRUE/2006/7, 2006-2009, MNiSW – projekt badawczy, charakter udziału: główny wykonawca.
 4. „Nowe algorytmy bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego – analiza porównawcza”, nr 3 T10A 016 29, zakończony 2007, MNiSW – projekt badawczy, Politechnika Białostocka, wykonawca.
 5. „Przekształtnik AC/DC – regulatory predykcyjne”, nr 3 T10A 059 30, 2006-2008, MNiSW – projekt badawczy, wykonawca.

Projekty międzynarodowe.

 1. Projekt finansowany przez Vestas Wind Systems A/S: „Vestas Power Programme”, charakter udziału: naukowiec wizytujący – konsultant (ang. Guest Researcher).
 2. „Wave Dragon MW: Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore Wave energy converter”, nr Contract No 019983, (501B-1044-8866-310), 2006-2009, VI Program Ramowy Unii Europejskiej, charakter udziału: główny wykonawca.
 3. „EDIPE E-learning Distance Interactive Practical Education”, 500T-1044-016-000, 2006-2008. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo Da Vinci, charakter udziału: wykonawca.
 4. „Nowa struktura sterowania przekształtnikiem ac-dc-ac i jej realizacja na stanowisku z procesorem sygnałowym” (promotorski), 4 T10A 073 24, wykonawca, zakończony 21.01.2006.

Powrót


Spis publikacji.

Książki/Rozdziały (Books/Chapters)

 1. M. Jasinski, M P. Kazmierkowski, Fundamentals of AC-DC-AC Converters Control and Applications, Edited by: Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin, The Industrial Electronics Handbook – Power Electronic and Motor Drives, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group Boca Raton, London, New York 2011.
 2. M. Jasinski, S. Stynski, P. Mlodzikowski, M. Malinowski, AC-DC-AC Converters for Distributed Power Generation Systems, Edited by: H. AbuRub, M. Malinowski, K. Al Haddad, Power Electronics For Renewable Energy Systems, Transportation, And Industrial Applications, Pages: 319-364, Published: 2014
 3. M. Jasinski, G. Wrona, S. Piasecki, Control of Grid Connected Converter (GCC) Under Grid Voltage Disturbances, , Edited by: Orlowska-Kowalska, T; Blaabjerg, F; Rodriguez, J, Advanced And Intelligent Control In Power Electronics And Drives, Springer Book Series: Studies in Computational Intelligence, vol.: 531 p.: 91-142, published: 2014.

Czasopisma Journal Citation Reports (JCR)

 1. M. Malinowski, M. Jasinski, and M. P. Kazmierkowski, „Simple Direct Power Control of three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM),” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 51, No. 2, April 2004, pp. 447– 454.
 2. M. Jasinski, M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski, „Direct control for AC/DC/AC converter-fed induction motor with active filtering function”, Emerald Compel, The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Selected Paper from the 18th Symposium on Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits 2004, vol.25, no. 1, pp. 235-242, 2006. Nagrodzony – “Best Paper Award”, doi: http://dx.doi.org/10.1108/03321640610634470
 3. Consoli, A., Kennel, R., Kazmierkowski, P., & Jasinski, M. (2008). Second IEEE Workshop Sensorless Control of Electrical Drives. EPE Journal, 18(4), p. 50, 22 Sep 2015, http://dx.doi.org/10.1080/09398368.2008.11463698 (electronic publication of EPE Jurnal Volume 18, 2008 – Issue 4)
 4. M. Bobrowska, K. Rafał, G. Abad, M. Jasiński, „Control of PWM rectifier under grid voltage dips”, Bulletin of The Polish Academy Of Sciences Technical Sciences, Vol. 57, Issue. 4, pp 337 – 343, December 2009.
 5. G. Spagnuolo, G. Petrone, S.V. Araujo, C. Cecati, E. Friis-Madsen, E. Gubia, D. Hissel, M. Jasinski, W. Knapp, M. Liserre, P. Rodriguez, R. Teodorescu, P. Zacharias, „Renewable Energy Operation and Conversion Schemes: A Summary of Discussions During the Seminar on Renewable Energy Systems,” in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 4, no. 1, pp. 38-51, March 2010, doi: 10.1109/MIE.2010.935863
 6. S. Piasecki, M. Jasiński, A. Milicua, „Brief view on control of grid‐interfacing AC‐DC‐AC converter and active filter under unbalanced and distorted voltage conditions”, COMPEL – The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, vol. 30 iss: 1, pp.351 – 373, 2011, doi: http://dx.doi.org/10.1108/03321641111091601
 7. P. Zielonka, M. Jasiński, M. Bobrowska-Rafał, A. Sikorski, „Sterowanie przekształtnika sieciowego AC-DC podczas zapadów napięcia w sieci elektroenergetycznej” (ang. Control of AC-DC converter when voltage dips In supply line occurs), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 2011, nr.6, str. 79-84.
 8. S. Piasecki, M. Jasiński, K. Rafał, M. Korzeniewski, A. Milicua, „Higher Harmonics Compensation in Grid-Connected PWM Converters for Renewable Energy Interface and Active Filtering”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 87, issue. 6, pp. 85-90, 2011.
 9. G. Wrona, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, M. Bobrowska-Rafał, M. Korzeniewski, „Procesory zmiennoprzecinkowe serii TMS320F28xx w systemach sterowania przekształtników dla energetyki odnawialnej”, (ang. „Floating Point DSP TMS320F28xx in control systems for Renewable Energy Sources RES”), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 87, issue.6, pp. 73-78, 2011.
 10. K. Kulikowski, A. Sikorski, M. Jasiński, „Sterowanie silnika indukcyjnego metodą DTC-3L-3A” (ang. „Direct Torque Control 3-levels 3-areas control method of induction motor”), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 87, nr 6, pp. 101-104, 2011.
 11. R. Grodzki, A. Sikorski, M. Jasinski, „Predykcyjne algorytmy sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC” (ang. ”Predictive control algorithms of the AC/DC converter”), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 87, issue: 6, pp. 105-110, 2011.
 12. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski and G. Wrona, „DSP-Based Control of Grid-Connected Power Converters Operating Under Grid Distortions,” in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 7, no. 2, pp. 204-211, May 2011, doi: 10.1109/TII.2011.2134856
 13. M. Bobrowska-Rafal, K. Rafal, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, „Grid Synchronization and Symmetrical Components Extraction with PLL Algorithm for Grid Connected Power Electronic Converters – A Review”, Bulletin of The Polish Academy Of Sciences, Technical Sciences, vol. 59, no. 4, 2011, doi: 10.2478/v10175-011-0060-8 (6  15   7  ; , IF=0.966)
 14. M. Jasinski, Christoph Loef, Power Electronics for Renewables and Drives 2015 – Magnetic Components: Theory, Materials, Wires, and Design [Chapter News], IEEE Industrial Electronics Magazine, Year: 2016, Volume: 10, Issue: 1, Pages: 55 – 56, DOI: 10.1109/MIE.2016.2515043 (IF= 5.303 podano za rok 2015 ostatni dostępny w )
 15. K. Antoniewicz, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski and M. Malinowski, „Model Predictive Control for Three-Level Four-Leg Flying Capacitor Converter Operating as Shunt Active Power Filter,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 8, pp. 5255-5262, Aug. 2016. doi: 10.1109/TIE.2016.2536584
 16. M. Jasinski, Introducing the IEEE Industrial Electronics Society Students and Young Professionals Activity Committee [Students and Young Professional News], IEEE Industrial Electronics Magazine, Year: 2016, Volume: 10, Issue: 2, Pages: 71 – 73, DOI: 10.1109/MIE.2016.2554658 (IF= 5.303 podano za rok 2015 ostatni dostępny w )
 17. M. Jasinski, IES Student Paper Travel Awards [Students and Young Professionals News], IEEE Industrial Electronics Magazine, Year: 2016, Volume: 10, Issue: 3, Pages: 63 – 66, DOI: 10.1109/MIE.2016.2590781 (IF= 5.303 podano za rok 2015 ostatni dostępny w )
 18. M. Jasinski,  Recent Student Awards [Students and Young Professionals News]. IEEE Industrial Electronics Magazine, Year: 2016, Volume: 10, Issue 4, Pages: 79-80. 10.1109/MIE.2016.2616027.
 19. M. Jasinski, P. Majtczak and A. Malinowski, „Fuzzy logic in decision support system as a simple Human/Internet of Things interface for shunt active power filter”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. Volume 64, Issue 4, Pages 877–886, ISSN (Online) 2300-1917, DOI: https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0096, December 2016.
 20. S. Piasecki, R. Szmurlo, J. Rabkowski, M. Jasinski, „Dedicated system for design, analysis and optimization of the AC-DC converters”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. Volume 64, Issue 4, Pages 897–905, ISSN (Online) 2300-1917, DOI: https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0098, December 2016, (IF=1.087 podano za rok 2015 ostatni dostępny w ).
 21. M. T. Korzeniewski, K. Kulikowski, J. Zakis, M. Jasinski, A. Malinowski, „Implementation of a Web-based remote control system for qZS DAB Application using low-cost ARM platform”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. Volume 64, Issue 4, Pages 887–896, ISSN (Online) 2300-1917, DOI: https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0097, December 2016. (IF=1.087 podano za rok 2015 ostatni dostępny w ).
 22. N. Müller, S. Kouro, M. Malinowski, C. A. Rojas, M. Jasinski and G. Estay, „Medium-Voltage Power Converter Interface for Multigenerator Marine Energy Conversion Systems,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 2, pp. 1061-1070, Feb. 2017, doi: 10.1109/TIE.2016.2615276.
 23. M. Jasinski, „IECON 2016 Summary [Students and Young Professionals News],” in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 11, no. 1, pp. 81-83, March 2017.
 24. M. Jasinski, „Student Paper Travel Assistance Program [Students and Young Professionals News],” in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 11, no. 2, pp. 69-74, June 2017. doi: 10.1109/MIE.2017.2694614
 25. M. Jasinski, „The Students and Young Professionals Activity Committee [Students and Young Professionals News],” in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 11, no. 3, pp. 61-62, Sept. 2017. doi: 10.1109/MIE.2017.2726278
 26. K. R. R, K. Gopakumar, M. Boby, M. Malinowski and M. Jasinski, „A 24-Sided Voltage Space Vector Based IM Drive with Low-Order Harmonic Elimination for the Full Speed Range,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 11, pp. 8437-8445, Nov. 2017. doi: 10.1109/TIE.2017.2701781.

Czasopisma

 1. M. Malinowski, M.P. Kazmierkowski, and M. Jasinski, “Virtual Flux based Direct Power Control of Tree-Phase PWM Rectifiers,” Electrical Power Quality and Utilization, Volume VII, Sheet 1, Year 2001, pp. 129–138.
 2. M. Jasiński, M. Liserre, and M. P. Kaźmierkowski, „Regulator rozmyty w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM,” Przegląd Elektrotechniczny, 2’ 2003,  pp. 101-104, (in Polish).
 3. M. Jasinski, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, „Napędy indukcyjne zasilane w układzie prostownik PWM /falownik PWM ze sterowaniem wektorowym” (ang. Adjustable speed drivers with PWM rectifier on the input and induction motor on the output), Przegląd Elektrotechniczny, r. 81 Nr 6/2005, str. 1-5.
 4. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, M. Zelechowski, ”Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor”, Recent Developments of Electrical Drives Best papers from the international Conference on Electrical Machines ICEM’04, Springer, 2006, pp. 261-274.
 5. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen ”Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Generator Subset in Wave-to-Wire Power Train for Renewable Energy System – Wave Dragon MW”, WSEAS Transactions on Power Systems, Issue 10, Volume 1, October 2006, ISSN1790-5060, pp. 1681 – 1688.
 6. M. Jasinski, M.P. Kazmierkowski, “Direct Power and Torque Control of AC/DC/DC Converter-Generator Subset for Renewable Sea Wave Energy System – Wave Dragon MW”, Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems, Edited by T. Orlowska-Kowalska, OWPWr. ISBN 978-83-7493-344-5, 2007, pp. 434-452.
 7. M. Kazmierkowski, M. Jasinski, M. Malinowski, T. Platek, S. Stynski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, ”Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Proceedings of Electrotechnical Institute, Issue 231, 2007, pp. 6-16.
 8. M. P. Kaźmierkowski, M. Jasinski, Hans Ch. Sorensen, „Ocean Waves Energy Converter – Wave Dragon MW”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, vol. 84 issue: pp. 8-13, 2008,.
 9. G. Błajszczak, M. Wasiluk-Hassa, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, „Współczesne systemy przesyłu energii prądem stałym HVDC”, ELEKTRO-ENERGETYKA Współczesność i rozwój,1 [7] 2011, ISSN 2080-8593, p. 23-41.
 10. K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał, M. Jasiński, „Sterowanie przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej z magazynem energii w sieciowym i autonomicznym trybie pracy” (ang. Control of wind turbine AC-DC-AC converter under grid-connected and islanding operation mode), Przegląd Elektrotechniczny, vol. 88, issue: 04B, pp. 198-203, 2012.
 11. S. Piasecki, M. Jasiński „Aktywny przekształtnik sieciowy dedykowany dla źródeł rozproszonych z funkcją kompensacji wyższych harmonicznych” (ang. Grid connected converter with harmonics compensation functionality for distributed systems), Przegląd Elektrotechniczny, vol 2012, nr 12b, str.279-283.
 12. K. Antoniewicz, M. Jasiński, S. Styński, „Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface – modulation and MPPT issues”, Przegląd elektrotechniczny, R. 88 nr 12a/2012, pp. 23-29.
 13. K. Gedroyć, D. Sobczuk, Ł. Zyskowski, M. Żelechowski, M. Jasiński, „Chłodzony wodą zasilacz prądu stałego do zasilania magnetronu” (ang. Water cooled dc power supply for magnetron), Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 nr 12a/2012, pp. 43-48.
 14. G. Wrona, M. Jasinski, „AC-DC Converter with Asymmetrical Higher Harmonics Compensation Function in Sustainable AC Grid”, Electrical, Control and Communication Engineering. Volume 2, Issue 1, Pages 5–13, ISSN (Online) 2255-9159, ISSN (Print) 2255-9140, DOI: https://doi.org/10.2478/ecce-2013-0001, May 2013
 15. S. Piasecki, R. Szmurło, M. Jasiński, „Design of AC-DC Grid Connected Converter using Multi-Objective Optimization”, The Scientific Journal of Riga Technical University – Electrical, Control and Communication Engineering, Vol. 5., ISSN 2255-9140, pp. 11-19, 01.2014, 2014, https://ecce-journals.rtu.lv/article/view/556/403
 16. Antoniewicz K., Jasiński M., „Nowe sterowanie predykcyjne 3-poziomowym 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym – zastosowanie modelu o ograniczonej liczbie stanów”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 92 NR 4/2016 pp. 74-78, doi:10.15199/48.2016.04.18

Praca dokotorska

 1. Jasinski, M. Direct power and torque control of ac/dc/ac converter-fed induction motor drives, Faculty of Electrical Engineering, PhD. Thesis, Warsaw University of Technology, 2005

Konferencje międzynarodowe (International Conferences)

 1. M. Malinowski, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, „Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation”, In. Proc. of the EPE-PEMC 2002, Dubrovnik & Cavtat, Croatia, na CD-ROM T6-045, 9-11 IX 2002 r,.
 2. M. Jasinski, M. Liserre, F. Blaabjerg, M. Cichowlas, „Fuzzy Logic Current Controller for PWM Rectifiers”, In. Proc. of the IECON’02, Sevilla, Spain, na CD-ROM SF-006578, 5-8 listopada 2002 r.
 3. M. Cichowlas, M. Malinowski, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, “DSP Based Direct Power Control for three-phase PWM Rectifier with Active Filtering Function”, In. Proc. of the ISIE’03, June 09-11, Brasil, Rio de Janejro, BF-000011, on-cd.
 4. M.P.Kaźmierkowski, M. Cichowlas, M. Jasiński “Artificial Intelligence Based Controllers for Industrial PWM Power Converters”, In. Proc. of the INDIN’03, 21-24 August, 2003, Banff, Alberta, Canada, on-cd.
 5. M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, M. Jasiński “Novel active filtering function for DPC based three-phase PWM rectifier”,  In. Proc. of the EPE’03, 2- 4 September, France, Toulouse, 0642, on-cd.
 6. M. Jasinski, D. Swierczynski, M. P. Kazmierkowski „Novel Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter”, In Proc. of the ISIE 2004 Conf., 4-7 May, Ajaccio, France, pp.1147- 1152.
 7. M. Jasinski, M. Cichowlas, M. P. Kazmierkowski „Direct Control for AC/DC/AC Converter- fed Induction Motor with Active Filtering Function”, In Proc. of the EPNC 2004, Conf., 28-30 June, Poznan, Poland, pp. 103-105.
 8. M. Jasinski,  M. P. Kazmierkowski, M. Zelechowski „Unified Scheme of Direct Power and Torque Control for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter- Fed Induction Motor”, In Proc. of the EPE- PEMC, 2- 4 September, Riga, Latvia, (A31206 on CD).
 9. M. Jasinski,  M. P. Kazmierkowski, M. Zelechowski „Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC converter- Fed Induction Motor”, In. Proc. of the ICEM, 5- 8 September 2004, Kraków, Polska, (901, on CD)
 10. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski „Sensorless Direct Power and Torque Control of PWM Back-To-Back Converter-Fed Induction Motor”, In. Proc. of the IECON, 2- 6 November 2004, Busan, Korea, (P1608)
 11. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski „Direct power constant switching frequency control of AC/DC/AC converter-fed induction motor”, In. Proc. of the ICIT, 8- 10 December 2004, Hammamet, Tunisia, (TF-003104) – nagrodzony “Best Presentation”
 12. M. Jasinski, P. Antoniewicz and M. P. Kazmierkowski, „Vector control of PWM rectifier – inverter fed induction machine – a comparison,” IEEE Compatibility in Power Electronics, 2005., 2005, pp. 91-95, doi: 10.1109/CPE.2005.1547551
 13. M. Jasinski, „Direct Power and Torque Control for AC/DC/AC Converter with Reduced DC-link Capacitor”, for PELINCEC Conf., 17-19 Październik 2005, Warszawa, Polska, (na CD)
 14. P. Antoniewicz, M. Jasinski and M. P. Kazmierkowski, „AC/DC/AC Converter with Reduced DC Side Capacitor Value,” EUROCON 2005 – The International Conference on „Computer as a Tool”, Belgrade, 2005, pp. 1481-1484, doi: 10.1109/EURCON.2005.1630244
 15. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, ”Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter with Induction Generator for Renewable Energy System – Wave Dragon MW”, Power 2006 WSEAS Conference, (na CD).
 16. M. Jasinski, D. Swierczynski and M. P. Kazmierkowski, „Direct Active and Reactive Power Control of AC/DC/AC Converter with Permanent Magnet Synchronous Generator for Sea Wave Converter,” 2007 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Setubal, Portugal, 2007, pp. 78-83, doi: 10.1109/POWERENG.2007.4380194
 17. M. Jasinski, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, H.C. Sorensen, E. Friis-Madsen, D. Swierczynski, “Control of AC/DC/AC Converter for Multi MW Wave Dragon Offshore Energy Conversion System”, ISIE 4-7 June 2007, Vigo, Spain, pp.2685-2690.
 18. M. Jasinski, „Vector Control of AC/DC/AC Converter – Generator Subset in Wave-to-Wire Power Train for Wave Dragon MW,” EUROCON, 2007. The International Conference on „Computer as a Tool”, Warsaw, 2007, pp. 1324-1327, doi: 10.1109/EURCON.2007.4400613
 19. A. Sikorski, M. Korzeniewski, A. Ruszczyk, M. P. Kazmierkowski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, M. Jasinski, „A comparison of properties of direct torque and flux control methods (DTC-SVM, DTC-δ, DTC-2×2, DTFC-3A),” EUROCON, 2007. The International Conference on „Computer as a Tool”, Warsaw, 2007, pp. 1733-1739, doi: 10.1109/EURCON.2007.4400686
 20. M. Jasinski, W. Knapp, M. Faust, E. Fris-Madsen, „The Power Takeoff System of the Multi-MW Wave Drgon Wave Energy Converter”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD).
 21. J. Tedd, J.P. Kofoed, M. Jasinski, A. Morris, E. Friis-Madsen, R. Wisniewski, J.D. Bendtsen, „Advenced Control Techniques for WEC Wave Dragon”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD).
 22. Z. Zhou, H. Ch. Sorensen, M. Jasinski, M. Malinowski, W. Knapp, J. MacEnri, E. Fris-Madsen, L. Christiansen, I. Masters, P. Igic „A Frequency Converter Control Strategy for a MW Wave Energy Take-off System”, EWTEC, 11-13 September 2007, Portugal, Porto, (On- CD).
 23. P. Antoniewicz, M. P. Kazmierkowski and M. Jasinski, „Comparative study of two Direct Power Control algorithms for AC/DC converters,” Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering, 2008. SIBIRCON 2008. IEEE Region 8 International Conference on, Novosibirsk, 2008, pp. 159-163, doi: 10.1109/SIBIRCON.2008.4602576
 24. K. Rothenhagen, M. Jasinski and M. P. Kazmierkowski, „Grid connection of multi-Megawatt clean Wave energy power plant under weak grid condition,” Power Electronics and Motion Control Conference, 2008. EPE-PEMC 2008. 13th, Poznan, 2008, pp. 1904-1910, doi: 10.1109/EPEPEMC.2008.4635543
 25. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, M. Bobrowska, „Control Of AC-DC-AC Converter For Variable Speed Energy Generation Under Unbalanced And Distorted Voltage Conditions”, Konferencja: Nowoczesne urządzenia zasilające, 18-20 marca 2009, Kazimierz Dolny.
 26. M. Jasinski, P. Okon, and M. P. Kazmierkowski „Control of Grid-Interfacing AC-DC-AC Converter for Variable Speed Energy Generation under Unbalanced and Distorted Voltage Conditions”, EVER 2009, 26-29. 03. 2009, Monaco, on-CD -124. (Awarded)
 27. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, M. Bobrowska and P. Okon, „Control of AC-DC-AC converter under unbalanced and distorted input conditions,” 2009 Compatibility and Power Electronics, Badajoz, 2009, pp. 139-145, doi: 10.1109/CPE.2009.5156026 (cytowany w patencie Vestas Amit Kumar Gupta at.al., Singapur Jul. 28,2015)
 28. M. P. Kazmierkowski and M. Jasinski, „Power electronics for renewable sea wave energy,” Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2010 12th International Conference on, Basov, 2010, pp. 4-9, doi: 10.1109/OPTIM.2010.5510476
 29. M. Jasinski, G. Wrona and M. P. Kazmierkowski, „AC-DC-AC converter with induction machine-modeling and implementation on floating point dsp as a cost effective interface for renewable energy applications,” 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Bari, 2010, pp. 620-625, doi: 10.1109/ISIE.2010.5637611
 30. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski and M. Bobrowska-Rafal, „AC-DC-AC converter with grid voltage dips mitigation,” Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), 2010 14th International, Ohrid, 2010, pp. T11-69-T11-74, doi: 10.1109/EPEPEMC.2010.5606800
 31. G. Błajszczak, M. Wasiluk-Hassa, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, „Przegląd współczesnych systemów przesyłu energii prądem stałym HVDC”, Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, APE 2011, 8-10 Czerwca, Jurata 2011, p. 41-52.
 32. M. P. Kazmierkowski and M. Jasiński, „Power electronic grid-interface for renewable ocean wave energy,” 2011 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE), Tallinn, 2011, pp. 457-463, doi: 10.1109/CPE.2011.5942273
 33. K. Gedroyc, D. Sobczuk, L. Zyskowski, M. Zelechowski and M. Jasinski, „State of the art fully water cooled plasma DC generator with ultra fast arc quenching circuit for photovoltaic applications,” 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdansk, 2011, pp. 414-418, doi: 10.1109/ISIE.2011.5984194
 34. K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał, S. Piasecki and M. Jasinski, „Coordinated control of grid-connected three-level NPC converter under distorted grid voltage,” 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdansk, 2011, pp. 1011-1016, doi: 10.1109/ISIE.2011.5984298
 35. M. Jasinski, K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał, S. Piasecki, „Grid Interfacing of Distributed Sources by Three-Level BtB NPC Converter with Energy Flow Control”, Workshop on Power Electronics in Industrial Applications and Renewable Energy PEIA 2011, 2-4 November 2011, Doha, Qatar, pps. 169-174.
 36. M. Jasinski, K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał and S. Piasecki, „Grid interfacing of distributed energy sources by three-level BtB NPC converter under distorted grid voltage,” Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE), 2011 Workshop on, Munich, 2011, pp. 30-35, doi: 10.1109/PRECEDE.2011.6078684
 37. K. Antoniewicz, M. Jasinski and S. Stynski, „Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface – modulation and MPPT issues,” Industrial Electronics (ISIE), 2012 IEEE International Symposium on, Hangzhou, 2012, pp. 1985-1990, doi: 10.1109/ISIE.2012.6237397
 38. S. Piasecki, M. Jasiński, G. Wrona and W. Chmielak, „Robust control of grid connected AC-DC converter for distributed generation,” IECON 2012 – 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, Montreal, QC, 2012, pp. 5840-5845, doi: 10.1109/IECON.2012.6389129 (awarded)
 39. G. Wrona, M. Jasinski, “Asymmetrical Higher Harmonics Compensation in Grid Connected AC-DC Converter Control”, on 13th International Symposium Typical Problems in the field of electrical and power engineering, Doctoral School of Energy and Geotechnology II, Parnu, Estonia 14-19.01.2013, pp. 126-131. ISBN978-9985-69-054-3.
 40. S. Piasecki, R. Szmurło, M. Jasiński, „Brief View of Multi-Objective Optimization Approaches Used for Design AC-DC Power Electronics Converters”, 14th International Symposium “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING”, ISSN 978-9985-69-055-0, pp. 185-192, Styczeń.
 41. R. Smolenski, M. Jasinski, M. Jarnut, J. Bojarski and C. Cecati, „Compensation of CM voltage in systems consisting of interleaved AC-DC converters,” 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Istanbul, 2014, pp. 1996-2001, doi: 10.1109/ISIE.2014.6864923
 42. K. Antoniewicz, M. Jasiński and M. P. Kaźmierkowski, „Model predictive control of three-level four-leg flying capacitor converter operating as Shunt Active Power Filter,” 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Seville, 2015, pp. 2288-2294, doi: 10.1109/ICIT.2015.7125435
 43. K. Antoniewicz and M. Jasinski, „Experimental comparison of hysteresis based control and finite control state set Model Predictive Control of Shunt Active Power Filter, „Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2015, Kielce, 2015, pp. 1-6, doi: 10.1109/WZEE.2015.7394019
 44. L. Zajac, M. Malinowski, S. Stynski and M. Jasinski, „A new current control of High Instantaneous Power Impulse Converter,” Industrial Electronics Society, IECON 2015 – 41st Annual Conference of the IEEE, Yokohama, 2015, pp. 000042-000047, doi: 10.1109/IECON.2015.7392962
 45. K. Antoniewicz, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski and M. Malinowski, „Experimental research on model predictive control of 3-level 4-leg Flying Capacitor Converter operating as Shunt Active Power Filter,” Industrial Electronics Society, IECON 2015 – 41st Annual Conference of the IEEE, Yokohama, 2015, pp. 000036-000041, doi: 10.1109/IECON.2015.7392961
 46. M. Sedlak, S. Stynski, M. Malinowski, M. Jasinski, G. Benysek and R. Smolenski, „Stress free shore to ship (S2SP) electrical power networks synchronization,” 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Bydgoszcz, 2016, pp. 244-249, doi: 10.1109/CPE.2016.7544193
 47. L. Zajac, M. Malinowski, S. Stynski and M. Jasinski, „A new topology of high instantaneous power impulse converter,” 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Bydgoszcz, 2016, pp. 319-324, doi: 10.1109/CPE.2016.7544207
 48. K. Gedroyc and M. Jasinski, „All-SiC 5 kW/50 kHz three-phase hybrid rectifier with reduced input current harmonics,” 2017 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’17 ECCE Europe), Warsaw, 2017, pp. P.1-P.10. doi: 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099276,

Konferencje krajowe (Domestic Conferences)

 1. M. Jasiński (Angielczyk), M. Malinowski, D. Świerczyński, „Stanowisko laboratoryjne oparte o kartę DSP do sterowania prostownikiem PWM oraz falownikiem zasilającym silnik PMSM”, MiS’2000, 11-14.09.2000, Kamień Śląski, Polska, str.480-487.
 2. M. Malinowski, M. Jasinski, “DSP Implementation of Sensorless Control Strategies Based on Virtual Flux for PWM Rectifier”, In. Proc. of the Energy Saving in Electrical Engineering Conference, May 2001, Warsaw, pp.335-339.
 3. M. Jasiński, M. Liserre, M.P. Kaźmierkowski, „Regulator rozmyty w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM”, In. Proc. of the MiS-2 Modelowanie i Symulacja,  str. 509-517, 24-28 Czerwca 2002 r.
 4. M. Jasiński, D. Świerczyński, M. P. Kazmierkowski, M. Żelechowski “Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter- Fed Induction Motor”, In. Proc. of the SENE’03, 19- 21 Listopad, 2003, Łódź, Polska, str. 179-185.
 5. P. Antoniewicz , M. Jasinski, „Przekształtnik AC/DC/AC ze zmniejszoną wartością kondensatora w obwodzie pośredniczącym”, Materiały konf. PES-2, 20 – 24 Czerwiec 2005, Zakopane, Polska, TOM I, str.13-20.
 6. M. Kazmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, ”Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Elektrotechnika 2006 Conference, (na CD).
 7. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, H. Ch. Soerensen, ”Ocean Energy Converter – Wave Dragon MW”, X International Scientifically-Technical Conference, Zakopane 14-16 Marzec 2007, ISBN 83-918709-7-9 pp. 15.1 – 15.11.
 8. M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, “Sterowanie wektorowe podsystemu przemiennik częstotliwości AC/DC/AC-generator w elektrowni na fale morskie Wave Dragon MW”, PES-6, 18-22 June 2007, Koscielisko, Polska, pp.21-24
 9. M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, “Wave Dragon MW – Sea Wave Energy System”, PPEEm 2007, Wisla, Polska, pp.263-268.
 10. A. Sikorski, A. Ruszczyk, M. Korzeniewski, M. P. Kazmierkowski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, M. Jasinski, „Porównanie właściwości metod bezpośredniej regulacji strumienia i momentu (DTC-SVM, DTC-, DTC-2×2)”, SENE, 21-23 November 2007, Lodz, Polska, pp. 427-432.
 11. P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński,  „Porównanie dwóch algorytmów bezpośredniego sterowania mocą dla trójfazowego przekształtnika AC/DC”, Konferencja krajowa MIS 2008, 23-27 czerwca 2008, Kościelisko.
 12. K. Rafał, M. Bobrowska-Rafał, M. Jasiński, „Sterowanie przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej z magazynem energii w sieciowym i autonomicznym trybie pracy” (ang. Control of wind turbine AC-DC-AC converter under grid-connected and islanding operation mode), Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE 2011, 16-18 Listopada, Łódź, Polska, materiały konferencyjne na CD, stron 6.
 13. Piasecki S., Jasinski M. „Kompensacja wyższych harmonicznych przy wykorzystaniu  regulatorów rezonansowych dla przekształtnika dwupoziomowego będącego interfejsem między siecią a źródłami rozproszonymi” MSiZwT 2012, „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice”, Kościelisko 2012
 14. Antoniewicz K., Jasiński M.         „Nowe sterowanie predykcyjne 3-poziomowym 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym – zastosowanie modelu o ograniczonej liczbie stanów”, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym „SENE 2015″, I, pp. 1-6, Listopad 2015.
 15. Majtczak P., Jasiński P., „Fuzzy logic for harmonic reduction as a simple human/internet of things interface of shunt active power filter”, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym „SENE 2015″, I, pp. 1-7, Listopad 2015.

Inne

 1. M. Jasinski, M. Malinowski, “DSP Implementation of Control Strategies for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives”, In. Proc. of the I Summer Seminar on Nordick Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives August 2001, Denmark, pp. 81-85.
 2. M. Jasiński, D.Świerczyński, M.P.Kaźmierkowski, M.Malinowski “Direct Control of an ac-dc-ac converter”, In. Proc. of the III Summer Seminar on Nordick Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives, June 21-23, 2003, Zegrze, Poland, str.33-39.
 3. M. Jasiński, D. Świerczyński, M.P. Kaźmierkowski, M.Malinowski “Direct Torque and Power Control of an ac-dc-ac converter”, In. Proc. of the V Power Electronics Seminar, 7-8 July, 2003, Berlin, Niemcy.
 4. M. Jasinski „Direct power flow control of a back-to-back converter fed induction motor”, In Proc. of the Norfa Summer Seminar 2004 Conf., 4- 6 June, Tallinn, Estonia, pp.11- 17.
 5. M. Jasinski, P. Antoniewicz, „Vector Control of PWM Rectifier – Inverter Fed Induction Motor – A Comparison”, In. Proc. of the NorFa Summer Seminar, 2- 4 Wrzesień, Jurata, Polska, str. 97-101

Powrót