Mariusz Malinowski

prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-51-24
fax (+48 22) 625-66-33
malin@isep.pw.edu.pl
m.malinowski@ieee.org


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji


Życiorys zawodowy.

W 1997r. ukończył z wynikiem celującym studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej specjalizując się w zakresie energoelektroniki i informatyki przemysłowej. Za pracę tę uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i Polską Sekcję IEEE.

Od 1998 był doktorantem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (PW). W trakcie studiów doktoranckich był na półrocznym stypendium w Aalborg University (Dania) w ramach programu Danfoss Professor Program oraz miesięcznym stypendium w University of Nevada, Reno (USA) w ramach polsko – amerykańskiego projektu NSF pt. „Control techniques for environment – friendly and energy-efficient power electronic converters„. W roku 2000 otrzymał wyróżnienie za udział w pracach zespołu Politechniki Warszawskiej nagrodzonego Nagrodą Rektora stopnia I oraz nagrodę na konferencji IECON’2000 w Nagoi (Japonia) za publikację „Simulation Study of Virtual Flux Based Direct Power Control for Three-Phase PWM Rectifiers„. W latach 2001/02 był Stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (Program START). Doktorat z wyróżnieniem uzyskał w 2001. Za rozprawę doktorską pt. „Sensorless control strategies for three-phase PWM rectifiers” otrzymał w roku 2002 Nagrodę Siemensa.

Od roku 2002 jest adiunktem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W latach 2003-2010 otrzymał: stypendium FNP dla młodych doktorów (Program KOLUMB) – w ramach którego wyjechał na roczne stypendium do Technical University of Berlin (2003), nagrodę Ministra Edukacji i Sportu za udział w książce „Control in Power Electronics -Selected Problems” (2003), nagrodę za najlepszy artykuł posterowy „Active Filtering Function of Three-Phase PWM Boot Rectifier” na konferencji EPE-PEMC`2004 (2004), nagrodę indywidualną II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej (2005), Nagrodę Badawczą Siemensa (2007), nagrodę indywidualną II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej (2007), nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia badawcze (2008) i nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej (2009). Dr Mariusz Malinowski brał udział we wdrożeniu napędu falownikowego o bezpośrednim sterowaniu momentem, który otrzymał: wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Grand Prix im. Prof. Roberta Szewalskiego na Targach Nauki i Techniki TECHNICON, Złoty Medal na Targach Automaticon, Złoty Medal podczas 35 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Nowej Techniki i Produktów w Genewie, Brązowy Medal na 56 Światowych Targach Wynalazczości – Badań Naukowych i Nowych Technologii w Brukseli i Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008. W trakcie swojej pracy odbył staże na następujących uczelniach: University of Cergy-Pontoise (Francja), University of Federico Santa Maria (Chile), ENSEEIHT – Laplace (Tuluza- Francja), ETH Zurich (Szwajcaria) i University of Aalborg (Dania).

Opublikował 24 artykuły w czasopismach (z czego 12 w IEEE Transaction on Industrial Electronics, IEEE Transaction on Power Electronics i IEEE Transaction on Industry Application) i ponad 70 referatów konferencyjnych. Jest również twórcą uznanych przez Urząd Patentowy RP trzech zgłoszeń patentowych oraz współautorem rozdziałów w monografiach pt. „Control in Power Electronics – Selected Problems” (Academic Press – USA) i “Industrial Electronics Handbook” (Taylor & Francis Group – USA).

Działalność organizacyjna

 • Redaktor naczelny czasopisma IEEE Industrial Electronics Magazine http://ieee-ies.org/index.php/pubs/magazine, wczesniej redaktor pomocniczy (2007-2009)
 • Redaktor pomocniczy w IEEE Transaction on Industrial Electronics http://tie.ieee-ies.org/
 • współorganizator jako „Track Chair” 10 międzynarodowych konferencji IEEE (m.in. USA, Francja, Hiszpania, Australia)
 • kierownik Laboratorium Przekształtników I
 • AdCom Member w stowarzyszeniu IEEE Industrial Electronics Society (IES)
 • Odpowiedzialny za sprawy studenckie w IEEE IES (2005-2009)
 • Sekretarz Polskiej Sekcji IEEE w latach 2002-2005
 • Odpowiedzialny za sprawy członkowskie w Polskiej Sekcji IEEE w latach 2006-2009
 • Członkostwo w Klubie Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Członek TRC (Technical Reference Committee) w Vestas Power Program

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Aalborg University(Dania) – 6 m-cy (1999 r.) – w ramach Danfoss Profesor Program
 • University of Nevada (USA) – 2 miesiące (2000/2001 r.)  - w ramach grantu NSF
 • Technische Universitat Berlin TU (Niemcy) – 1 rok (2003/2004 r.) – Stypendium FNP
 • University of Cergy-Pontoise (Francja) – 2 tygodnie (2008) – profesor wizytujący
 • University of Federico Santa Maria (Chile) – 2 tygodnie (2008) – profesor wizytujący
 • ENSEEIHT – Laplace (Tuluza- Francja) – 1 miesiąc (2009) – profesor wizytujący
 • ETH Zurich (Szwajcaria) – 4 miesiące (2009/2010)– stypendium PW “Kapitał Ludzki”
 • Aalborg University(Dania) – 1 miesiąc (2010)- w ramach Vestas Power Program

Powrót


Patenty.

[3] Z. Goryca, M. Malinowski „Wolnoobrotowa prądnica do elektrowni wiatrowej” P-392342,

2010

[2] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, „Układ bezpośredniego sterowania mocą

trójfazowego prostownika PWM” – zgłoszenie patentowe RP P. 354437, 2002.

[1] M. Malinowski „Modulator wektorowy szerokości impulsów przekształtnika” P.340113, 2000

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

 • Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej (2009)
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia badawcze (2008).
 • Nagroda Badawcza Siemensa (zespołowa) – rok 2007
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej – rok 2007
 • Udział we wdrożeniu produktu, który otrzymał:
  • - wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Premiera RP „”Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego”(2006r.)
  • - Grand Prix im.Prof. Roberta Szewalskiego na Targach Nauki i Techniki TECHNICON 2005
  • - Złoty Medal na Targach Automaticon 2006.
  • - Złoty Medal na Targach innowacyjności w Genewie 2006.
  • - Brązowy Medal na Targach Brukseli 2006.
  • - Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej – rok 2005
 • Nagroda za najlepszy artykuł posterowy „Active Filtering Function of Three-Phase PWM Boot Rectifier” na konferencji EPE-PEMC`2004, Riga, Latvia – rok 2004.
 • Stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych doktorów (program Kolumb) – rok 2003
 • Nagroda Ministra Edukacji i Sportu za udział w książce „Control in Power Electronics -Selected Problems” – rok 2003
 • Nagroda Siemensa za pracę doktorską pt. „Sensorless control strategies for three-phase PWM rectifiers” -rok 2002
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (program START) – rok 2002
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej – rok 2001
 • Conference Paper Award” IEEE-IECON`00, Nagoya, Japonia – rok 2000
 • Pierwsza nagroda w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i Polską Sekcję IEEE – rok 1997

Powrót


Prowadzone projekty.

1.   „Nowa metoda bezpośredniego sterowania mocą trójpoziomowego przekształtnika DC/AC pracującego na potrzeby elektrowni wiatrowej” 3 T10A 011 26 (grant badawczy), kierownik.

2.   „Prostownik MSI o bezpośrednim sterowaniu mocą z modulatorem wektorowym (55kW-300kW) na bazie procesora sygnałowego” 6 ZR8 2006 C/06710 (grant celowy), kierownik.

3.   „Przekształtnik AC/DC–regulatory predykcyjne” 3T10A05930(grant badawczy),wykonawca

4.   „Badania i rozwój nowej kaskadowej topologii jednofazowego przekształtnika wielopoziomowego MSI” N510 0854 33 (grant badawczy), kierownik

5.   „Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore wave energy converter”" project UE (VI project ramowy), wykonawca

6.   “Rozwój i weryfikacja technicznych i ekonomicznych możliwości przybrzeżnego przekształtnika energii fal morskich MW Wave Dragon na poziomie mocy w zakresie kilku mega watów”, nr 248/6.PRUE/2006/7, wykonawca

7.   „Trójpoziomowy falownik MSI z biegunem zerowym (55kW-630kW) na bazie nowego procesora sygnałowego”; numer projektu 6 ZR8 2008 C/07056; projekt celowy, kierownik

8.   „Kompleksowe rozwiązanie małej zmienno-obrotowej elektrowni wiatrowej z modułem magazynowania energii do zastosowań w energetyce rozproszonej” projekt rozwojowy N R01 0015 06/2009, kierownik

9.   „Opracowanie przekształtników AC/DC dla rozproszonych źródeł energii o zwiększonej odporności na zakłócenia i zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na sieć (typoszereg 5-400 kVA)” projekt rozwojowy N R01 0014 06/2009, wykonawca

10.   „Przekształtnik energoelektroniczny AC/DC/AC umożliwiający współpracę generatora asynchronicznego z turbiną wodną lub wiatrową” N R01 0024 06, wykonawca

11.    Grant dla stypendystów FNP Nr 7/05

12.    „Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego” 6 T10 2003 C/06175 (grant celowy), kierownik

13.     Nowa metoda nieliniowego sterowania silnikiem indukcyjnym-realizacja i badania eksperymentalne” 8 T10A 009 20 (grant badawczy), wykonawca,

14.     „Bezczujnikowy napęd falownikowy na bazie procesorów sygnałowych nowej generacji” 10T100292000C/5286 (grant celowy), wykonawca

15.     ”Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives (NorFa)” – Projekt miedzynarodowy (Finlandia, Szwecja, Dania, Rosja, Polska)

16.     „Nowa metoda bezpośredniego sterowania mocą chwilową prostownika PWM, bez czujników pomiaru napięcia przemiennego” 8 T10A 06519 (grant badawczy), wykonawca

17.     „Nowa metoda bezpośredniego sterowania mocą chwilową prostownika PWM, bez czujników pomiaru napięcia przemiennego” 8 T10A 06519 (grant badawczy), wykonawca,

18.     „Control Techniques for environment – friendly and energy-efficient power electronic converters” – Grant NSF (USA)

19.      ”Analiza i badania symulacyjne metody naturalnej orientacji polowo-zorientowanej do sterowania silnika indukcyjnego klatkowego” 8 T10A 064 15, kierownik projektu,

20.     „Sensorless control strategies for three-phase active rectifier” – Danfoss Professor Programme (Dania)

Powrót


Spis publikacji.

I. Książki i monografie

[2] “Industrial Electronics Handbook” (Taylor & Francis Group – USA) – (współautor rozdziału)

[1] „Control in Power Electronics” (Academic Press – USA) (współautor dwóch rozdziałów)

II. Periodyki (Lista filadelfijska)

[14] F. Huerta, S. Stynski, S. Cóbreces, M. Malinowski, F.J. Rodríguez  “Novel Control of Three-Phase Active Front-End Converter with Compensation of Unknown Grid-Side Inductance” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 58, No. XX, pp. XXXX-XXXX, 2011 – accepted to publication

[13] S. Kouro, M. Malinowski, K. Gopakumar, J. Pou, L.G. Franquelo, B. Wu, J. Rodriguez, M. Perez, J.I. Leon „Recent Advances and Industrial Applications of Multilevel Converters” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 8, pp. 2553-2580, August 2010

[12] M.Malinowski, K. Gopakumar, J. Rodriguez, M. Perez „A Survey on Cascaded Multilevel Inverters” ” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 7, pp. 2197-2206, July 2010

[11] M. Malinowski, S. Styński, W. Kolomyjski, M.P. Kazmierkowski „Control of Three-Level PWM Converter Applied to Variable-Speed-Type Turbines” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 56, No. 1, January 2009, pp. 69-77

[10] M. Malinowski, S. Bernet „A Simple Voltage Sensorless Active Damping Scheme for Three-Phase PWM Converters With an LCL Filter” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 55, No. 4, pp. 1876-1880, April 2008.

[9] L. Asiminoaei, P. Rodriguez, F. Blaabjerg, M. Malinowski „Reduction of Switching Losses in Active Power Filters With a New Generalized Discontinuous-PWM Strategy ” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 55, No. 1, pp. 467-471, January 2008.

[8] D. Krug, S. Bernet, S.S. Fazel, K. Jalili, M. Malinowski „Comparison of 2.3-kV Medium-Voltage Multilevel Converters for Industrial Medium-Voltage Drives” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 54, No. 6, pp. 2979-2992, December 2007.

[7] R. Teichmann, M. Malinowski, S. Bernet „Evaluation of Three-Level Rectifiers for Low Voltage Utility Applications” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 2, pp. 471-482, April 2005.

[6] M. Cichowlas, M. Malinowski, D.L. Sobczuk, M.P. Kaźmierkowski, P.Rodriquez, J. Pou „Active filtering function of tree-phase PWM boost rectifiers under different line voltage conditions” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 2, pp. 410-420, April 2005.

[5] M. Malinowski, M. Jasinski, M. P. Kaźmierkowski, „Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM)” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 2, pp. 447-454, April 2004.

[4] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski „Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation – A Comparative Study” EPE Journal, Vol. 13, No. 2 pp. 28-34, 2003.

[3] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Trzynadlowski „A Comparative Study of Control Techniques for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives” – IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 18, No. 6, pp. 1390-1396, Novemeber 2003.

[2] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Trzynadlowski „Review and comparative study of control techniques for three-phase PWM rectifiers” Mathematics and Computers in Simulation 63, pp. 349-361, ELSEVIER, 2003.

[1] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, S. Hansen, F. Blaabjerg, G. D. Marques „Virtual Flux Based Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifiers”, IEEE Transaction on Industry Application, vol. 37, No. 4, pp. 1019-1027, July/August 2001.

III. Periodyki

[10] Z. Goryca, M. Malinowski „Prądnica do małej, bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej” PEMiNE’2010 opublikowane w „Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe nr 86/2010″ ISSN 0239-3646

[9] Z. Goryca, M. Ziółek, M. Malinowski „Moment zaczepowy wielobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi” SME’2010 opublikowane w „Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe nr 88/2010″ ISSN 0239-3646

[8] M. Jasiński, M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski, H.C. Sorensen, E. Friis-Madsen, L. christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, D. Świerczyński, T. Platek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, „Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range” Proceedings of Electrotechnical Institute, Issue 231, 2007

[7] M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, „A new control strategy for three-phase PWM rectifier with active filtering function” Archives of Electrical Engineering No 3, pp. 291-302, 2003.

[6] M. Malinowski „Adaptive space vector modulation for three-phase two-level PWM rectivier/inverters” Archives of Electrical Engineering No 3, 281-295, 2002.

[5] M. Malinowski „AC-line sensorless control strategies for three-phase PWM rectifiers” Archives of Electrical Engineering No 2, str. 217-236, 2002.

[4] M. Malinowski „Metody sterowania trójfazowym prostownikiem PWM bez czujników pomiaru napięcia przemiennego”, Przegląd Elektrotechniczny`2, str. 2002.

[3] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski – „Nowy modulator adaptacyjny redukuje straty łączeniowe tranzystorowych przekształtników PWM do 50%” – Napędy i sterowanie nr 10, str. 56-58, 2000.

[2] M. Malinowski, D. Sobczuk, M.P. Kaźmierkowski – „Prosta metoda sterowania wektorowego (NFO) silników klatkowych zasilanych z falowników napięcia” – Przegląd Elektrotechniczny 7-8`99, str.169-172, 1999.

[1] M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski, M. Pulkowski – „Nowe podejście do metod modulacji szerokości impulsów w przekształtnikach trójfazowych” – Przegląd Elektrotechniczny 5`99, str.113-119. 1999.

IV. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych

[71] S. Rivera, S. Kouro, P. Cortés, S. Alepuz, M. Malinowski, B. Wu, J. Rodríguez „Generalized Direct Power Control for Grid Connected Multilevel Converters” IEEE-ICIT’2010, Chile

[70] P. Młodzikowski, A. Milczarek, M. Malinowski „Analiza pracy małej elektrowni wiatrowej – praca autonomiczna oraz przy podłączeniu do sieci elektroenergetycznej” Warsztaty doktoranckie 2010, Lublin

[69] S. Stynski, J. San-Sebastian, M. Malinowski, I. Etxeberria-Otadui  „Analysis of Multilevel          PWM Converter Based on FLC Modules for an AC Traction Application” ICIT’09 Australia,

[68] F. Huerta, S. Stynski, S. Cóbreces, M. Malinowski, F.J. Rodríguez „Control of Three-Phase Rectifiers Based on Voltage Equation of the PWM Converter” IECON’09, Portugal, pp-333-338

[67] S. Styński, P. Młodzikowski, M. Sędłak, M. Malinowski „Nowa metoda sterowania i modulacji dla jednofazowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale” PES-7 Kościelisko, 2009.

[66] S. Styński, M. Malinowski „Badania symulacyjne jednofazowych wielopoziomowych przekształtników kaskadowych DC/AC z wyjściowym filtrem LC” MiS-5, Kościelisko, str. 45-48

[65] M. Malinowski, S. Styński, M. P. Kaźmierkowski „Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converter Based on FLC Modules with LC Output Sine Filter” IEEE-ISIE’08, Cambridge, UK

[64] M. Malinowski, S. Styński, M. P. Kaźmierkowski „Comparison of Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converters with LC Output Sine Filter” EPNC’08, Lille, France

[63] M. Twerd, J. Załęcki, R.Jacukowicz, M. Malinowski, D. Kopczak „Современный Четырехквадратный Преобразователь С Шимуправленем И Синусоидальной Формой Тока, Потребляемово из Сети”  ПАЗ’08 – Krym, Ukraina, str. 401-403

[62] M. Jasiński, M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski, H.C. Sorensen, E. Friis-Madsen, D. Świerczyński  „ Control of AC/DC/AC Converter for Multi MW Wave Dragon Offshore Energy Conversion System”, IEEE-ISIE’07, Vigo, Spain, pp.2685-2690

[61] G. D.Marques, F. Pires, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski „An Improved Synchronous reference Frame metod for Active Filters” IEEE-Eurocon, Warsaw, Poland, pp. 2564-2569

[60] M. Malinowski, S. Styński “Simulation of Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converters” IEEE-Eurocon, Warsaw, Poland, pp. 1524-1529

[59]S. Stynki, W. Kołomyjski,, M. Malinowski, ” Badania symulacyjne w programie Saber układu sterowania trójpoziomowym przekształtnikiem DC/AC „, MIS-4, Kościelisko, Polska, pp. 173-180

[58]M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki ” Control of Variable-Speed Type Wind Turbines Using Direct Power Control Space Vector Modulated 3-Level PWM Converter „, ICIT`2006, Mumbai, India, pp. 1516-1521

[57]A. López de Heredia, P. Antoniewicz, I. Etxeberria-Otadui, M. Malinowski, S. Bacha „A Comparative Study Between the DPC-SVM and the Multi-Resonant Controller for Power Active Filter Applications „, ISIE`2006, Montreal, Canada, pp. 1058-1063

[56]D. L. Sobczuk, M. Malinowski, ” Feedback Linearization Control of Inverter Fed Induction Motor – with Sliding Mode Speed and Flux Observers „, IECON`2006, Paris, France, pp. 1299-1304

[55]M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki ” DSP/FPGA Control for Variable-Speed Wind Turbines „, IECON`2006, Paris, France, pp. 5161-5166

[54]A. López de Heredia, I. Etxeberria-Otadui, M. Malinowski, S. Bacha, D. Roye „Comparison of Integrator-based and Dead-Beat Controllers for Shunt Power Active Filters „, IECON`2006, Paris, France, pp. 2329-2334

[53]M. P. Kazmierkowski, R. Bracha, M. Malinowski ” Web Based Teaching of Pulse Width Modulation Methods for Three-Phase Two-Level Converters” EPE-PEMC`2006, Portoroz, Slovenia, pp.2134-2139

[52]M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki „Advanced DSP Control of 3-level DC/AC Converter for Variable-Speed PMSG” EPE-PEMC`2006, Portoroz, Slovenia, pp.889-894

[51]M. Kazmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, „Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Elektrotechnika 2006 Conference, (na CD)

[50]W. Kołomyjski, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski „Adaptive Space Vector Modulator for Three-Level NPC PWM Inverter-Fed Induction Motor ” AMC`2006, Istanbul, Turkey, pp.523-528

[49]. Malinowski M., Szczygieł W., „Active Damping of Resonance in PWM converter with LCL filter – simulation study”, NorMUD`05, 2-4.09.2005, Gdańsk -Jurata, Poland, pp.91-96.

[48]. M. Malinowski, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet „New Simple Active Damping of Resonance in Three-Phase PWM Converter with LCL Filter” ICIT 2005, Hong Kong, pp. 861-865

[47]. K. Jalili, M. Malinowski, S. Bernet „Current Controller Design for a Rotor Flux Controlled High Speed Induction Motor Drive Applying Two-Level Voltage Source Converter with Sine LC-Filter” Pelincec 2005, Warsaw, Poland

[46]. M. Malinowski „Direct Power Control of Three-Level PWM Converter Connecting PMSG with Grid” Pelincec 2005, Warsaw, Poland

[45]. M. Malinowski, W. Szczygiel, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet „Simple Sensorless Active Damping Solution for Three-Phase PWM Rectifier with LCL Filter” IECON 2005, Raleight, USA, pp. 987-991

[44]. K. Jalili D, Krug, S. Bernet, M. Malinowski, B. J. C. Filho „Design and Characteristics of a Rotor Flux Controlled High Speed Induction Motor Drive Applying Two-Level and Three-Level NPC Voltage Source Converters” PESC 2005, Brasil

[43]. M. Malinowski, W. Szczygiel, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet „Sensorless Operation of Active Damping Methods for Three-Phase PWM Converters” ISIE 2005, Dubrovnik, Croatia.

[42]. Kamran Jalili, Mariusz Malinowski, Steffen Bernet, „Rotor Flux Oriented Control of a High Speed Induction Motor Drive Applying a Two-Level Voltage Source Converter with LC- Sine Filter”, EPE`05, 11-14.09.2005, Dresden Germany, on CD.

[41]Malinowski M., „Control of 3-Level NPC Converter Connecting Permanent Magnet Synchronous Generator with Grid”, NorMUD`04, Talin, Estonia.

[40]M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. Żelechowski, P. Wójcik, „Nowy modulator szerokości impulsów w aplikacji przemysłowej”, IX Sympozjum – Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENID`2004, Poznań, Polska

[39]M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, „Modern application of PWM rectifier with filtering function” IEEE International Conference, St. Petersburg, Rosja, 2004.

[38]M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski „Review and comparative study of control techniques for three-phase PWM boost rectifiers” (tutorial) International Conference on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, Riga, Latvia, 2004.

[37]M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, „Active Filtering Function of Three-phase PWM Boost Rectifier” International Conference on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, Riga, Latvia, 2004.

[36]D. Krug, M. Malinowski, S. Bernet „Design and Comparison of Medium Voltage Multi-Level Converters for Industry Application” International Conference on Industrial Application IAS`04, Seattle, USA, 2004.

[35]M. Malinowski, S. Bernet „Simple Control Scheme of Three-Level PWM Converter Connecting Wind Turbine with Grid” International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ`04, Barcelona, Spain, 2004.

[34]M. Malinowski, S. Bernet „Simple Control Scheme of PWM Converter Connecting Wind Turbine with Grid – Simulation Study” Nordic Wind Power Conference NWPC`04, Geteborg, Sweden, 2004.

[33]M. Cichowlas, M. Malinowski „Active Filtering Function of Sensorless Controled Three-Phase PWM Rectifier” , WATAB`03, Aachen,2003.

[32]M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, – „Novel active filtering function of sensorless controlled three-phase PWM rectifier”, III Summer Seminar on Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives, pp. 43-47, Zegrze, 2003.

[31]M. Jasinski, D. Swierczynski, M.P. Kazmierkowski, M. Malinowski, „Direct control of an AC-DC-AC converter” III Summer Seminar on Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives, pp. 33-39, Zegrze, 2003.

[30]M. Zelechowski, M. Malinowski, P. Kaczynski, W. Kołomyjski, M. Twerd, J. Zaleski „DSP Based Sensorless Direct Torque Control – Space Vector Modulated (DTC-SVM) for Inverter Fed Induction Motor Drives”, Problems of Automated Electrodrives Theory and Practice, September 15-20, 2003, Crimea, Ukraine, pp. 90-92

[29]M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, M. Jasiski, – „Novel active filtering function for DPC based three-phase PWM rectifier” – EPE`03, France. [46] Mariusz Cichowlas, Mariusz Malinowski, „Active filtering Function of Sensorless Controlled Three-Phase PWM Rectifier” CPE`03, Gdansk-Sobieszewo, 2003.

[28]M. Malinowski, G. Marques, M.P.Kaźmierkowski – „New Direct Power Control of three-phase PWM AC/DC converters under distorted and imbalanced line voltage conditions” – ISIE`03, Brasil.

[27]M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, M. Jasiski, – „DSP based Direct Power Control for three-phase PWM rectifier with active filtering function” – ISIE`03, Brasil.

[26]M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, F. Blaabjerg, – „Direct Power Control for three-phase PWM rectifier with active filtering function” – APEC`03, USA.

[25]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, „DSP Implementation of Direct Power Control with Constant Switching Frequency for Three-Phase PWM Rectifiers” – IECON`02 Conf. – Spain, str. , 2002.

[24]M. Malinowski, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski „Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation” – EPE-PEMC`02 Conf. – Croatia, str. ,2002.

[23]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski „Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation – Simulation Study” ISIE`02 Conf. – Italy, str. 1114-1118, 2002.

[22]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Trzynadlowski „Review and comparative study of control techniques for three-phase PWM rectifiers” Electrimacs`02 Conf. -Canada, str. ,2002.

[21]M. Jasiński, M. Malinowski „DSP implementation of control strategies for PWM rectifiers in AC Adjustable Speed Drives” Summer Seminar on Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives, Koldkaer Feriecenter, Denmark ,pp.81-85,2001.

[20]M. Malinowski, D. Sobczuk, P. Bronowicz, M. P. Kaźmierkowski ” DSP implementation of Adaptive Modulator For Three-Phase PWM inverter with simplified switching time calculation” SENE`2001, str. 319-326, 2001.

[19]M. Malinowski, A. M. Trzynadlowski, M. P. Kazmierkowski, „A Comparative Study of Control Techniques for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives” IECON`2001, pp. 1114-1118, 2001.

[18]M. Malinowski, D. Sobczuk, P. Bronowicz ” Adaptive Modulator for Three-Phase PWM inverter with Simplified Switching Time Calculations” Energy saving in electrical engineering – conference, str. 340 – 344, 2001.

[17]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, „DSP Implementation of Direct Power Control with Constant M. Malinowski, M. Jasiński, ” DSP Implementation of Sensorless Control Strategies Based on Virtual Flux for PWM Rectifier” Energy saving in electrical engineering – conference, str. 335-339, 2001.

[16]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Trzynadlowski – ” Direct Power Control with Virtual Flux Estimation for Three-phase PWM Rectifiers” – IEEE-ISIE`2000, Puebla, Mexico, pp.442-447, 2000.

[15]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski – „Simulation study of Virtual Flux Based Direct Power Control for Three-Phase PWM Rectifiers” – IEEE-IECON`2000, Nagoya, Japan, str. 2620-2625, 2000.

[14]D. Sobczuk, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski – ” Simple sensorless control of PWM inverter fed induction motor based on neural network” – ICEM`2000, Helsinki, Finland, str. 1163-1167, 2000.

[13]M. Malinowski – „Adaptive modulator for three-phase PWM rectifier/inverter” – EPE-PEMC`2000, Kosiće,Slovak Republik, str. 1.35-1.41, 2000.

[12]M. Cichowlas, D. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, M. Malinowski – „Novel artificial neural network (ANN) based current controller for PWM rectifiers”- EPE-PEMC`2000, Kosiće,Slovak Republik, str. 1.41-1.47, 2000.

[11]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski – „Bezpośrednie sterowanie mocą trójfazowych prostowników MSI bazujące na estymacji wirtualnego strumienia” – EZP`2000, Warszawa-Międzylesie, str. 165-178, 2000.

[10]M. Angielczyk, M. Malinowski, D. Świerczyński – „Stanowisko laboratoryjne oparte o kartę DSP do sterowania prostownikiem PWM oraz falownikiem zasilającym silnik PMSM” – MiS, Kamień Śląski, str. 481-487, 2000.

[9]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski – „DSP implementation of adaptive modulator for three-phase PWM rectifier/inverter” – NORpie/2000, Aalborg, Denmark, str. 288-292, 2000.

[8]M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, S. Hansen, F. Blaabjerg – „Virtual Flux Based Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier” – IEEE-IAS`2000, Roma, Italy, str. 2369-2375, 2000.

[7]S. Hansen, M. Malinowski, F. Blaabjerg, M. P. Kaźmierkowski – „Sensorless Control Strategies for PWM Rectifier” – IEEE-APEC`2000 (Applied Power Electronics Conference), New Orleans – Louisiana, USA, str. 832-838, 2000.

[6]M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski – ” Wpływ wektorów zerowych na sposób modulacji PWM w przekształtnikach trójfazowych” – SENE`99, Łódz – Arturówek, str. 425-432, 1999.

[5]M.P. Kaźmierkowski, M. Malinowski, D.L. Sobczuk, F. Blaabjerg, J.K. Pedersen – „Simplified Stator Flux Oriented Control” – IEEE-ISIE`99 – Bled, Slovenia, str.474-479, 1999.

[4]M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski, M. Pulkowski – ” Modulacja hybrydowa PWM dla przekształtników trójfazowych” – III Sympozjum „Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych”, Kazimierz Dolny, str.101-111, 1999.

[3]M. Malinowski, D.L. Sobczuk, P.Z. Grabowski – „Metoda NFO sterowania silnika klatkowego zasilanego z falownika PWM – teoria i badania” – IV Seminarium Naukowo-Przemysłowe, 1999.

[2]M.P. Kaźmierkowski, M. Malinowski – „Stanowisko badawcze do sterowania w czasie rzeczywistym falownika 3-fazowego przy użyciu DSP-TMS320C31″ – I Ogólnopolskie Seminarium nt. Przemysłowe zastosowania mikroprocesorów – Mikroprocesory w Energoelektronice, Warszawa 1999.

[1]M.P. Kaźmierkowski, M. Malinowski, A. Paluch – „Stanowisko laboratoryjne z DSP do sterowania w czasie rzeczywistym układów falowników MSI zasilających silniki klatkowe”, SENE`97, Łódz – Arturówek, str. 311-316, 1997.

Powrót