Tadeusz Płatek


dr inż. Tadeusz Płatek

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-78-80
fax (+48 22) 625-66-33
platek@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji

Życiorys zawodowy.

Dr inż. Tadeusz Płatek ukończył studia magisterskie w zakresie  automatyki i metrologii elektrycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1978 roku z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na stanowisku asystenta stażysty pod opieką  prof. H. Tuni. W latach 1979-1985 pracował w ISEP  na stanowisku asystenta i starszego asystenta. W 1985 roku obronił pracę doktorską pt. ”Analiza i optymalizacja napędu z silnikiem pierścieniowym dwustronnie zasilanym”. Od tego roku pracuje w ISEP na stanowisku adiunkta, specjalizując się w zakresie kompensacji negatywnego oddziaływania odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą oraz w zakresie sterowania przekształtników wielopoziomowych.

W latach 1988-1990 był stypendystą DAAD w RWTH Aachen.
Uczestniczy również w pracach naukowo-badawczych Zakładu Elektroniki Przemysłowej, realizowanych w ramach  projektów badawczych   zleconych przez Komitet Badań Naukowych. Również w  ramach projektów celowych zleconych przez KBN w ścisłej współpracy z przemysłem brał udział w  opracowaniach i wdrożeniach do produkcji urządzeń energoelektronicznych. Jest współautorem lub autorem kilkunastu patentów oraz ponad trzydziestu publikacji.

Doświadczenia zdobyte w kraju i za granicą.

I. Stypendium DAAD RWTH Aachen  1-17.10.1988

II. Stypendium DAAD RWTH Aachen  1-30.04.1989

III. Stypendium DAAD RWTH Aachen  1-30.08.1990

Współpraca  z  firmą  MEDCOM Sp. z o.o. – udział w opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wielu nowoczesnych urządzeń z dziedziny energoelektroniki. Wybrane opracowania:

[1]Filtr aktywne o mocy kompensacji do 1MVA.

[2]Dwukierunkowe zasilacze  AC/DC z  sinusoidalnym prądem w  sieci napięcia przemiennego mocy 300 kW oraz  zasilacz AC/AC o mocy 750kVA.

[3]Statyczne przetwornice trakcyjne do zasilania urządzeń niskiego napięcia z sieci trakcyjnej WN, w technologii HVIGBT 3,3kV o mocy do 80kW.

[4]Zasilacze WN do pracy w systemach radarowych nowej generacji o mocy impulsowej do 2000kW.

[5]Asynchroniczne napędy do pojazdów kolejowych w technologii HVIGBT 6,5KV o mocy do 500kW.

[6] Przekształtnik podwyższający napięcie 600V na 3000V dla dwusystemowego pojazdu trakcyjnego WKD .

[7]Przetwornica PSM68 dla METRO Warszawa.

[8]Zasilacz trakcyjny ZT600-2UIC do testowania systemów zasilających 15kV i 25kV pojazdu trakcyjnego Pendolino.

Powrót


Patenty.

[1]Dzieniakowski M., Baranecki A., Pełczewski P.,: Smirnow A., Płatek T.: Układ zadawania częstotliwości zasilania silnika asynchronicznego klatkowego, w układach częstotliwościowego sterowania prędkością obrotową silnika trójfazowego .  PAT. 179117

[2]Płatek T., Smirnow A., Dzieniakowski M., Baranecki A., Pełczewski P.: Przemiennik częstotliwości formujący napięcie .  PAT. 201767

[3]Pełczewski P., Płatek T., Smirnow A., Baranecki A., Dzieniakowswki M.: Przesuwnik fazy przebiegu trójfazowego, sterowany sygnałem napięciowym .   PAT. 203529

[4]Dzieniakowski M., Smirnow A., Płatek T., Pełczewski P., Baranecki A.: Trójfazowy generator napięć  sinusoidalnych  z napięciowym przestrajaniem częstotliwości i amplitudy.  PAT. 204881

[5]Płatek T., Dzieniakowski M., Smirnow A., Baranecki A., Pełczewski P.: Optoelektroniczny przetwornik napięcia .   PAT. 204887

[6]Smirnow A., Dzieniakowski M., Płatek T.: Obwód silnoprądowy przekształtników energoelektronicznych o komutacji wewnętrznej z kontrolą prądu.  PAT. 216598

[7]Płatek T., Smirnow A.: Układ do sterowania indukcyjnego silnika  pierścieniowego.  PAT. 220897

[8]Płatek T.: Zasilacz stabilizowanego napięcia stałego małej mocy.  PAT. 223164

[9]Płatek T.: Zasilacz dzielonego stabilizowanego napięcia stałego małej mocy.  PAT. 223165

[10]Płatek T.: Układ mnożący i dzielący sygnały analogowe w procesie modulacji impulsowej.  PAT. 226685

[11]Płatek T., Matysik J.: Przetwornik pomiarowy zwłaszcza do pomiaru prądu .  PAT. 243339

[12]Płatek T., Smirnow A., Baranecki A., Niewiadomski M., Warda W.: Układ ograniczania prądów zwarciowych tranzystorowego falownika napięcia.  PAT. 274077

[13]Płatek T., Niewiadomski M., Smirnow A., Warda W., Baranecki A.: Generator napięcia sinusoidalnego .  PAT. 274326

[14]Smirnow A., Płatek T., Niewiadomski M., Warda W., Baranecki A.: Przekształtnik z kształtowaniem sinusoidalnego napięcia  wyjściowego .  PAT. 276131

[15]Niewiadomski M., Warda W., Smirnow A., Płatek T., Baranecki A.: Układ do pomiaru napięć stałych .  PAT. 278617

[16]Niewiadomski M., Warda W., Smirnow A., Płatek T., Baranecki A.: Układ sterowania tranzystorów  dużej mocy z izolacją galwaniczną .  PAT. 291923

Powrót


Nagrody i wyróżnienia.

[1] Wyróżnienie w eliminacjach centralnych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki 1979r.

[2] Nagroda Zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej -1988r

[3] Nagroda Zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej -1990r.

[4] Tytuł Konstruktora 15-lecia firmy MEDCOM -2003r.

Powrót


Prowadzone projekty.

[1] Przekształtnik tranzystorowy współpracujący z zasilaczem wysokiego napięcia głowicy rentgenowskiej,     umowa   nr 501/044/082/6, kierownik pracy, zakończona w1987

[2] Opracowanie rodziny nowoczesnych zasilaczy prądu stałego WN, projekt badawczy nr 8 0188 91 01, wykonawca,(14.10.91-30.05.93)

[3] Wysokonapięciowe przetwornice DC/DC z zasilaniem wielopoziomowym, projekt badawczy KBN Nr 8 T10A 022 09, kierownik projektu, zakończony w 1997r.

[4] Uruchomienie produkcji systemu modułowych zasilaczy do ładowania baterii akumulatorów w napędach wózków trakcyjnych. Opracowanie systemu nowoczesnych modułów zasilaczy do ładowania akumulatorów trakcyjnych, projekt celowy , 1825/C.T10 – 8/97, wykonawca,(02.01.97-31.07.98)

[5] Przetwornice DC/DC  z wielopoziomowymi przerywaczami prądu stałego”, projekt badawczy KBN Nr 8 T10A 041 17, kierownik projektu, zakończony w 2001r.

[6] Rodzina energetycznych filtrów aktywnych dla nieliniowych odbiorników niskiego i średniego napięcia , projekt celowy 6 T10 0622001 C/5529 nr. umowy 3041/c.t10-6/2001, wykonawca , (01.09.2001-30.09.2003)-(wdrożenie do produkcji i instalacja filtru aktywnego FA3-1000K w podstacji kolejowej PT-54P w Piotrkowie Trybunalskim oraz dwóch filtrów FA3-30K  w PKN Orlen S.A. w Płocku)

[7] Płatek T., Rąbkowski J., Matysik J.,Sebastian Styński S.. Opracowanie i wdrożenie 3-poziomowego energetycznego filtra aktywnego o dużej dynamice kompensacji prądu (etap 2/2, 2009), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 604232/CZR8-6/2008

Powrót


Spis publikacji.

Periodyki.

[1]Płatek T.: Analysis, optimisation and properties of the electrical drive with the slip-ring motor with stator and rotor windings in series. Archiwum Elektrotechniki , Zeszyt  3/41991

[2]Płatek T., Niewiadomski M., Baranecki A.:. Digital simulation and experimental testing of the resonant          DC/DC converter. Archiwum Elektrotechniki  Nr.3/1994

[3]Supronowicz H., Płatek T.:O teorii mocy chwilowej w układach trójfazowych i jej zastosowaniu w algorytmach sterowania kompensatorami mocy biernej. Przegląd Elektrotechniczny, z9/1994

[4]Schulting L., Posłuszny M., Płatek T.:. A four level dc to dc converter for high voltage applications.  ETEPE-94

[5]Supronowicz H., PłatekT.: Analysis of nonlinear consumers reactive power-compensation strategy based on generalized theory of instantenous reactive power in three-phase circuit. Archiwum Elektrotechniki No.4/1994

[6]Płatek T., Niewiadomski M., Baranecki A.: Metody sterowania jednofazowych prostowników z sinusoidalnym przebiegiem prądu pobieranego ze źródła napięcia przemiennego. Przegląd Elektrotechniczny nr 8/1995

[7]Supronowicz H., Płatek T.: Współczynnik mocy prostowników diodowych z filtrem pojemnościowym.  Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej tom II, Zeszyt 1, 1996

[8]Płatek T.: Wielorezonansowy przekształtnik napięcia stałego na stałe. Prace Instytutu Elektrotechniki, Z.194,W-wa 1997

[9]Płatek T., Niewiadomski M., Supronowicz H.: Control system for a single- phase active filter used for power factor improvement. Archiwum Elektrotechniki Nr.1/1997

[10]Cichomski P., Niewiadomski M., Płatek T.: Wielopoziomowy układ czopera wysokiego napięcia ze sterowaniem DSP. Technika Transportu Szynowego,10/2001

[11]Baranecki A., Płatek T., Niewiadomski M.: Szybkie łączniki bezstykowe. Elektro-Info.3/2002.

[12]Baranecki A., Płatek T., Niewiadomski M.: Statyczne przetwornice trakcyjne. Elektro.Info nr 3/2002

[13]Baranecki A., Niewiadomski M., Płatek T.: Zasilanie gwarantowane-aktualne możliwości poprawy oraz   perspektywy. Elektro-Info.5/2003.

[14]Baranecki A., Płatek T., Niewiadomski M.: Harmoniczne prądu-problemy pomiarowe.Elektro-Info.7/2003.

[15]Baranecki A., Niewiadomski M., Płatek T.: Nowoczesne przetwornice trakcyjne.

Technika Transportu Szynowego 9/2003.

[16]Baranecki A., Płatek T., Niewiadomski M.: Gwarantowane zasilanie odbiorników energii elektrycznej.Elektrosystemy.12/2003

[17]Baranecki A., Niewiadomski M., Płatek T.: Odbiorniki nieliniowe-problemy i zagrożenia. Wiadomości Elektrotechniczne .3/2004

[18]Baranecki A., Nichthauser J., Płatek T.: Wielosystemowe przetwornice statyczne. Technika Transportu Szynowego 1-2/2004.

[19]Baranecki A., Płatek T.: Gwarantowane zasilanie odbiorników DC i AC.: Elektro-Info.3/2005

[20]Baranecki A., Niewiadomski M., Płatek T.: Filtry aktywne do kompensacji harmonicznych prądu-aspekty techniczne i ekonomiczne. Wiadomości Elektrotechniczne. 6/2005.

[21]Gmurczyk E., Kundera A., Niewiadomski M., Płatek T. : Nowoczesne asynchroniczne napędy pojazdów trakcyjnych. Wiadomości Elektrotechniczne nr 09/2006

[22]Gmurczyk E., Kundera A., Niewiadomski M., Płatek T. : Nowoczesne asynchroniczne napędy  AC i DC. Wiadomości Elektrotechniczne nr 06/2007

[23]Kaźmierkowski M., Jasiński M., Malinowski M., Płatek T., Styński S., Antoniewicz P., Kołomyjski W., Świerczyński D., Soerensen H.Ch., Friis-Madsen E., Christiansen L., Knapp W., Zhou Z., Igic P.: “Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range”, Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, No. , pp. , 2007 (in English).

[24]Baranecki A., Majecki J., Płatek T., Biernacik T.: Filtr aktywny jako kompensator negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą. Wiadomości Elektrotechniczne.01.2008

[25]Płatek T.: Harmoniczne prądu kondensatora w obwodzie DC trzyprzewodowego trójfazowego filtru aktywnego. Przegląd Elektrotechniczny –Nr.2/ 2008

[26]Płatek T. Zagadnienia regulacji napięcia prądu kondensatora w obwodzie DC trzyprzewodowego trójfazowego filtru aktywnego. Przegląd Elektrotechniczny –Nr.4/ 2008

[27]Płatek T., Biernacik T., Baranecki A. Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą”, Electroinfo, 71, ISSN 1642-8722, pp. 64-67, 1-2/2009

[28]Płatek T..”Trzypoziomowy falownik typu FLC z regulacją napięcia na kondensatorze o zmiennym potencjale”, Wiadomości Elektrotechniczne, LXXVII, ISSN 0043-5112, pp. 66-71, 9/2009

[29]PłatekT., Rąbkowski J.,Osypiński T..Energetyczny filtr aktywny o dużej stromości prądu kompensacji z trzypoziomowym falownikiem typu FLC”, WiadomościElektrotechniczne, 78, ISSN 0043-5112, pp. 65-68, 9/2010

[30] Biliński J., Emil Gmurczyk E., Płatek T.. „Modernizacja napędu lokomotyw elektrycznych serii 303E (EP07)”, Technika Transportu Szynowego, 16, ISSN 1232-3829, pp. 74-77(2010)

[31]Płatek T., Rąbkowski J.. „Modulator trzypoziomowego falownika typu FLC z regulacją napięcia na kondensatorze o zmiennym potencjale”, Przegląd Elektrotechniczny, 86, ISSN 0033-2097, pp. 266-272, 4/2010

[32]Biliński J., Gmurczyk E., Płatek T.. „Unikalne rozwiązania do napędów i zasilania pojazdów tramwajowych”, Infrastruktura Transportu, 1, ISSN 1899-0622, pp. 46-47(2010)

[33]Płatek T..Analiza porównawcza strat mocy w trzypoziomowych falownikach typu FLC oraz typu NPC, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 111-117, 6/2011

[34]Płatek T..Stabilność systemu zasilania z równoległym filtrem aktywnym zapewniającym kompensację pojemnościowej mocy biernej, Przegląd Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 173-177, 12a/2011

[35] Czuchra W., Mysiński W.,Płatek T.,Zając W..

„Przekształtnik rezonansowy z transformatorem toroidalnym dla pojazdu tramwajowo-kolejowego”, Pojazdy Szynowe, 3/2011, ISSN 0138-0370, pp. 53-56

[36]Barlik R.,Płatek T., Rąbkowski J..

„Hybrydowe łączniki półprzewodnikowe złożone z Si-IGBT i diod Schottky’ego z SiC”, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 9/2011, ISSN 0033-2089, pp. 202-206, wrzesień, 9/2011

[37]PłatekT., Mysiński W., Zając W. Przekształtnik podwyższający napięcie 600V na 3000V dla dwusystemowego pojazdu trakcyjnego”, Czasopismo Techniczne, 108, ISSN 0011-4561, pp. 163-177(2011)

[38]Płatek T..Power system stability with parallel active filter ensuring compensation of capacitive reactive power of a resonant LC circuit”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 60, ISSN 0239-7528, pp. 353-361(2012)

Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych.

[1]Baranecki A., Dzieniakowski M., Płatek T., Smirnow A.: Częstotliwościowa regulacja prędkości obrotowej silników prądu przemiennego zasilanych z falowników tranzystorowych. II Ogólnopolska  Konferencja Energoelektroniki, Kazimierz n/Wisłą (15-16.05.1980).

[2]Płatek T. Tranzistorumrichtergespeiste Schleifringlaufermaschine mit in Reihe geschalteten Stator- und  Rotorwicklungen. 5.Symposium Maritime Elektronik, Rostock, 1986

[3]Płatek T., Tunia H. Control of Slip-Ring Induction Motor with Stator and Rotor Windings in Series.    PEMC’90, BUDAPEST, 1990

[4]Płatek T., Tunia H.: Analysis and Optimisation of the Electrical Drive with the Slip-Ring Motor with Stator       and Rotor Windings in Series. ED&PE’90, KOSICE, 1990

[5]Supronowicz H., Płatek T.:Critical evaluation of the nonlinear consumers reactive power compensation stategy based on the generalized theory of the instantaneous  reactive power in  three phase circuit. Materiały konf. ”Nowoczesne metody sterowania w energoelektronice i napędzie elektrycznym. Tom II Politechnika Łódzka; Łódż-Dobieszków 8-10.XI.1993

[6]Płatek T., Niewiadomski M.: Optymalizacja nastaw regulatora napięcia jednofazowych zasilaczy AC/DC z sinusoidalnym przebiegiem prądu pobieranego ze źródła napięcia przemiennego.  Konferencja SENE’95,Łódż- Arturówek 1995

[7]Płatek T., Niewiadomski M.: Autonomiczna regulacja podziału napięcia wejściowego falownika czteropoziomowego w przetwornicy DC/DC. Konferencja SENE’97, Łódź-Arturówek 1997

[8]Płatek T., Dzieniakowski M.A.: Zagadnienia sterowania falownikiem czteropoziomowym w przetwornicy DC/DC. Konferencja SENE’97, Łódź-Arturówek 1997

[9]Płatek T., Niewiadomski M.: Wielopoziomowy układ impulsowego sterownika prądu stałego do napędów trakcyjnych. II Konferencja Techniczna ’Elektroenergetyka Kolejowa’25-26.09.2001,Gdańsk.

[10]Płatek T., Niewiadomski M., Cichomski P. : Wielopoziomowy układ czopera wysokiego napięcia ze sterowaniem DSP. Międzynarodowa Konferencja. ‘TRAKO 2001’ Gdańsk 17-19.X.2001

[11]Baranecki A., Płatek T., Niewiadomski M.: Harmoniczne prądu-zagrożenia, metody kompensacji. VII Seminarium ENERGOTEST „Automatyka Elektroenergetyczna” listopad 2002, Wisła

[12]Płatek T., Niewiadomski M., Baranecki A.: Filtry aktywne ze sterowaniem DSP. 6 Międzynarodowa konferencja naukowa ”Nowoczesna Trakcja Elektryczna w zintegrowanej Europie XXI wieku” MET’2003.Warszawa 25-27 września 2003

[13]Gmurczyk E., Kundera A., Niewiadomski M., Płatek T. :Nowoczesne asynchroniczne napędy trakcyjne w  technologii  IGBT. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i IV Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w  Transporcie Semtrak’2006, Zakopane X.2006

Powrót